рефераты
рефераты
Главная
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Логика
Военная кафедра
Банковское дело
Биржевое дело
Ботаника и сельское хозяйство
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство

Дипломная работа: Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця


Дипломная работа: Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий Університет

Інститут економіки


Кафедра економічно кібернетики та

нформаційних технологій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломно роботи

магістра

спеціальност 8.050102 Економічна кібернетика

на тему: „Оптимізація біржової торгівл конвертованими валютами на базі прогнозування х крос-курсів на приклад діяльност приватного підприємця”


Виконав: _________ Сова В.С.


Керівники

Прізвище, ніціали

Оцінка

Підпис

Проекту

Пістунов І.М.розділів:
Фінансовий

Пістунов І.М.Спеціальний

Пістунов І.М.Інформаційний

Нецвєтаєв В.А.Охорона праці

Пістунов І.М.Рецензент

Алексеєв М.О.Нормоконтролер

Пістунов І.М.
м. Дніпропетровськ

2008 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Завідуючий кафедри Економічно кібернетики

_____________ Є.В. Кочура


ЗАВДАННЯ

для дипломно роботи

магістра

студента групи ЭК–03м Сови Віктора Сергійовича


Тема дипломного проекту: „Оптимізація біржової торгівл конвертованими валютами на базі прогнозування х крос-курсів на приклад діяльност приватного підприємця”


Затверджена наказом ректору НГУ України від 7.05.2008 №_501-л


Розділ Зміст завдання Строк виконання
Фінансовий Виконати аналіз фінансово-економічного стану підприємства. 03.09.07 18.10.07
Спеціальний На підстав матеріалів виробничих практик, інших науково-технічних джерел розробити оптимальний алгоритм прогнозування крос-курсів для приватного підприємця. 01.01.08 03.04.08
Інформаційний Розробити автоматизовану нформаційну систему оптимізац біржової торгівл в виді математичного ндикатора. 05.04.08 05.05.08
Охорона праці Розробити правила безпеки при роботі з комп’ютером. 06.05.08 15.05.08

Завдання видав _____________ І.М. Пістунов

Завдання прийняв до виконання _____________ В.С. Сова

Дата видання завдання: 03.09.2007.р.

Строк надання дипломного проекту до ДЕК: 21.06.2008 р.

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 80 арк., 8 табл., 23 рис., 3 додатків, 13 літ. джерел.

Об’єкт розроблення оптимізація біржової торгівл конвертованими валютами на базі прогнозування х крос-курсів на приклад діяльност приватного підприємця.


Мета дипломно роботи Розробити новий математичний метод прогнозування крос-курсів конвертованих валют.


Метод дослідження та апаратура. Для дослідження даної предметно області використаний аналітичний метод на основ математичного програмування та перетворення Фур‘є.


Новизна проектних рішень Новизна поляга в винаход нового математичного ндикатора «SV-Trend».


Практичне значення дипломно роботи поляга у підвищенн економічного ефекту завдяки новому математичному ндикатору.


ЗМІСТ


РЕФЕРАТ

ВСТУП

1. МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК

1.1 Історія виникнення міжнародного валютного ринку

1.2 Структура міжнародного валютного ринку

1.3 Здійснення торгових операцій

1.4 Торговий термінал «Meta 4»

1.4.1 Види ринкових ордерів

1.5 Постановка задачі

2. ОПИС ТЕОРІЙ І МЕТОДИК

2.1 Фундаментальний аналіз

2.2 Технічний аналіз

2.2.1 Графічний метод

2.2.2 Математичний метод

3. ОПИС І РОЗРОБКА НОВОГО МАТЕМАТИЧОГО МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ КРОС-КУРСІВ

3.1 Математична постановка задачі

3.2 Проведення розрахунків

3.3 Перевірка якості прогнозування

4. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

4.1 Розробка ІС для реалізац запропонованого методу

4.2 Приклад нтерфейсу

5. ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Інженерний - технічні заходи

5.1.1 Шкідлив небезпечн чинники при роботі з ПК х вплив на

організм людини

5.1.2 Заходи щодо боротьби з шкідливими небезпечними чинниками при робот з ПК

5.2 Загальн вимоги до організац робочого місця користувача ЕОМ

ВИСНОВОК

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


ВСТУП


Прогнозування грає важливу роль в повсякденній людській діяльност в ухваленн рішень відносно майбутнього наприклад, прогноз погоди різних природних явищ, планування виробничо діяльност продажів товарів, прогнози, пов'язані з поведінкою фінансового ринку і тому подібне можна віднести до тих прикладів, для яких точніш оцінки визначають специфіку дій, що робляться, роблять істотний вплив на підготовку планів конкретних сценаріїв поведінки в майбутньому.

Вільні грошов кошти переслідують дві основн мети – отримання максимально прибутковост при дотриманн відповідно надійності. В цілому, спекуляц на валютному фондовому ринках до надійних активів віднести важко, але вони забезпечують найвищу прибутковість зі всіх легальних видів операцій. Якщо ж грошов кошти не інвестувати, то вони мають властивість з часом зникати, тому або ви працюєте з грошима, або ви прощаєтеся з ними назавжди.

Прогнозування валютного ринку (зокрема, проблема прогнозування обмінних курсів/котирувань валют) практично щоденно (а часом, щогодини) привертають пильну увагу як професійних учасників ринку (банків, державних приватних нвестиційних компаній, брокерських контор, і тому подібне), так людей, як так чи інакше відстежують лише загальнодоступн тенденції в спробі мінімізувати можливі втрати власних скромних накопичень.

На валютному ринку національна валюта обмінюється на іноземн валюти. Ціна грошової одиниц ноземно валюти, виражена в певній кількост грошових одиниць національно валюти, називається валютним курсом. Він є важливим елементом валютної системи, оскільки розвиток міжнародних економічних відносин вимага вимірювання вартісного співвідношення валют різних країн. Валютний курс необхідний для:

взаємного обміну валютами при торгівл товарами, послугами, при русі капіталів кредитів. Експортер обмінює виручену ноземну валюту на національну, оскільки валюти нших країн не можуть звертатися як законний купівельний платіжний засіб на територ даної держави. Імпортер обміню національну валюту на іноземну для оплати товарів, куплених за кордоном. Боржник набува ноземно валюти на національну для погашення заборгованост виплати відсотків по зовнішніх позиках;

порівняння цін світових національних ринків, а також вартісних показників різних країн, виражених в національних або іноземних валютах;

періодично переоцінки рахунків в ноземній валюті фірм банків.

Суть валютного курсу як вартісній категор полягає в наступному. Валютний курс «ціна» грошово одиниці одн країни, виражена в іноземних грошових одиницях або міжнародних валютних одиницях (СДР, ЕКЮ, замінен вро з 1999 р.). Зовн валютний курс представляється учасникам обміну як коефіцієнт перерахунку однієї валюти в іншу, визначуваний співвідношенням попиту і пропозиц на валютному ринку. Проте вартісною основою валютного курсу є купівельна спроможність валют, що виража середні національн рівні цін на товари, послуги, нвестиції. Ця економічна (вартісна) категорія властива товарному виробництву виражає виробнич відносини між товаровиробниками світовим ринком. Оскільки вартість всеосяжним виразом економічних умов товарного виробництва, то порівнянність національних грошових одиниць різних країн заснована на вартісному відношенні, яке складається в процесі виробництва обміну. Виробники покупці товарів послуг за допомогою валютного курсу порівнюють національн ціни з цінами нших країн. В результат зіставлення виявляється ступінь вигідност розвитку якого-небудь виробництва в даній країн або інвестицій за кордоном. Як би не спотворювалася дія закону вартості, валютний курс кінець кінцем підкоряється його дії, виража взаємозв'язок національно світово економіки, де виявляється реальне курсове співвідношення валют.

При продаж товарів на світовому ринку продукт національно праці отриму суспільне визнання на основі інтернаціонально міри вартості. Тим самим валютний курс опосередкову абсолютну обмінюваність товарів в рамках світового господарства. Вартісна основа валютного курсу обумовлена тим, що кінець кінцем інтернаціональна ціна виробництва, лежача в основ світових цін, базується на національних цінах виробництва в країнах, що основними постачальниками товарів на світовий ринок.

У зв'язку з різким збільшенням міжнародного руху капіталів на валютний курс вплива купівельна спроможність валют по відношенню не тільки до товарів, але фінансовим активам.

Як будь-яка ціна, валютний курс відхиляється від вартісно основи — купівельно спроможност валют — під впливом попиту пропозиц валюти. Співвідношення такого попиту пропозиц залежить від ряду чинників. Багатофакторність валютного курсу відобража його зв'язок з іншими економічними категоріями вартістю, ціною, грошима, відсотком, платіжним балансом і так далі Причому відбувається складне їх переплетення висунення як вирішальн то одних, то нших чинників. Серед них можна виділити наступні.

1. Темп інфляції. Співвідношення валют по їх купівельній спроможност (паритет купівельно спроможності), відображаючи дію закону вартості, служить своєрідною віссю валютного курсу. Тому на валютний курс впливає темп нфляції. Чим вище темп інфляц в країні, тим нижче курс валюти, якщо не протидіють нші чинники Інфляційне знецінення грошей в країн викликає зниження купівельно спроможност тенденцію до падіння їх курсу до валют країн, де темп нфляції нижчий. Дана тенденція зазвичай простежується в середньо довгостроковому плані. Вирівнювання валютного курсу, приведення його у відповідність з паритетом купівельно спроможност відбуваються в середньому протягом двох років. Це пояснюється тим, що щоденне котирування курсу валют не коректується по їх купівельній спроможності, а також діють нші курсотворч чинники

2. Стан платіжного балансу. Активний платіжний баланс сприя підвищенню курсу національно валюти, оскільки збільшується попит на не з боку іноземних боржників. Пасивний платіжний баланс породжу тенденцію до зниження курсу національно валюти, оскільки боржники продають на іноземну валюту для погашення своїх зовнішніх зобов'язань. Нестабільність платіжного балансу приводить до стрибкоподібно зміни попиту на відповідн валюти і їх пропозицію. У сучасних умовах зріс вплив міжнародного руху капіталів на платіжний баланс і, отже, на валютний курс.

3. Різниця процентних ставок в різних країнах. Вплив цього чинника на валютний курс пояснюється двома основними обставинами. По-перше, зміна процентних ставок в країн впливає за нших рівних умов на міжнародний рух капіталів, перш за все короткострокових. В принцип підвищення процентно ставки стимулю притока іноземних капіталів, а зниження заохочує відлив капіталів, зокрема національних, за межу. Рух капіталів, особливо спекулятивних «гарячих» грошей, підсилю нестабільність платіжних балансів. По-друге, процентн ставки впливають на операц валютних ринків ринків позикових капіталів. При проведенн операцій банки беруть до уваги різницю процентних ставок на національному світовому ринках капіталів з метою витягання прибутків. Вони вважають за краще отримувати дешевші кредити на іноземному ринку позикових капіталів, де ставки нижчі, розміщувати ноземну валюту на національному кредитному ринку, якщо на нім процентн ставки вищі.

4. Діяльність валютних ринків спекулятивн валютні операції. Якщо курс якої-небудь валюти ма тенденцію до пониження, то фірми і банки завчасно продають на стійкіш валюти, що погіршу позиції ослаблено валюти. Валютн ринки швидко реагують на зміни в економіц політиці, на коливання курсових співвідношень. Тим самим вони розширюють можливост валютної спекуляц стихійного руху «гарячих» грошей.

5. Ступінь використання певної валюти на євроринку в міжнародних розрахунках. Наприклад, той факт, що 60% операцій вро-банків здійснюються в доларах, визнача масштаби попиту пропозиц цієї валюти. На курс валюти впливає і ступінь використання в міжнародних розрахунках. Так, в 90-х роках долара припадало на частку 50% міжнародних розрахунків, 70% зовнішньо заборгованості, країн, що зокрема розвиваються. Тому періодичне підвищення світових цін, виплати, що ростуть, по боргах держав сприяють підвищенню курсу долара навіть в умовах падіння його купівельно спроможності.

6. На курсове співвідношення валют вплива також прискорення або затримка міжнародних платежів. В очікуванн зниження курсу національно валюти імпортери прагнуть прискорити платежі контрагентам в іноземній валюті, щоб не понести втрат при підвищенн курсу. При зміцненн національно валюти, навпаки, переважає їх прагнення до затримки платежів в іноземній валюті. Така тактика, що отримала назву «Лідз енд легз», впливає на платіжний баланс і валютний курс.

7. Ступінь довіри до валюти на національному світових ринках. Вона визначається поляганням економіки політичною обстановкою в країні, а також розглянутими вище чинниками, що надають дію на валютний курс. Причому дилери враховують не тільки дан темпи економічного зростання, нфляцію, рівень купівельно спроможност валюти, співвідношення попиту і пропозиц валюти, але перспективи х динаміки. Іноді навіть очікування публікац офіційних даних про торговий платіжний баланси або результати виборів позначається на співвідношенн попиту і пропозиц курсі валюти. Деколи на валютному ринку відбувається зміна пріоритетів на користь політичних новин, чуток про відставку міністрів так далі

8. Валютна політика. Співвідношення ринкового державного регулювання валютного курсу впливає на його динаміку. Формування валютного курсу на валютних ринках через механізм попиту пропозиц валюти зазвичай супроводжується різкими коливаннями курсових співвідношень. На ринку складається реальний валютний курс — показник стану економіки, грошового звернення, фінансів, кредиту ступеня довіри до певної валюти. Державне регулювання валютного курсу направлене на його підвищення або зниження виходячи із завдань валютно-економічно політики. З цією метою проводиться певна валютна політика.

Таким чином, формування валютного курсу складний багатофакторний процес, обумовлений взаємозв'язком національно світово економіки політики. Тому при прогнозуванн валютного курсу враховуються розглянут курсоутворення чинники і їх неоднозначний вплив на співвідношення валют залежно від конкретно обстановки.

В умовах плаваючих валютних курсів посилився вплив х змін на рух капіталів, особливо короткострокових, що позначається на валютно-економічному положенн окремих держав. В результат притоки спекулятивних ноземних капіталів в країну, курс валюти яко підвищується, може тимчасово збільшитися об'єм позикових капіталів капіталовкладень, що використовується для розвитку економіки покриття дефіциту державного бюджету. Відлив капіталів з країни приводить до їх браку, згортання нвестицій, зростання безробіття.

Наслідки коливань валютного курсу залежать від валютно-економічного потенціалу країни, її експортно квоти, позицій в МЕО. Валютний курс служить об'єктом боротьби між країнами, національними експортерами мпортерами, джерелом міждержавних розбіжностей. З цієї причини проблеми валютного курсу займають видне місце в економічній науці.

 1. МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК

  1. Історія виникнення міжнародного валютного ринку

Сьогодн ми живемо в еру глобалізації. Країни торгують товарами послугами між собою, існують такі явища як туризм, міжнародн нвестиції, транснаціональн корпорац тому подібне. Іншими словами, капітал блука по світу з одн країни в іншу. Але в різних країнах своя національна валюта, якимсь чином необхідно обмінювати свою валюту на валюту країни, в якій ви, наприклад, збираєтеся відкрити бізнес. Таких як ви дуже багато, що створю потребу в обмін валюти в величезних об'ємах Отже, наявність зручного механізму обміну валют вкрай необхідна в світовій економіці. Для цього і утворився міжнародний валютний ринок.

Foreign Market (FOREX) - міжнародний валютний ринок - сформувався 70-і роки, коли міжнародна торгівля перейшла від системи фіксованих валютних курсів до системи плаваючих обмінних курсів валют. На FOREX| курс однієї валюти щодо іншо визначається ринковими умовами, - співвідношенням попиту і пропозиції. Валютний ринок об'єднує чотири регіональн ринки: азіатський, австралійський, вропейський, американський. Обмінні операц не припиняються протягом всього робочого тижня, ринок працю 24 години в добу (табл. 1.1.).


Таблиця 1.1.

Час роботи торгових сесій.

Година по Києву Зимній година Літній година
Регіон Місто Відкриття Закриття Відкриття Закриття

Азія


Токіо 2:00 10:00 3:00 11:00

Гонконг 3:00 11:00 4:00 12:00

Сінгапур 4:00 12:00 4:00 12:00

Європа


Франкфур 9:00 17:00 9:00 17:00

Цюрі 9:00 17:00 9:00 17:00

Пари 9:00 17:00 9:00 17:00

Лондо 10:00 18:00 10:00 18:00

Америка


Нью-Йор 16:00 24:00 16:00 24:00

Нью-Йор 6:30 0:30 16:30 0:30

Чікаг 17:00 1:00 17:00 1:00

Океанія


Веллінгто 23:00 7:00 23:00 7:00

Сідне 0:00 8:00 0:00 8:00

  1. Структура міжнародного валютного ринку

Основними учасниками валютного ринку :

- комерційн банки роблять основний об'єми торгів (90-95%) на валютному ринку (рис.1.1.), здійснюючи конверсійн операції, як на користь своїх клієнтів, так і в своїх. Це такі банки, як Deutsche Bank, Barclays Bank, Union Bank of Switzerland, Citibank, Chase Manhattan Bank, Standard Chartered Bank та інші.


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис.1.1. Сукупна величина щоденних торгів


Зрештою валютним ринком ринок міжбанківських операцій, і, кажучи про рух курсів валют процентн ставки, слід мати на уваз міжбанківський валютний ринок. Їх головним завданням валютне регулювання на зовнішньому ринку - запобігання різким стрибкам курсів національних валют, з метою недопущення економічних криз, підтримка балансу експорту-імпорту нше. Вплив банків може бути як прямим - у вигляді валютно нтервенції, так і непрямим - через регулювання об'єму грошово маси і процентних ставок.

- валютн біржі це елемент нфраструктури валютного ринку, діяльність якої поляга в наданні послуг з організац проведення торгів, в ход яких учасники укладають операції з ноземною валютою. Валютна біржа організовують роботу базових елементів нфраструктури валютного ринку: торгово системи (механізм пошуку контрагента), клірингово розрахунково систем (механізм виконання операції).

Існують валютні біржі, що спеціалізуються на терміновій торгівлі валютою фінансовими активами, Лондонська міжнародна біржа фінансових ф'ючерсів (London International Financial Futures Exchange), Європейська опційна біржа в Амстердам (European Options Exchange), Німецька термінова біржа у Франкфурт (Deutsche Terminboerse), Сінгапурська біржа (Singapore International Monetary Exchange), біржа терміново торгівлі в Сіднеї (Sydney Futures Exchange), Австрійська термінова опційна біржа у Відні (Oesterreichische Termin Option-sboerse). З економічно точки зору валютна біржа це організований учасник на біржовому організованому валютному ринку. У правовому сенсі валютна біржа є юридичною особою, що форму оптовий ринок шляхом організац регулювання біржової торгівл ноземною валютою.

Пряме призначення валютної бірж визначати валютний курс, який є вартістю ноземно валюти.

- центральн банки посередники між державою рештою економіки через банки. Як така установа він покликаний регулювати грошові і кредитн потоки за допомогою нструментів, які закріплен за ним в законодавчому порядку.

У різних державах такі банки називаються по-різному: народні, національні, державні, емісійні, резервні, Федеральна резервна система США, Європейський центральний банк, Банк Англії, Німецький федеральний банк, Державний банк В'єтнаму, Народний банк Китаю. У Україн Національний Банк України.

 • Australia - Reserve Bank of Australia - www.rba.gov.au;

 • Canada - Bank of Canada - www.bank-banque-canada.ca;

 • European Union - European Central Bank (ECB) - www.ecb.int;

 • France - Banque de France - www.banque-france.fr;

 • Germany - Deutsche Bundesbank - www.bundesbank.de;

 • Italy - Banca d'Italia - www.bancaditalia.it;

 • Korea - Bank of Korea - www.bok.or.kr;

 • Japan - Bank of Japan - www.boj.or.jp;

 • Russia - Central Bank of Russia - www.cbr.ru;

 • Switzerland - Schweizerische Nationalbank - www.snb.ch;

 • Ukraine - National Bank of Ukraine - www.bank.gov.ua;

 • United Kingdom - Bank of England - www.bankofengland.co.uk;

 • United States - Board of Governors of the Federal Reserve System (Washington) - www.federalreserve.gov;

 • USA, New York - Federal Reserve Bank of New York - www.ny.frb.org;

 • International Monetary Fund Міжнародний валютний фонд - www.imf.org.

Центральний банк не завжди належить державі. Але навіть якщо держава формально не володіє його капіталом (США, Італія, Швейцарія) або волод частково (Бельгія 50%, Японія — 55%), центральний банк викону функції державного органу.

По своєму положенню в кредитній системі центральний банк грає роль «банку банків», тобто зберіга обов'язков резерви і вільн засоби комерційних банків і інших установ, нада м позики, виступа як «кредитор останньо нстанції», організову національну систему взаємозаліків грошових зобов'язань або безпосередньо через сво відділення, або через спеціальн розрахунков палати. Основн функції: емісія банкнотів, проведення грошово-кредитно політики, рефінансування кредитово-банківських нститутів, проведення валютної політики, регулювання діяльност кредитних нститутів, функції фінансового агента уряду.

- фірми, що здійснюють зовнішньоторговельн операції здійснюють операції по мпорту пред'являють попит на іноземну валюту (для покупки товарів) відповідну нею пропозицію національно валюти. Компанії, що здійснюють експортн операції створюють пропозицію ноземно валюти (вирученою за продаж товарів) відповідний попит на національну валюту, необхідну для оплати праці, інших витрат і податків. Крім того, і т та інші розміщують вільні залишки валюти на своїх рахівницях в депозити або цінні папери або привертають кредити в різних валютах залежно від процентних ставок і власних очікувань. Як правило, вс ці операц робляться через комерційн банки.

- інвестиційн фонди – міжнародн нвестиційн фонди, а також крупні комерційн корпорації, що здійснюють діяльність за кордоном, управляють власним портфелем цінних паперів (наприклад, державних облігацій облігацій приватних компаній), номінованих в різних валютах або тримають крупні депозити в комерційних банках з метою витягання прибули від таких інвестицій. До даного виду фірм відносяться також крупн міжнародн корпорації, що здійснюють ноземні виробнич нвестиції: створення філій, спільних підприємств тому подібне, такі, як, наприклад, XEROX, Nestle, General Motors, British Petroleum та інші.

- брокерськ компанії займаються зведенням покупця і продавця валюти в тому випадку, якщо між ними ще немає стійких контрагентських угод. За сво посередництво брокерськ фірми стягують брокерську комісію, зазвичай у вигляді відсотка від суми операції. Сюди можна так само віднести дилінгов центри, як грають роль своєрідних посередників, працюючи з невеликими сумами фізичних осіб і акумулюючи х для комерційних банків.

 • «Straighthold Investment Group» www.liteforex.org;

 • «Fx-Pro»www.fxpro.com;

 • «Форекс Клуб» www.fxclub.org;

 • «Альпарі» www.alpari-idc.ru;

 • «FIBO» www.fibo-forex.ru;

 • «Fxprofit» www.fxprofit.ru;

 • «Телетрейд» www.teletrade.ru;

 • «Е-капитал» www.e-capital.ru;

 • «UMIS» www.umis.ru;

 • «Forexite» www.forexite.com;

 • «Форексервіс» www.forexservice.net;

 • «ФОРЕКС www.forexua.com;

 • «Укрсоцбанк» www.forex.ukrsotsbank.com.

- приватн особи – проводять великий спектр конверсійних арбітражних операцій, пред'являють попит на валюту для цілей туризму, покупки товарів за кордоном, конверс заробітно плати. А в 1986 р. з введенням маржевої торгівл фізичні особи дістали можливість нвестувати вільні грошов кошти на ринку FOREX з метою отримання прибули.


1.3 Здійснення торгових операцій


Для здійснення торгових операцій на ринку Forex приватному підприємцев необхідно:

- вибрати брокера

Існує як мінімум 8 основних критеріїв вибору брокера:

1. Громадська думка.

Який сервіс надає своїм клієнтам, як у них організовано місце валютного ділера (dealing desk)? Варто почитати відгуки трейдерів про того або іншого брокера на нтернет-форумах, присвячених валютному трейдингу.

Термін існування компанії в даному сектор послуг теж важливим - очевидно, що фірми, що зарекомендували себе часом, переважніше, ніж початківці; в той же час початкуюч брокери надають деколи комфортніш умови роботи, адже саме так вони можуть скласти конкуренцію.

2. Надійність репутація брокера, збереження засобів

Чи є брокер регульованим? Якщо так, то законодавством якої країни регулюється його діяльність?

Не у всіх країнах регулювання однакове, так само як і середовище регулювання при фінансовій реєстрац фірми Таким чином, для інвестора або трейдера дуже важливо знати країни, де компанії, що надають послуги на форексі, знаходяться під пильним оком агентств, що здійснюють моніторинг х діяльності.

Також важливо знати чи регулюється брокер в офшорній країні, останн гнучкішим в реєстрації.

Країни, де виділен регулююч організації: США, Великобританія, Австралія, Швейцарія

3. Виконання ордерів (order execution)

Тут треба отримати відповід на наступн питання:

 • Наскільки швидко брокер виконує ордери?

 • Як організовано автоматичного виконання ордерів?

 • Чи торгу брокер проти своїх клієнтів?

Також слід з'ясувати яка політика компан при перенесенн позицій через вихідні дні, по яких цінах виконуються виставлен вами ордери.

4. Комісія спред (fee & spread)

 • Розмір спреда;

 • Спред фіксований, плаваючий.

Трейдер завжди має справу із спредом (різницею між ціною попиту пропозиц Незмінний фіксований спред відрізня постійна різниця між курсом покупки і продажу незалежно від ситуації на ринку.

Заробіток брокера включа спред, комісію з кожної операц (якщо така комісія взагалі стягується), ставку на перенесення позиції через ніч (овернайт) - Валютний своп (swap) – це одночасна покупка і продаж одного і того ж об'єму базово валюти на різн дати валютування (розрахунків). Своп можна представити у вигляді двох операцій на різні дати. Існує два види свопу залежно від напряму позиції: buy/sell sell/buy. При торгівл на умовах спот прийнято переносити позицію за допомогою свопу Том/next. Це означає, що одна сторона свопу робиться розрахунками ТОМ, а інша SPOT|. Таким чином, наша позиція знову виявляється на споті.

5. Проковзування (slippage)

 • Яке прослизання присутнє в умовах нормально торгівлі і при сильних рухах на ринку?

 • Як брокер вирішує ситуації, пов'язані з викидами в котируваннях?

 • Як це регламентовано?

6. Плече (leverage) маржинальн вимоги (margin requirements)

Велике кредитово-торгове плече (leverage), яке надає вибирають брокер, - збільшу можливість прибутковості, проте так плечі збільшують ризик при торгівлі.

У різних брокерів також різна політика відгуку марж (margin call). Одні для закриття операцій (коли поточний стан рахунку не задовольня вимогам) використовують метод FIFO (перший прийшов, перший обслужений - first in first out), інші - LIFO (останній прийшов, перший обслужений - last in first out), а деяк взагалі просто закривають всі операції.

7. Торгова платформа програмне забезпечення

 • Яка торгова платформа, що надається дилинговим центром?

 • Яка швидкість відкриття закриття ордерів? (може робитися миттєво)

 • Які передбачен стоп-ордера| (дуже важливий|поважний| елемент для побудови стратег тактики роботи)

Також важливо для користувача здійснювати операц управляти ордерами за допомогою одного кліка. Цей момент основоположним у виборі платформи для трейдера, що предпочита внутрішньоденну торгівлю

Не варто нехтувати можливістю встановити спробувати в роботі демо-версію торгового терміналу, що надається брокером. Другорядним, алеприємним буде також факт надання дилінговим центром разом з терміналом нших додаткових програм - на зразок програми для технічного аналізу.

Існує багато торгових терміналів таких як:

- EXPRESSFX;

- Meta Trader 4;

- Dealing DESK 2005;

- FxNews.

На сьогоднішній день найпоширенішим багатофункціональним терміналом для торгівл «Meta Trader 4»

8. Розмір торгового рахунку (аккаунта)

Одним з основоположних параметрів при вибор брокера є величина стартового капіталу. Хоча слід відмітити, що останнім часом вимоги компаній до величини депозиту помітно знизилися.

- відкрити торговий рахунок

при відкритт торгового рахунку необхідно:

 • уважно вивчити умови договору;

 • правова адекватність, юридичний супровід;

 • конфіденційність;

 • ознайомитися з способами введення виведення грошових коштів з рахунку наприклад це можна проводити через регіональн банки, а також через електронн платіжні системи як:

 • WebMoney Transfer - www.webmoney.ua;

 • AllMoney - www.allmoney.com.ua;

 • Автоматичний обмін електронних валют - www.megaexchange.ru;

 • Інтернет гроша - www.imoney.com.ua;

 • Яндекс Гроші - www.money.yandex.ru;

 • Приват24 (Приват Банк) - www.privatbank.com.ua.

- комп'ютер з доступом в мережу Internet

Комп'ютер потрібний для установки торгового|торгівельного| терміналу (Meta Trader 4) – є частиною нформаційно-торгово системи. Він встановлюється на комп'ютер трейдера призначений:

 • отримання котирувань новин в режим реального часу;

 • виконання торгових операцій;

 • контролю управління станом відкритих позицій відкладених ордерів;

 • проведення технічного аналізу;

 • написання радників, призначених для користувача ндикаторів, скриптів функцій на мові MetaQuotes Language 4 (MQL 4);

 • тестування оптимізац торгових стратегій.


  1. Торговий торгівельного термінал «Meta Trader 4»

Клієнтський термінал може працювати під управлінням операційних систем Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP/2003. Вимоги до апаратно частини обмежуються вимогами до операційних систем. Мінімальн вимоги:

 • Процесор: 800 MHz;

 • Оперативна пам'ять: 256 Mb;

 • Жорсткий диск: 20 Gb;

 • Відео плата: AGP 4-х, 32 Mb;

 • Звукова плата;

 • Мережева плата або модем (залежно від типу підключення до мережі Internet);

 • Монітор;

 • CD або DVD-ROM приводи;

 • Клавіатура маніпулятор «Миша»

Інтернет необхідний для з'єднання торгового терміналу з брокерським сервером. Достатнім, для комфортно роботи, вважається підключення швидкістю 112 MBit/s. Головним чинником при виборі провайдера відсутність збою трафіку, накше це може спричинити серйозні наслідок. Так само зниження фінансових рисок пов'язаних з торгівлею рекомендується підключати комп'ютер через джерело безперебійного живлення (UPS), це забезпечити працездатність торгового терміналу у разі раптового відключення електроенергії.

У зв'язку з бурхливим розвитком нформаційних технологій, біржові можна виконувати через мобільн пристрої (смартфон КПК), при цьому функціональність терміналу не зменшилася (рис. 1.2.).


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємцяОптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 1.2. – Приклад терміналу Meta Trader Mobile на КПК


Для доступу в інтернет використовуються технолог безпровідного доступу WAP (Wireless Application Protocol) через технологію GPRS (General Packet data Radio Service) і EDGE (Enhanced Data-Rates For GSM Evolution) або ж CSD (Circuit-Switched Data)

Щоб ухвалити рішення про проведення торгових операцій, необхідна оперативна надійна інформація. Для цього в термінал вбудован функції постачання котирувань новин в режим реального часу. На основі оперативних котирувань, що поступають, можна проводити аналіз ринків з використанням технічних ндикаторів лінійних нструментів. Крім того, щоб забезпечити гнучкіше управління позиціями, в термінал вбудовано декілька видів ордерів.


1.4.1 Види ринкових ордерів

Ринковий ордер

Ринковий ордер — це розпорядження брокерсько компанії купити або продати фінансовий нструмент за поточною ціною. Виконання даного ордера приводить до відкриття торгової позиції. Покупка відбувається за ціною Ask (ціна попиту), а продаж по Bid (ціна пропозиції). До ринкового ордера можна прикріпити ордери Стоп Лосс і Тейк Профіт. Режим виконання ринкових ордерів залежить від фінансового нструменту.

 • Негайного виконання

В цьому режим виконання ринкового ордера здійснюється за ціною, запропонованою брокерові. При відправц запиту на виконання, термінал автоматично підставля в ордер поточн ціни. У випадку, якщо брокер приймає ціни, ордер буде виконаний. Якщо брокер не прийма запитану ціну, то відбувається так зване "Перекотирування" (Requote) — брокер поверта ціни, по яких може бути виконаний даний ордер.

 • Виконання за запитом

В цьому режим виконання ринкового ордера здійснюється за ціною, заздалегідь отриманою від брокера. Перед відправкою ринкового ордера у брокера запрошуються ціни його виконання. Після їх отримання виконання ордера за даною ціною можна або підтвердити, або відхилити.

 • Виконання по ринку

В цьому режим виконання ринкового ордера рішення про ціну виконання приймає брокер без додаткового узгодження з трейдером. Відправка ринкового ордера в такому режимі має на увазі дострокову згоду з ціною, по якій він буде виконаний.

Відкладений ордер

Відкладений ордер — це розпорядження брокерсько компанії купити або продати фінансовий нструмент в майбутньому за заданою ціною. Даний ордер використовується для відкриття відчиняти торгової торгівельно позиції за умови рівност майбутніх котирувань встановленому установленому рівню. Існу чотири типи відкладених ордерів (рис. 1.3.):

 1. Buy Limit — купити при рівност майбутньо ціни "Ask" встановленому значенню. При цьому поточний рівень цін більше значення встановленого ордера. Зазвичай ордери цього типу виставляються з розрахунку на те, що ціна нструменту, опустившись до певного рівня, почне рости;

 2. Buy Stop — купити при рівност майбутньо ціни "Ask" встановленому значенню. При цьому поточний рівень цін менше значення встановленого ордера. Зазвичай ордери цього типу виставляються з розрахунку на те, що ціна нструменту подолає якийсь рівень і продовжить своє зростання;

 3. Sell Limit — продати при рівност майбутньо ціни "Bid" встановленому значенню. При цьому поточний рівень цін менше значення встановленого ордера. Зазвичай ордери цього типу виставляються з розрахунку на те, що ціна нструменту, піднявшись до певного рівня, почне знижуватися;

 4. Sell Stop — продати при рівност майбутньо ціни "Bid" встановленому значенню. При цьому поточний рівень цін більше значення встановленого ордера. Зазвичай ордери цього типу виставляються з розрахунку на те, що ціна нструменту досягне певного рівня і продовжить знижуватися.

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 1.3. – Типи відкладених ордерів


До відкладеного ордера можна прикріпити ордери Стоп Лосс і Тейк Профіт. Після спрацьовування відкладеного ордера його Стоп Лосс Тейк Профіт автоматично прикріпляються до відкрито позиції.

Стоп Лосс

Цей ордер призначений для мінімізац втрат в тому випадку, якщо ціна фінансового нструменту почала рухатися в збитковому напрямі Якщо ціна інструменту досягне цього рівня, позиція закриється автоматично. Такий ордер завжди пов'язаний з відкритою позицією або з відкладеним ордером. Він видається на установку брокерсько компанії тільки разом з ринковим або відкладеним ордерами. При перевірці умови цього ордера для довгих позицій використовується Bid-ціна, а при перевірц коротких позицій Ask-ціна. Коли ж відкрита позиція ста прибутковою, Стоп Лосс можна переміщати уручну на беззбитковий рівень. Для автоматизац цього процесу використовується Трейлінг Стоп (Trailing Stop).

Трейлінг Стоп (Trailing Stop)

Даний нструмент особливо корисний при сильному однонаправленому русі ціни, а також в тих випадках, коли немає можливост уважно стежити за зміною стану ринків. Трейлінг Стоп завжди пов'язаний з відкритою позицією виконується в клієнтському терміналі, а не на сервері, як Стоп Лосс. Для установки трейлинг стопа необхідно у вікні «Термінал» виконати однойменну команду контекстного меню відкрито позиції. Потім в списку, що відкрився, вибрати бажану величину відстан між рівнем ордера Стоп Лосс і поточною ціною. Для кожно відкрито позиції можна встановити тільки один трейлинг стоп. Після виконання вказаних дій з приходом нових котирувань термінал перевіряє, чи прибуткова відкрита позиція. Як тільки прибуток в пунктах ста рівним або більшим вказаного рівня, автоматично видається команда на установку ордера Стоп Лосс. Рівень ордера встановлюється на вказаній відстані від поточної ціни. Далі, якщо ціна рухається із збільшенням прибутковост позиції, трейлинг стоп автоматично пересуває Стоп Лосс за ціною. Якщо прибутковість позиції зменшується, модифікац ордера не відбувається. Таким чином, автоматично фіксується прибуток торгово позиції. Відключити трейлинг стоп можна, виставивши параметр "Ні" в меню управління. А при виконанн команди "Видалити всі рівні" відключаються трейлинг стопи всіх відкритих позицій і відкладених ордерів.

Трейлінг Стоп працю на клієнтському терміналі, а не на сервер (як Стоп Лосс або Тейк Профіт). Отже, при вимкненому терміналі, на відміну від вказаних ордерів, Трейлінг Стоп не працюватиме. При вимкненому терміналі може спрацювати тільки|лише| Стоп Лосс, виставлений трейлінг| стопом|.


Тейк Профіт

Тейк Профіт призначений для отримання прибутку при досягненн ціною фінансового нструменту прогнозованого рівня. Виконання даного ордера приводить до закриття позиції. Він завжди пов'язаний з відкритою позицією або з відкладеним ордером. Ордер можна видати тільки разом з ринковим ордером або відкладеним ордером. При перевірці умови цього ордера для довгих позицій використовується Bid-ціна, а при перевірц коротких позицій Ask-ціна.


  1. Постановка ЗАДАЧІ

Гра на біржі вимага постійного дотримання наступних принципів та стратегії:

1. В результат торгівлі товар повинен "працювати", тобто куплений товар необхідно повністю реалізувати, а заздалегідь проданий - в повному об'єм купити.

2. Торгівля повинна приносити дохід, - закупівельн ціни на товар повинні бути менше продажних.

3. Дохід – не прибуток, в будь-якому бізнесі є накладн витрати і потрібно стежити за тим, щоб вони не витратили дохід.

4. Власний капітал торгово фірми повинен бути достатнім, щоб погасити можливі збитки по операції.

5. Товар продається купується не за довільною ціною, а за ціною встановлювано ринком.

6. Найголовніше в бізнесі - вчасно отримати потрібну нформацію, вона допомага прогнозувати, що трапитися з цінами в майбутньому.

Математично це звучить наступним чином:

Купувати валюту коли курс знижується продавати коли курс підіймається, але трохи випереджуючи ці екстремуми (рис. 1.4.). В зв’язку з цією стратегією виникає потреба передбачення настання цих екстремумів.

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 1.4. Екстремуми на графіку


Таке передбачення можливо здійснити за допомогою економіко-математичного моделювання. Розгляд графіка будь якої валюти показує, що він являє собою суму синусоїд з різним періодом (рис. 1.5.).


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 1.5. – Воліативний графік цін


Дослідження впливу зміни цих проміжків часу, розділен на амплітуди характеристичних частот повинно забезпечити прогнозування перетворення Фур’є і методів нелінійно регресійного аналізу.


 1. ОПИС ТЕОРІЙ І МЕТОДИК


Для прогнозування стану валютного ринку застосовуються аналіз двох видів: фундаментальний і технічний.


  1. Фундаментальний аналіз


Фундаментальний аналіз заснований на оцінці ситуац з погляду політичної, економічно фінансово-кредитно політики.

В рамках фундаментального аналізу вивчаються різні повідомлення про валютно-фінансов події в світі, явища політичному економічному життю як окремих країн, так світової спільноти в цілому як можуть зробити вплив на розвиток валютного ринку, проводиться аналіз, до яко зміни в курсах валют вони можуть привести. Тут важливою виявляється нформація про роботу бірж крупних компаній типу market-makers, обліков ставки центральних банків, економічний курс уряду, можливі зміни в політичному житті країни, а також всіляк чутки і очікування. Фундаментальний аналіз - одна з найскладніших частин - і в той же час, одна з ключових частин роботи на валютному ринку. Фундаментальний аналіз набагато складніший, ніж який-небудь нший, оскільки одні і ті ж чинники надають в різних умовах неоднакове значення на ринок, або можуть з вирішальних стати абсолютно незначними. Необхідно знати взаємозв'язок взаємний вплив двох різних валют, що відображають зв'язки між різними державами, сторію розвитку валют, визначати сукупний результат тих або інших економічних мерів і встановлювати зв'язок між абсолютно незв'язаними на перший погляд подіями.

Фундаментальн чинники оцінюються, як правило, з двох позицій:

 • з погляду впливу на офіційну облікову ставку;

 • з погляду стану національно економіки країни.

Фундаментальн чинники, що впливають на валютний ринок

В цілому фундаментальний аналіз виділя чотири групи чинників, що безпосередньо впливають на ринок:

 • економічні;

 • політичні;

 • чутки очікування;

 • форс-мажор.

Класифікація новин по степен х очікуємості:

 • випадков несподіван - зазвичай новини політичного природного походження, рідше економічного (політична нестабільність в країні, війни, стихійні лиха тому подібне);

 • планован очікуван - зазвичай новини економічного, рідше політичного характеру.

Економічна група чинників вплив на ринок валют базується на аксіомі, що будь-яка валюта похідної від економічного розвитку країни вартість може регулюватися за допомогою певних економічних мерів.

Економічну групу чинників впливу на ринок можна розбити на наступн складові:

 • дані про економічний розвиток країни (табл. 2.1.);

 • торгов переговори;

 • засідання центральних банків;

 • будь-як зміни грошово-кредитно політики;

 • засідання великої сімки, економічних або торгових союзів;

 • виступи глав центральних банків, глав урядів, видних економістів з приводу ситуац на ринку валют, зміні економічно політики, економічній ситуації в країні або їх прогнози;

 • нтервенції;

 • суміжн ринки;

 • спекуляції.

Економічн ндикатори

США

 • Atlanta Fed index - Індекс ділової активност Федерального резервного банку в Атланті;

 • Average hourly earnings - Середня почасова заробітна плата;

 • Average workweek - Середній робочий тиждень;

 • Beige book - Економічний огляд Федерально резервно системи США;

 • Building permits - Дозволи на будівництво;

 • Business inventories - Запаси проведених товарів, що комплектують напівфабрикатів на складах;

 • Capacity utilisation - Ємкість використання;

 • Chicago PMI index - Індекс ділової активност Асоціац Менеджерів в Чікаго;

 • Construction spending - Витрати на будівництво;

 • Consumer confidence - Індекс довіри споживачів;

 • Consumer credit - Споживчий кредит;

 • Consumer price index (CPI) - Індекс споживчих цін;

 • Current account (Balance of payments) - Платіжний баланс;

 • Durable goods orders - Замовлення на товари тривалого користування;

 • Employment cost index - Індекс вартості робочо сили;

 • Existing home sales - Кількість проданих будинків, побудованих раніше;

 • Export prices - Ціни на експорт;

 • Factory orders - Виробнич замовлення.

 • Federal budget - Державний бюджет;

 • GDP - Gross domestic product - Валовий внутрішній продукт (ВВП);

 • GDP advance - Валовий внутрішній продукт (ВВП) - попередн значення.

 • GDP deflator - Дефлятор ВВП;

 • GDP final - Валовий внутрішній продукт (ВВП) - остаточне значення;

 • GDP provisional (revised) - Валовий внутрішній продукт (ВВП) - переглянуте значення;

 • Help-wanted index - Індекс кількост необхідних працівників;

 • Housing starts - Будівництво нових будинків;

 • Humphrey-Hawkins testimony - Це виступ розділу Федерально резервно системи США (Federal Reserve) (зараз це Alan Greenspan) перед двома банківськими комітетами Конгресу США;

 • Import prices - Ціни на мпорт;

 • Industrial production - Промислове виробництво;

 • International trade (Trade balance) - Торговий баланс;

 • Jobless claims (Initial claims) - Заявки на посібник з безробіття;

 • Leading indicators index - Індекс провідних ндикаторів;

 • Michigan consumer sentiment index - Індекс настрою споживачів Університету Мічігану;

 • Money supply (М1, M2, М3) - Грошов агрегати "М";

 • NAPM index (National Association of Purchasing Managers' index) - Індекс ділової активност Національно Асоціац Менеджерів;

 • NAPM services index (National Association of Purchasing Managers' services index) - Індекс ділової активност Національно Асоціац Менеджерів у сфері послуг;

 • New home sales - Цифра показує кількість проданих або виставлених на продаж будинків, розрахованих на одну сім'ю, за рік;

 • Nonfarm payrolls - Кількість нових робочих місць, створених в несільскогосподарських галузях економіки за місяць;

 • Personal income - Особист доходи;

 • Personal spending (consumption) - Особист витрати;

 • Philadelphia Fed index - Індекс ділової активност Федерального резервного банку у Філадельфії;

 • Producer price index (PPI) - Індекс промислових цін;

 • Productivity - Продуктивність праці;

 • Real earnings (Real average weekly earnings) - Середня заробітна плата за тиждень;

 • Redbook - Щотижневий огляд роздрібних продажів;

 • Retail sales - Роздрібн продажі;

 • Unemployment rate - Рівень безробіття;

 • Unit labour cost – Вартість одиниці випущено продукції;

 • Wholesale inventories - Товарн запаси на складах оптової торгівлі.


Великобританія

 • Average earnings growth - Зростання середнього заробітку;

 • Producer output prices (PPI output) - Промислов ціни "на виході";

 • Producer input prices (PPI input) - Промислов ціни "на вході";

 • Retail price index (RPI) - Індекс роздрібних цін;

 • CBI industrial trends - Економічний огляд Британсько Конфедерац Промисловців;

 • CBI distributive trades - Економічний огляд Британсько Конфедерац Промисловців(у формі цифр);

 • Purchasing managers index (PMI) - Індикатор дослідницького нституту попиту і пропозиц (Chartered Institute of Purchasing and Supply);

 • Retail Sales - Роздрібн продажі;

 • Manufacturing output - Об'єм продукції, випущеною оброблювальною промисловістю, виражений в цінах;

 • Unemployment (Claimant count rate) – Безробіття;

 • Global trade, NON-EU trade balance - Торговий баланс;

 • Industrial output (Industrial production) - Об'єм промислового випуску;

 • Gross domestic product (GDP) - Валовий внутрішній продукт;

 • M4 money supply - Грошовий агрегат М4 (показник об'єму грошово маси);

 • Public sector borrowing requirement (PSBR) - Дефіцит бюджету;

 • Unit wage costs - Вартість робочої сили;

 • Net consumer credit - Сума виданих кредитів фізичним особам за останній місяць;

 • Housing starts - Будівництво нових будинків;


Німеччина

 • M3 money supply - Грошовий агрегат М3 (показник об'єму грошово маси);

 • Unemployment – Безробіття;

 • IFO survey - Огляд німецького дослідницького нституту IFO;

 • Manufacturing orders - Індикатор показує зміна кількост замовлень на продукцію німецьких підприємств;

 • Manufacturing production - Показу зміна об'єму продукції, випущеною оброблювальною промисловістю;

 • Industrial production - Промислове виробництво;

 • Producer price index (PPI) - Індекс промислових цін;

 • Retail Sales - Роздрібн продажі;

 • Import prices - Ціни на мпорт;

 • Balance of trade - Торговий баланс;

 • Current account - Платіжний баланс;

 • Wholesale price index - Індекс оптових цін;

 • Gross domestic product (GDP) - Валовий внутрішній продукт.


Японія

 • Tankan report - Щоквартальний економічний огляд, що публікується департаментом досліджень статистики Банку Японії;

 • Balance of payments - Платіжний баланс;

 • Industrial production index - Індекс промислового виробництва;

 • Gross domestic product (GDP) - Валовий внутрішній продукт;

 • Machinery orders - Замовлення на продукцію машинобудування;

 • Unemployment – Безробіття;

 • Consumer price index (CPI) - Індекс споживчих цін;

 • Wholesale price index (WPI) - Індекс оптових цін;

 • Leading and coincident indices of business conditions - Індекси провідних співпадаючих ндикаторів;

 • Retail sales - Роздрібн продажі.


Таблиця 2.1.

Вплив фундаментальних чинників на зміну курсу національно валюти

Назва показника


Ступінь важливост

Зміна показника

Зміна курсу нац. валюти

Дефіцит торгового балансу (Trade deficit) 1 зростання зниження
Дефіцит платіжного балансу (Payment deficit) 1 зростання зниження
Індекси нфляції: індекс споживчих цін (CPI) і індекс оптових цін (PPI) 1

зростання


зниження


Офіційн облікові ставки (репо, ломбардна тому подібне) 1

зростання


зростання


Валовий національний продукт (GDP) 1 зростання зростання
Безробіття (Unemployment) 1

зростання


зниження


Дан по грошовій масі (М4, М3, М2, М1, М0) 1

зростання


зниження


Вибори президента або парламенту 1

зростання


-
Розміри роздрібних продажів (Retail sales) 2

зростання


зростання


Житлове будівництво (Housing starts) 2

зростання


зростання


Величина замовлень (Orders) 2

зростання


зростання


Індекс виробничих цін (Producer price) 2

зростання


зниження


Індекс промислового виробництва (Industrial production) 2

зростання


зростання


Продуктивність в економіці 2

зростання


зростання


Форвардн курси валюти 3 - -
Ф'ючерсн курси валют 3 - -
Ефективний обмінний курс 3 - -
Депозитн ставки (Deposit repos) 3 - -
Індекси акцій (DJI, NIKKEY, DAX, FTSE) 3

зростання


зростання


Ціни державних облігацій (T-bills, T-bonds) 3

зростання


зростанняТоргов переговори

Торгов переговори важливою складовою частиною економічно політики будь-яко країни. Зокрема, співвідношення мпорту і експорту дає такий важливий показник економічного розвитку як торговий дефіцит. Для США дефіцит торгового балансу є основною проблемою протягом останніх декількох років, що гра чималу роль в падінн американського долара проти основних європейських валют. Результат торгових переговорів знаходить негайний відгук на ринку, інод більш ніж значний.


Засідання центральних банків.

Основним завданням центральних банків є регулювання внутрішнього економічного життя країни - як основне завдання. Крім того, регулювання внутрішньо зовнішньо вартості валюти також входить в його обов'язки. Тому будь-як засідання центрального банку - або точніше, його робочого комітету, - приверта пильну увагу учасників валютного ринку. Одним з основних засобів стимулювання або, навпаки, уповільнення зростання економіки, залучення ноземного капіталу, привабливост державних облігацій, і, як результат, вартості валюти, регулювання процентних ставок.


Виступи глав урядів, глав центральних банків
видных економістів з приводу ситуац на ринку

Це один з чинників, що в більшост випадків знаходить негайний відгук на ринку. Виступ глави Швейцарського Національного Банка Лумьера про незацікавленість Швейцарії в сильній власній валюті 29 вересня 1995 року привів до стрибка швейцарського франка з рівня 1,1400 до 1,1480 протягом декількох хвилин, і дал до рівня 1,1580 протягом подальшо години. Іншим прикладом може бути виступ видного економіста Бергстейна, який разом з несподіваними цифрами торгового балансу США, що погіршав, очікуваннями, що не виправдалися, з приводу додаткового бюджету Япон привів до катастрофічного обвалу ієни в перебіг менш ніж двох днів з відмітки 104,55 до 97,15, звівши нанівець двотижнев зусилля Центрального банку Япон Федерально Резервно Системи США. Достатньо часто, особливо за наявност певних умов, виступ т або іншої особи може не тільки сильно вплинути на поведінку тієї або іншо валюти, але в корені змінити ситуацію на ринку (табл. 2.2.).


Таблиця 2.2.

Варіанти реакції ринку на фундаментальну подію

Очікування ринку

Динаміка ціни

В цілому виправдалися

Сильних змін зазнавати не буде

Ринок недооцінив
данный чинник

Продовження динаміки, що діє, з прискоренням
в момент появи події

Виявилися помилковими

Можна чекати сильно зміни курсу
в напрямі, протилежному попередньому


Якщо фундаментальна новина не підтверджу тренду, що діє, то час її впливу на динаміку ринку може обмежитися часом або декількома годинами. Якщо ж фундаментальний чинник підтверджу тренд, то відбувається його деяке прискорення з подальшим можливим відскоком.


Цикл життя фундаментальних чинників:

 • Короткий цикл: не більш за одну добу; характерний для всіх несподіваних новин.

 • Довгий цикл: від декількох тижнів до декількох років; всі чинники, пов'язані із загальним станом національно світово економіки (динаміка інфляції, безробіття процентних ставок і тому подібне).

Дан про вихід фундаментальних чинників публікуються провідними нформаційними агентствами:

 • Reuters

 • Bloomberg

 • Financial Times

 • CNN

 • CNBC

 • Telerate

При цьому ці агентства нші подібн служби надають свою інформацію в режимі on-line. На сайтах цих агентств в нтернеті можна також знайти нформацію про очікуваний | вихід фундаментальних даних в найближчий період (1-2 тижні) так званий «календар економічних подій», а також прогнози аналітиків за фундаментальними даними, що виходять. Це дозволя трейдеру як робити прогноз руху ціни валюти на основі очікуваних даних, так вчасно закривати відкриті позиц безпосередньо перед виходом несприятливих даних.

Основн напрями економічно політики урядів розвинених країн


Основн принципи напрямки економічно політики наведен в табл. 2.3.


Таблиця 2.3.

Стратегічн цілі економічно політики

Економ. показник

Високе значення

Низьке значення

Оптимальне значення

Інфляція

→ висок % ставки → зниження ефективност виробництва → перерозподіл капіталу від виробництва до посередників

→ низьк % ставки

→ застій в торгівл у фінансовій сфері


при стабільно високій ефективност виробничого сектора залишаються можливост для прибуткового ведення справ у посередників

Безробіття


→ соц. напруженість, зменшення середнього класу, зниження чистої маси реальних доходів населення


→ у працівників пропадають стимули до хорошої прац → страждають нтереси працедавців

на перетин нтересів працедавців працівників


Бюджетний дефіцит


→ зростання гос. Заборгованост → ускорение нфляція Рішення - або через зниження витрат (за рахунок малообесп.), або через підвищення податків (за рахунок платника податків)

→ зниження нфляції


засновано на помірній нфляції при дотриманн нтересів всіх зацікавлених в бюджеті країни груп


Обмінний курс


Невигідно експортерам внутрішнім виробникам → зниження експорту, вивіз капіталу за рубіж

Невигідно мпортерам внутрішнім споживачам → підвищення цін на імпорт, посилення нфляції

величина, близька до ринкової, але що відрізняється від неї через спекулятивн коливання


Облікова
ставка


→ дорожчання кредиту → економічний застій Невигідно осн. масі населення виробництву

→ відплив капіталу з країни, знецінення нац. валюти Не відповіда нтересам фінансових посередників

знаходиться на перетин нтересів всіх зацікавлених груп


  1. Технічний аналіз

Технічний аналіз – метод прогнозування цін за допомогою розгляду графіків рухів ринку за попередн періоди часу, - підрозділяється на два методи: графічний математичний.


2.2.1 Графічний метод

Під графічними розуміються ті методи, в яких для прогнозування використовуються наочні зображення рухів ринку. Ці методи виникли раніше всіх останніх із-за простоти їх застосування максимум необхідних нструментів лист бумаги , ручка і лінійка. Подібні методи розрізняються в залежност від того, на якому тип графіка будуються.

Види графіків.

Лінійний графік – відзнача тільки ціну закриття для кожного подальшого періоду (рис. 2.1).


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 2.1. – Лінійний графік


Гистограммний (бар) графік кожен період в такому графіку містить вертикальну лінію, з двома короткими перпендикулярами, що стирчать по обидві сторони. Верхня і нижня межі цієї лін бару – відображають ціни максимуму мінімуму в цьому період відповідно. Лівий перпендикуляр відобража ціну відкриття, а правий – закриття. Таким чином, для правильного формування гистограммного графіка, необхідно всі чотири ціни для кожного з періодів (рис. 2.2.).


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємцяОптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 2.2. Формування гистограммного графіка «бар»


Японськ свічки дають аналітикам можливість наочніше вивчати рух цін (рис. 2.3.). Головна перевага японських свічок поляга в тому, що вони чітко розрізняють падіння і зростання ціни. Але окрім цієї головно переваги, японськ свічки ще мають ряд абсолютно унікальних параметрів: послідовн комбінац різних типів свічок сприймаються як повноцінн фігури на графіці, що відкрива ще ряд можливостей для аналітика.


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємцяОптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 2.3. – «Японська свічка»

Хрестики-нулики – немає ос часу, а нова колонка цін будується після появи іншого напряму динаміки (рис. 2.4.). Хрестик малюється, якщо ціни знизилися на певну кількість пунктів (критерій риверсировки), якщо ціни підвищилися на певну кількість пунктів, то малюється нуль.


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 2.4. «Хрестики-нулики»


Основн фігури розворотів

Фігура Голова Плечі.

Ліве праве плече (крапки А і Е) розміщен приблизно на одному і тому ж рівні (рис. 2.5.).

Голова (крапка С вище обох плечей). Фігура завершується нижчим за шию (лінії 2). Мінімальна величина зниження ціни показана стрілкою


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 2.5. – «Голова і Плечі»


Фігура діамант (Diamond) (рис. 2.6.) більш екзотична відрізняється викривленими лініями опору підтримки. Її можна сплутати з Головою Плечима, але це не має значення, оскільки обидв фігури сигналізують про розворот.

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 2.6. – Фігура «Діамант».


Фігури продовження тенденції

Найбільш поширеними фігурами такого типу є трикутники (Triangles). Їх розрізняють залежно від розташування обмежуючих ліній (Boundary Lines). Верхня межа є лінією опору, а нижня лінією підтримки. Це виконується для всіх коливань усередин трикутника (рис. 2.7.).


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 2.7. – Види трикутників

Деяк аналітики розрізняють такі фігури продовження, як прапор (flag), вимпел (pennant), клин (wedge). Їх відмінност від трикутників полягають у взаємному розташуванн верхньо нижньої меж (рис. 2.8.).


1) Прапори (Flags)

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 2.8. – Фігури: «Прапор», «Вимпел» «Клин».


2.2.2 Математичний метод

Математичний - методи, що використовують фільтрацію або математичну апроксимацію.

Ці методи бурхливо розвиваються останні 25 років разом з комп'ютерною технікою. Кожен з них складно втілити в життя вручну. Для цього довелося б проводити громіздк обчислення для кожного відрізання часу цінового графіка, - акуратно зображати набутих значень переважно на міліметрівку... З появою комп'ютера, підключеного до сучасно нформаційно мережі , вс наші проблемы вирішуються автоматично. Все, що від нас вимагається ввести вхідн параметри відразу після цього проаналізувати потрібну криву.

Ця група ділиться на дві основн частини: ковзаюч середні (індикатори) осцилятори.

Ковзаюч середні

Moving Average (MA). Індикатор Moving Average є найбільш часто використовуваним ндикатором в технічному аналізі. Лінію ковзаючо середньою відкладають прямо на графіц рухи ціни (рис. 2.9.).

MA = (Cn + Cn-1 + ... + C1) / n (2.1)

де МА рухоме середнє;

Cn, Cn-1, C1 ціни закриття попередніх періодів;

C1 – ціна закриття останнього періоду;

n кількість даних періодів.

Ковзаюча середня зважа на деякий заздалегідь, наперед заданий період. Чим менше період, тим більше ймовірність помилкових сигналів. Чим більше період, тим слабкіша чутливість ковзаючо середньої.

Варіанти ковзаючих середніх:

Simple Moving Average – просте ковзаюче середнє;

Weighted Moving Average – зважене ковзаюче середнє;

Exponential Moving Average експоненціальне ковзаюче середнє.


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 2.9. – Ковзаюча середня «Moving Average»

Bollinger Bands. Смуги Боллінджера схожі з конвертами ковзаючих середніх (рис. 2.10.). Відмінність між ними поляга в тому, що меж конвертів розташован вище і нижче за криву ковзаючого середнього на фіксованій, вираженій у відсотках відстані, тод як межі смуг Боллінджера будуються на відстанях, рівних певному числу стандартних відхилень. Оскільки величина стандартного відхилення залежить від волатильности, смуги сам регулюють свою ширину: вона збільшується, коли ринок нестійкий, зменшується в стабільніш періоди.


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 2.10. – Смуги Боллінджера


Особливост смуг Боллінджера:

 • Різкі зміни цін зазвичай відбуваються після звуження смуги;

 • Якщо ціни виходять за межі смуги, слід чекати продовження поточної тенденції;

 • Якщо за списами западинами за межами смуги слідують списи западини усередин смуги, можливий розворот тенденції;

 • Рух цін, що почався від однієї з меж смуги, зазвичай досягає протилежно межі. Останн спостереження корисне для прогнозування цінових орієнтирів.


Осцилятори

Stochastic Oscillator. Стохастичний осцилятор (рис. 2.11.) був винайдений Д. Лейном в 50- роки і є одним з найпопулярніших ндикаторів в технічному аналізі. Індикатор вдає із себе криву, що коливається в діапазон від 0 до 100. Передбачається, якщо індикатор піднімається вище 70 пунктів або опускається нижче 30 пунктів, то котирування акцій знаходяться поза станом рівноваги. Сигналами до покупки служить перетин індикатором від низу до верху рівня в 30 пунктів. Сигналами до продажу є перетин ндикатором зверху вниз рівня в 70 пунктів. Також, інод як сигнальна лінія розглядають просту ковзаючу середню, побудовану на графіц Стохастичного осцилятора.


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 2.11. – Стохастичний осцилятор «Stochastic»


Williams' Percent Range (%R). Процентний діапазон Уїльямса(%R) рис. (рис. 2.12.) – це динамічний ндикатор, що визначає стан перекупленості/перепроданності. Індикатор (%R) дуже схожий з стахостическим осцилятором. Відмінність між ними поляга лише в тому, що перший ма перевернуту шкалу, а другою будується з використанням внутрішнього згладжування.

Для побудови індикатора %R у перевернутій шкалі його значенням зазвичай привласнюється негативний знак (наприклад -30%). При аналіз негативний знак можна не враховувати.

Значення ндикатора в діапазон від 80 до 100% вказують на стан перепроданості. Значення в діапазоні від 0 до 20% свідчать про те, що ринок перекуплений.


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 2.12. – Динамічний оссилятор «Williams' Percent Range»


Метод математичного програмування

Існуюч в економіц залежност повинні мати не тільки періодичн функції, але й експоненціальн та степеневі. Тому справедлива наступна формула:


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця, (2.2)

де х аргумент;

у функція;

A - Н константи;

e – основа натурального логарифму.

В залежност від чисельних значень констант, ця формула да множину кривих, представлену на рис. 2.13.


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 2.13. Типи кривих, як можна створити за допомогою формули (2.2)


Вирішення другої задач ускладнюється тим, що не існу таких математичних перетворень, які б дозволили лінеаризувати (2.2), щоб потім отримати значення констант A - Н методом регрес або найменших квадратів. Тому потрібно застосований наступний оптимізаційний підхід:

 1. Встановити довільні значення констант A - Н .

 2. Для всіх значень аргументу довільних значень констант розрахувати величину у, яку позначимо як ур за формулою (2.2).

 3. Для кожного значення функц знайти (ур уф)2, де уф – фактичне значення функції, отримане за статистичними даними.

 4. Вирішити оптимальну задачу з функціоналом виду

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця, (2.3)

а параметрами, що змінюються, будуть константи A - Н. Де N – розмір статистично вибірки.


Метод перетворення Фур’є.

Перетворення Фур’є переводить часову функцію x(t) в частотну функцію X(f) через нтегральне співвідношення

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця (2.4)

Інколи його записують у вигляді

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця (2.5)

Вхідна незалежна змінна t для часу, яка вимірюється, як правило, в секундах, змінюється в інтервал (-Ґ, Ґ). Одиницями вимірювання нової незалежно змінної є герци. Інтервалом зміни також буде (-Ґ, Ґ). Інколи замість f використовується змінна w; відповідність між ними визначається рівністю w=2pf. Величина w вимірюється в радіанах за одиницю часу.

Розмірност w та f однаков дорівнюють 1/t.

Для довільно функції x(t) не завжди існу функція X(f).

Якщо замість змінної f використовується змінна w, то наведене вище рівняння набуває вигляду

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця (2.6)

3. ОПИС І РОЗРОБКА НОВОГО МАТЕМАТИЧНОГО МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ КРОС-КУРСІВ


3.1 Математична постановка задачі

Розгляд графіка будь якої валюти показує, що він являє собою суму синусоїд з різним періодом (рис. 3.1).


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 3.1. – Співвідношення хвильоподібност крос-курсу з синусоїдою


Дослідження впливу зміни цих проміжків часу, розділених на амплітуди характеристичних частот, повинно забезпечити покращення прогнозування, перетворення Фур’є (2.4) і методів нелінійно регресійного аналізу(2.2).


3.2 Проведення розрахунків


Проведемо дослідження графіка зміни крос-курсу EUR/JPY в наступних періодах:

 • 25.01.2007 – 5.02.2007

 • 6.02.2007 – 15.02.2007

 • 16.02.2007 – 23.02.2007

 • 26.02.2007 – 5.03.2007

 • 6.03.2007 – 15.03.2007

 • 16.03.2007 – 25.03.2007

 • 26.03.2007 – 5.04.2007

 • 6.04.2007 – 15.04.2007

 • 16.04.2007 – 25.04.2007

 • 26.04.2007 – 4.05.2007

 • 06.05.2007 – 15.05.2007

 • 16.05.2007 – 25.05.2007

Таким чином утворено 12 вибірок по 240 точок у кожній. Вихідні дан розміщені в таблиці 3.1.


Таблиця 3.1.

Вихідн дані до першого періоду (25.01.2007 5.02.2007)

Дата

Час

Відкриття

Максимум

Мінімум

Закриття

25,01,2007 0:00 157,15 157,18 156,92 156,94
25,01,2007 1:00 156,95 156,98 156,66 156,68
25,01,2007 2:00 156,67 156,83 156,65 156,7
25,01,2007 3:00 156,72 156,77 156,42 156,46
25,01,2007 4:00 156,44 156,49 156,06 156,1
25,01,2007 5:00 156,09 156,38 156,06 156,22
25,01,2007 6:00 156,21 156,26 156,03 156,03
25,01,2007 7:00 156,02 156,27 155,75 155,97
25,01,2007 8:00 155,98 156,23 155,85 156,2
25,01,2007 9:00 156,21 156,59 156,08 156,5
... ... ... ... ... ...
05,02,2007 19:00 155,6 155,66 155,49 155,5
05,02,2007 20:00 155,52 155,54 155,46 155,47
05,02,2007 21:00 155,49 155,61 155,47 155,55
05,02,2007 22:00 155,54 155,63 155,5 155,63
05,02,2007 23:00 155,61 155,63 155,55 155,58

Для кожної вибірки розрахуємо спектральну щільність за (2.4) із застосуванням програми Statistica 6.0 (рис. 3.2.). Приклад такого графіка для 2-го та 8-го періодів показано на рис. 3.3..


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 3.2. – Інтерфейс програми «Statistica 6.0»

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 3.3. – Графік спектрально щільності


Проаналізувавши 12 періодів на графіках спектрально щільності ми бачимо, що вини мають одну, дв або і три амплітуди коливання але всі вони схож однією чітко вираженою амплітудою з періодом f = 0,02.

Тепер, знайшовши графічну закономірність за допомогою перетворення Фур’є, – а це ключовим моментом в прогнозуванн економічних періодичних процесів, необхідно описати закономірність математично. Виконаємо математичний опис знайдених закономірностей за допомогою методів математичного програмування (2.2).

Представимо математичну модель в вид таблиці 3.2..

Таблиця 3.2.

Математична модель

періоду

t

A f = 0,2

A

= (A f = 0,2 - A)2
1 31.01.2007 2,8 1,0 1,8


2 20.02.2007 59 1,0 58,0


3 12.03.2007 3,2 1,0 2,2


4 01.04.2007 32 1,0 31,0


5 21.04.2007 18 1,0 17,0


6 11.05.2007 6,5 1,0 5,5


7 31.05.2007 36 1,0 35,0


8 20.06.2007 100 1,0 99,0


9 10.07.2007 16,5 1,0 15,5


10 30.07.2007 2,8 1,0 1,8


11 19.08.2007 30 1,0 29,0


12 08.09.2007 2,2 1,0 1,2


297,0 ← ∑

A

B

C

D

E

F

G

H

1 1 1 1 1 1 1 1

Для розробки та побудови даної математично моделі було взято 12 періодів, t середина нтервалів, A f = 0,2 визначено графічним методом з графіків спектрально щільності, в стовбець A занесена формула (2.2) з посиланням на коефіцієнти A, B, C, D, E, F, G, H.

Визначимо вищевказан коефіцієнти в MS Excel (табл. 3.3.). Вже перші розрахунки за допомогою функції “Пошук рішень” електронних таблиць Excel показали, що константи E та G в (2.2) визначаються як нулі у випадку, коли амплітуда синусоїди менше середнього значення функц у 3-10 разів. Тому, для збільшення точності розрахунку, рекомендується встановлювати обмеження на значення констант за наступним правилом:

 1. На графіку, який було побудовано за статистичними даними, виділяється елемент кривої, що нагаду синусоїду знаходиться проміжок значень агрументу, на якому ця синусоїда здійснює повне коливання Δх. Тоді, для константи E треба встановити наступне обмеження

E ≤ (0,5 – 1,5) 2πх1. (3.1)

 1. Початков значення констант B та F рекомендується становити рівними одиниці, константи Н середньому арифметичному статистичного значення функції, константу D - 0.05, А=0.

 2. Константа C визначається з максимально амплітуди Δу тієї частини графіку, яка визначена як синусоїдальна, має наступн обмеження

С ≤ (0,4 – 0,6) Δу. (3.2)


Таблиця 3.3.

Математична модель з відомими коефіцієнтами

періоду

t

A f = 0,2

A

= (A f = 0,2 - A)2


1 31.01.2007 2,8 421,4 175207,1
2 20.02.2007 59 39,2 390,3842
3 12.03.2007 3,2 49,0 2101,777
4 01.04.2007 32 31,4 0,362309
5 21.04.2007 18 29,2 125,9568
6 11.05.2007 6,5 27,6 443,4496
7 31.05.2007 36 26,2 95,55286
8 20.06.2007 100 25,1 5606,694
9 10.07.2007 16,5 24,2 59,10535
10 30.07.2007 2,8 34,4 1001,264
11 19.08.2007 30 22,7 53,64417
12 08.09.2007 2,2 25,1 525,4244
1856,7

← ∑

A

B

C

D

E

F

G

H

49,04514 -0,32172 435,263 -259,325 18,33648 0,5 7,779768 10

Тепер, коли відомі вс коефіцієнти систематизована модель (2.2) можливо прогнозувати направлення крос-курсів конвертованих валют в майбутньому. Прогнозування тренду крос-курсу виконується наступним чином:

 • в формулу (2.2) підставляеться наступний проміжок часу, період, якиий повинен бути одинаковим по розміру з попередніми;

 • провести обчислення (2.2) з заздалегідь відомими коефіцієнтами.

Достовірним сигналом, що в наступному періоді тренд стане зростаючий буде (табл. 3.4.):

A t A t + 1 (3.3)

Достовірним сигналом, що в наступному періоді тренд стане спадаючий буде:

A t A t + 1 (3.4)


Таблиця 3.4.

Прогнозування тренду в майбутньому періоді

періоду

t

A f = 0,2

A

= (A f = 0,2 - A)2
1 31.01.2007 2,8 421,4 175207,1


2 20.02.2007 59 39,2 390,3842


3 12.03.2007 3,2 49,0 2101,777


4 01.04.2007 32 31,4 0,362309


5 21.04.2007 18 29,2 125,9568


6 11.05.2007 6,5 27,6 443,4496


7 31.05.2007 36 26,2 95,55286


8 20.06.2007 100 25,1 5606,694


9 10.07.2007 16,5 24,2 59,10535


10 30.07.2007 2,8 34,4 1001,264


11 19.08.2007 30 22,7 53,64417


12 08.09.2007 2,2 25,1 525,424428.09.2007


29,2

1856,7

← ∑

A

B

C

D

E

F

G

H

49,04514 -0,32172 435,263 -259,325 18,33648 0,5 7,779768 10

Як видно з табл. 3.4. прогнозування можливо проводити до безкінечності, однак для більш ефективного прогнозування, тобто, для збільшення довірчої ймовірності, - треба в кінц кожного періоду проводити перерахунки.


3.3 Перевірка якості прогнозування


Щоб перевірити якість прогнозування простежимо поведінку крос-курсу EUR/JPY в минулому, підставляємо в формулу (2.2) деякий період.

Нехай у нас є 10-ть проміжків часу – ми беремо 9-ть, прогнозуємо спів ставляємо сторію крос-курсу з виданим прогнозом кібернетично моделі (рис. 3.4.).


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 3.4. – Співставлення математичного прогнозу з сторією

графіка крос-курса

Бачимо, що математичний прогноз справдився. Для статистичних підрахунків довірчої ймовірност пропрацюємо перевірку прогнозу ще близько 100-а разів.

Так після перевірки прогнозування були виведен такі результати:

86,8% прогнозів, які робились за допомогою нового математично методу – справдились. Це на 40,2% краще ніж давно відом методи мат. аналізу (Williams' Percent Range, Stochastic Oscillator, Bollinger Bands)

4. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ


  1. Розробка ІС для реалізац запропонованого методу

Для продуктивно торгівлі на міжнародному валютному ринку потрібно мати мобільну систему нформаційно-технічних методів. Швидкість подачі новин, швидкість реакції індикаторів, осциляторів, реакція брокера на фундаментальн фактори – все це є невід’ємною частиною успішно торгівлі.

Сьогодні, коли інформаційн системи, комп’ютеризація набирають обертів з галопуючим темпом, вс нововведення, науково-дослідн випробування потрібно представляти у вигляд нформаційної, автоматизовано системи.

Новий метод прогнозування періодичних процесів, створений для крос-курсів конвертованих валют, – не є виключенням.

Для практичного застосування запропонованого мною математичного методу, потрібно завантажити архів котирувань, перетворення Фур‘є краще всього робити за допомогою прикладно програми «Statistica 6.0», потім отримані дан необхідно мпортувати в MS Excel вже там за допомогою «Пошуку рішень» знайти необхідн коефіцієнти. З таким широким алгоритмом майже неможливо вести внутриденну торгівлю. Тому необхідно розробити нформаційну систему.

Краще всього, новорозроблена математична модель автоматизується в торговому терміналі «Meta Trader 4» на основ вбудованого редактора «Meta Editor», мова якого нагаду мову програмування «С++». Дамо новому математичному ндикатору назву «SV-Trend», - після компіляц повна назва ндикатора буде: «SV-Trend.mq4»

Програмний структурний код вигляда так:

//+------------------------------------------------------------------+

//| SV-Trend.mq4 |

//| Copyright © 2005-2007, MetaQuotes Software Corp. |

//| http://www.metaquotes.net/ |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright

#property link

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_color1 Red

//---- indicator parameters

extern int ExtDepth=12;

extern int ExtDeviation=5;

extern int ExtBackstep=3;

//---- indicator buffers

double SV-TrendBuffer[];

double HighMapBuffer[];

double LowMapBuffer[];

int level=3; // recounting's depth

bool downloadhistory=false;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int init()

{

IndicatorBuffers(3);

//---- drawing settings

SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION);

//---- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,SV-TrendBuffer);

SetIndexBuffer(1,HighMapBuffer);

SetIndexBuffer(2,LowMapBuffer);

SetIndexEmptyValue(0,0.0);


//---- indicator short name

IndicatorShortName("SV-Trend("+ExtDepth+","+ExtDeviation+","+ExtBackstep+")");

//---- initialization done

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

int start()

{

int i, counted_bars = IndicatorCounted();

int limit,counterZ,whatlookfor;

int shift,back,lasthighpos,lastlowpos;

double val,res;

double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;


if (counted_bars==0 && downloadhistory) // history was downloaded

{

ArrayInitialize(SV-TrendBuffer,0.0);

ArrayInitialize(HighMapBuffer,0.0);

ArrayInitialize(LowMapBuffer,0.0);

}

if (counted_bars==0)

{

limit=Bars-ExtDepth;

downloadhistory=true;

}

if (counted_bars>0)

{

while (counterZ<level && i<100)

{

res=SV-TrendBuffer[i];

if (res!=0) counterZ++;

i++;

}

i--;

limit=i;

if (LowMapBuffer[i]!=0)

{

curlow=LowMapBuffer[i];

whatlookfor=1;

}

else

{

curhigh=HighMapBuffer[i];

whatlookfor=-1;

}

for (i=limit-1;i>=0;i--)

{

SV-TrendBuffer[i]=0.0;

LowMapBuffer[i]=0.0;

HighMapBuffer[i]=0.0;

}

}

for(shift=limit; shift>=0; shift--)

{

val=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,ExtDepth,shift)];

if(val==lastlow) val=0.0;

else

{

lastlow=val;

if((Low[shift]-val)>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;

else

{

for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)

{

res=LowMapBuffer[shift+back];

if((res!=0)&&(res>val)) LowMapBuffer[shift+back]=0.0;

}

}

}

if (Low[shift]==val) LowMapBuffer[shift]=val; else LowMapBuffer[shift]=0.0;

//--- high

val=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift)];

if(val==lasthigh) val=0.0;

else

{

lasthigh=val;

if((val-High[shift])>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;

else

{

for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)

{

res=HighMapBuffer[shift+back];

if((res!=0)&&(res<val)) HighMapBuffer[shift+back]=0.0;

}

}

}

if (High[shift]==val) HighMapBuffer[shift]=val; else HighMapBuffer[shift]=0.0;

}


// final cutting

if (whatlookfor==0)

{

lastlow=0;

lasthigh=0;

}

else

{

lastlow=curlow;

lasthigh=curhigh;

}

for (shift=limit;shift>=0;shift--)

{

res=0.0;

switch(whatlookfor)

{

case 0: // look for peak or lawn

if (lastlow==0 && lasthigh==0)

{

if (HighMapBuffer[shift]!=0)

{

lasthigh=High[shift];

lasthighpos=shift;

whatlookfor=-1;

SV-TrendBuffer[shift]=lasthigh;

res=1;

}

if (LowMapBuffer[shift]!=0)

{

lastlow=Low[shift];

lastlowpos=shift;

whatlookfor=1;

SV-TrendBuffer[shift]=lastlow;

res=1;

}

}

break;

case 1: // look for peak

if (LowMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]<lastlow && HighMapBuffer[shift]==0.0)

{

SV-TrendBuffer[lastlowpos]=0.0;

lastlowpos=shift;

lastlow=LowMapBuffer[shift];

SV-TrendBuffer[shift]=lastlow;

res=1;

}

if (HighMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]==0.0)

{

lasthigh=HighMapBuffer[shift];

lasthighpos=shift;

SV-TrendBuffer[shift]=lasthigh;

whatlookfor=-1;

res=1;

}

break;

case -1: // look for lawn

if (HighMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]>lasthigh && LowMapBuffer[shift]==0.0)

{

SV-TrendBuffer[lasthighpos]=0.0;

lasthighpos=shift;

lasthigh=HighMapBuffer[shift];

SV-TrendBuffer[shift]=lasthigh;

}

if (LowMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]==0.0)

{

lastlow=LowMapBuffer[shift];

lastlowpos=shift;

SV-TrendBuffer[shift]=lastlow;

whatlookfor=1;

}

break;

default: return;

}

}


return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

4.2 Приклад нтерфейсу


Індикатор добавляється як і всі інші, - через «Головне меню» → Вставка → Індикатори → Осцилятори → «SV-Trend»

Індикатор працює на всіх періодах, як підтриму «Meta| Trader| 4». Незважаючи на складність деї та обширність розробки індикатора, працює він дуже просто: коли індикатор прогнозу спадаючий тренд, в наступному періоді, червоним кольором індукується «Sell»(рис. 4.1.), а при прогноз зростаючого тренду уже синім кольором ндукується «Buy»

Індикатор «SV-Trend» - являе собою не тільки гріфічне представлення запропонованого методу, а ще удосконаленням технічних характеристик, так як він да можливість обнови вхідник даних, – а це означає збільшення кономічного ефекту.


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 4.1. Приклад нтерфуйсу програми «Meta| Trader| 4» з

индикатором «SV-Trend»

5. Охорона праці


5.1 Інженерний - технічні заходи


5.1.1 Шкідлив небезпечн чинники при роботі з ПК х вплив на

організм людини

В даний час ПЕВМ широко застосовуються в різних областях людської діяльності, що дозволя звільнитися від виконання великої кількост рутинних операцій підвищити продуктивність праці. Не дивлячись на всі позитивн аспекти масового розповсюдження ПЕВМ існу ряд негативних чинників, виявлення яких, оцінка впливу на людину розробка мерів по їх усуненню або мінімізац актуальними завданнями на сьогоднішній день. На нашому підприємств можна виділити наступні:

1) Дисплеї виконані на електронно-променевих трубках, потенційним джерелом м'якого рентгенівського, ультрафіолетового, нфрачервоного, видимого, радіочастотного, сверх- і низькочастотного електромагнітного випромінювань.

2) Нізькоінтенсивн електромагнітн випромінювання мають місце на робочих місцях користувачів ПК, які не перевищують допустимих значень електричних магнітних полів для діапазону частот бОкГц - ЗООмгц. Максимальний рівень напруженост електричного поля реєструється у задньої панел дисплея і декілька менше на відстан 10 см від екрану корпусу дисплея.

4) Візуальн параметри (неправильний підбір розміру кольору букв, фону, кутового розміру знаку, який залежить як від типу шрифту, так від його розміру тому подібне).

5) Шум комп'ютера характеризується власне шумом ПК і шумом принтера. По-перше зустрічаються погано працююч вентилятори процесора (зношуються від часу або недосвідчен користувач дуже щільно х притискують до процесора).

По-друге, на матричних принтерах, навіть, якщо загальний рівень шуму не перевищу гранично допустимого, перевищення в окремих частотах вельми значні, звичайне явище.

6) Електростатичний потенціал екрану. Вплив на людину притягу електризу пил – людина вдихає – в результат стимулюється розвиток онкологічних захворювань легенів.

7) Наявність пилу, озону, оксидів азоту аероіонізації. Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 зміст озону в повітр робочої зони не повинно перевищувати 0,1 міліграм/куб. м; зміст оксидів азоту – 5 міліграм/куб. м; зміст пилу 4 міліграм/куб. р.


5.1.2 Заходи щодо боротьби з шкідливими небезпечними чинникамипри роботі з ПК

Для боротьби з такими чинниками, як рентгенівське, ультрафіолетове, низькочастотне н. випромінюваннями потрібно застосовувати захисний екран або монітор вищої якості.

Для запобігання стомленню очей при роботі з ПК необхідно дотримувати оптимальн параметри яскравості, контрасту, кутових розмірів знаків, частоти зміни кадрів нших характеристик екранного зображення. Також необхідно робити періодично перерви в роботі, витримувати візуальн параметри при роботі з монітором. Установка шрифту повинна бути не менше Arial Cyr 12.

Для боротьби з шумом ПК необхідне регулярне мастило вентиляторів або при необхідност своєчасна їх заміна. Для запобігання шуму при робот з принтером необхідна модернізація по можливост матричного на лазерний принтер застосування засобів шумопоглинання: негорючі або тяжкоспалахуюч спеціальн перфорован плити, панелі, мінеральна вата з максимальним коефіцієнтом звукопоглинання в межах частот 31,5 - 8000 Гц, або інш матеріали аналогічного призначення, дозволені для устаткування приміщень органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Крім того, необхідно застосовувати підвісні стел з аналогічними властивостями.

Для боротьби з такими чинниками, як електростатичний потенціал екрану, пил тому подібне необхідне проведення заходів щодо провітрювання прибирання робочого приміщення.


5.2 Загальн вимоги до організац робочого місця користувача ЕОМ


Організація робочого місця користувача відеотерміналу ЕОМ повинна забезпечувати відповідність всіх елементів робочого місця х розташування ергономічним вимогам ГОСТ 12.2.032. Площа, виділена для одного робочого місця з відеотерміналом або ПК, повинна складати не менше 6 кв. м, а об'єм - не менше 20 куб. м.

Головними елементами робочого місця трейдера письмовий стіл крісло. Основним робочим положенням положення сидячи.

Робоча поза сидячи виклика мінімальне стомлення програміста. Раціональне планування робочого місця передбача чіткий порядок постійність розміщення предметів засобів прац документації. Те, що потрібний для виконання робіт частіше, розташоване в зоні легко досяжност робочого простору.

Моторне поле - простір робочого місця, в якому можуть здійснюватися рухові д людини.

Максимальна зона досяжност рук – це частина моторного поля робочого місця, обмеженого дугами, описуваними максимально витягнутими руками при рус х в плечовому суглобі.

Оптимальна зона - частина|частка| моторного поля робочого місця|місце-милі|, обмеженого дугами, описуваними передпліччями| при русі в ліктьових суглобах з|із| опорою в точц ліктя і з|із| відносно нерухомим плечем (рис. 5.1.).

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис. 5.1. – Зони досяжност рук в горизонтальній площині


а – зона максимально досяжності;

б – зона досяжност пальців при витягнутій руці;

зона легко досяжност долоні:

г – оптимальний простір для грубої ручно роботи;

д – оптимальний простір для тонкої ручно роботи.

Розглянемо оптимальне розміщення предметів прац документац в зонах досяжност рук:

ДИСПЛЕЙ розміщується в зоні а (у центрі);

КЛАВІАТУРА в зоні г/д;

СИСТЕМНИЙ БЛОК – розміщується в зоні б (зліва);

ПРИНТЕР знаходиться в зоні а (справа);

ДОКУМЕНТАЦІЯ:

1) у зоні легко досяжност долоні – в (зліва) - література документація, необхідна при роботі;

2) у висувних ящиках столу література, невживана постійно.

При проектуванн письмового столу слід враховувати наступне:

висота столу повинна бути вибрана з урахуванням можливост сидіти вільно, в зручній позі, при необхідност спираючись на підлокітники;

нижня частина столу повинна бути сконструйована так, щоб програміст міг зручно сидіти, не був вимушений підтискати ноги;

поверхня столу повинна володіти властивостями, що виключають появу відблисків у полі зору програміста;

конструкція столу повинна передбачати наявність висувних ящиків (не менше 3 для зберігання документації, лістингів, канцелярського приладдя, особистих речей).

Висота робочо поверхн рекомендується в межах 680-760 мм. Висота робочо поверхні, на яку встановлюється клавіатура, повинна бути 650 мм.

Велике значення надається характеристикам робочого крісла. Так, рекомендується висота сидіння над рівнем підлоги повинна бути в межах 420-550 мм. Поверхню сидіння рекомендується робити м'якою, передній край закругленим, а кут нахилу спинки робочого крісла - регульованим.

Необхідно передбачати при проектуванн можливість різного розміщення документів: збоку від відеотерміналу, між монітором клавіатурою тому подібне Крім того, у випадках, коли відеотермінал має низька якість зображення, наприклад помітні мигтіння, відстань від очей до екрану роблять більше (близько 700 мм), ніж відстань від ока до документа (300-450 мм). Взагал при високій якості зображення на відеотермінал відстань від очей користувача до екрану, документа клавіатури може бути рівною. Положення екрану визначається:

відстанню прочитування (0.60 + 0.10 м);

кутом прочитування, напрямом погляду на 20 нижче за горизонталь до центру екрану, причому екран перпендикулярний цьому напряму.

Повинна передбачатися можливість регулювання екрану:

але висот +3 см;

від 10 до 20 щодо вертикалі;

у лівому правимо напрямах.

Зоровий комфорт підкоряється двом основним вимогам:

чіткост на екрані, клавіатур в документах;

освітленост рівномірност яскравост між навколишніми умовами і різними ділянками робочого місця;

Велике значення також надається правильній робочій поз користувача. При незручній робочій поз можуть з'явитися болі в м'язах, суглобах сухожиллях. Вимоги до робочо пози користувача відеотерміналу наступні:

шия не повинна бути нахилена більш ніж на 20° (між віссю "голова-шия" віссю тулуба);

плечі повинн бути розслаблені;

лікт знаходитися під кутом 80° - 100°, а передпліччя грона рук - в горизонтальному положенні.

Причина неправильно пози користувачів обумовлена наступними чинниками: немає хорошо підставки для документів, клавіатура знаходиться дуже високо, а документи - дуже низько, нікуди покласти руки і кисті, недостатньо простір для ніг. В цілях подолання вказаних недоліків даються загальн рекомендації: краще пересувна клавіатура, чим вбудована: повинні бути передбачен спеціальн пристосування для регулювання висоти столу, клавіатури, документів екрану, а також підставка для рук. Характеристики використовуваного робочого місця:

висота робочої поверхн столу 750 мм;

висота простору для ніг 650 мм;

висота сидіння над рівнем підлоги 450 мм;

поверхня сидіння м'яка з закругленим переднім краєм;

передбачена можливість розміщення документів справа і зліва;

відстань від ока до екрану 700 мм;

відстань від ока до клавіатури 400 мм;

відстань від ока до документів 500 мм;

можливе регулювання екрану по висоті, по нахилу, в лівому і в правом напрямах;

Створення сприятливих умов прац правильне естетичне оформлення робочих місць на виробництв має велике значення як для полегшення праці, так для підвищення його привабливості, що позитивно впливає на продуктивність праці. Забарвлення приміщень меблів повинне сприяти створенню сприятливих умов для зорового сприйняття, гарного настрою. У службових приміщеннях, в яких виконується одноманітна розумова робота, що вимага значної нервово напруги і великого зосередження, забарвлення повинне бути спокійних тонів малонасичен відтінки холодного зеленого або блакитного кольорів.

При розробц оптимальних умов прац економіста-кібернетика необхідно враховувати освітленість, шум і мікроклімат.


ВИСНОВОК


У даному дипломному проекті було розглянуто методи прогнозування крос-курсів конвертованих валют на ринку Forex.

Метою роботи було впровадження нового математичного ндикатора, який би покращував довірчу ймовірність при прогнозуванні.

Це булу реалізовано за допомогою методів математичного програмування перетворення Фур’є, внаслідок цього була розроблена нформаційна система в вид ндикатора «SV-Trend»

Завдяки новому ндикатору вдалося підвищити економічни ефективність на 40,2%.

Також була розроблена охорона праці.


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Головченко В.Б. Прогнозирование временных рядов по разнородной информации. Новосибирск; Наука, 1999. – 125 с.

 2. Подиновский В. В., Ногин В. Д.. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. - М.: Наука, 1982Кравчук В.К. Новий адаптивний метод проходження за тенденцією ринковими циклами.

 3. Р.Отнес, Л.Эноксон. Прикладной анализ временных рядов. М., Мир, 1982, 428с.

 4. Валютный рынок и его финансовые институты/ Под ред. В.С.Торкановского. - СПб: Комплект, 1994

 5. Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика», «Диаграмма», Москва, 2000 г.

 6. Эрлих А. «Технический анализ товарных и финансовых рынков», «ИНФРА-М», Москва, 1996 г.

 7. Миркин Я.М. «Волатильность», журнал «Валютный спекулянт» 6 2001 г.

 8. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 2000.–512 с.

 9. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: підручник. К.: КНЕУ, 2000. – 296 с.

 10. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна.-М., 2002

 11. Технічний аналіз http://www.intx.ru/teach/tehan.php

 12. Технічний аналіз http://www.saxon.dp.ua/?cont=technical

 13. Фундаментальний аналіз http://www.berg.com.ua
© 2009 РЕФЕРАТЫ
рефераты