рефераты
рефераты
Главная
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Логика
Военная кафедра
Банковское дело
Биржевое дело
Ботаника и сельское хозяйство
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство

Курсовая работа: Бюджетная система


Курсовая работа: Бюджетная система

Міністерство освіти і науки України

Донбаський Державний технологічний університет

Лисичанський нженерний факультет

КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

з дисципліни

 «БЮДЖЕТНА  СИСТЕМА»

варіант 11

Виконав: студент групи ФН03з

Кушакова О.О.

 

 

Перевірив: ведучий викладач

Татаренко В.О.

м. Лисичанськ

2007 рік


ЗМІСТ:

План 3
Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку 4
Задача №1 12
Задача №2 13
Задача №3 14
Задача №4 15
Задача №5 18
Список використано літератури 20

ПЛАН:

1.         Вступ

2.         Видатки бюджету на економічну діяльність держави:

а) форми фінансування видатків бюджету на економічну діяльність;

б) фінансування капіталовкладень;

в) операційні витрати;

г) кредити і дотації.

3.         Видатки бюджету на науку:

а) джерело фінансування наукових досліджень;

б) способи бюджетного фінансування науки.

4.         Висновки


ВСТУП

Видатки бюджетів за своєю економічною сутністю нструментом розподілу і перерозподілу централізованого грошового фонду держави та його використання за цільовим призначенням для забезпечення суспільного добробуту. Зміст і характер бюджетних витрат полягає у забезпеченні потреб діяльності держави. Призначення бюджетних видатків полягає у задоволенн найважливіших потреб суспільства у розвитку економіки і соціальної сфери, державного управління, оборони, забезпечення громадського порядку, безпеки держави тощо.

Видатки бюджету - кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Видатки бюджетів можуть мати кількісну і якісну характеристики. Якісна характеристика дає змогу встановити економічну природу у суспільне призначення кожного виду бюджетних видатків, кількісна - їх величину. Активна роль держави в економічному житті суспільства, здійсненні соціальних перетворень зумовлюють різноманітність конкретних видів бюджетних видатків.

Видатки на економічну діяльність держави: на сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство; паливно-енергетичний комплекс; іншу промисловість та будівництво; транспорт; зв’язок, телекомунікації та інформатику; інші галузі економіки; дослідження і розробки в галузях економіки.


1.     Видатки бюджету на економічну діяльність

 

 На перехідному етапі економіки України важливою є роль бю­джетного фінансування. Бюджетні видатки мають спрямовуватися насамперед на стабілізацію економіки, створення необхідного рин­кового середовища, підтримання пріоритетних і базових галузей еко­номіки, розвиток наукомістких технологій, підтримання в належно­му стані екології.

Основні напрями розвитку економіки визначаються Кабінетом Міністрів України, установами Академії наук України із залучен­ням інших зарубіжних і вітчизняних фахівців та науково-дослід­них установ.

На найближчу перспективу пріоритетними галузями народного господарства є енергетика, суднобудування, літакобудування, кос­мічна галузь, металургія, сільське господарство. Саме вони в комп­лексі з інфраструктурою визначають економічний поступ України, забезпечують значні валютні надходження, зовнішньоекономічний імідж України. Оскільки на зовнішньому ринку діє жорстка кон­куренція, на перехідному етапі держава має підтримувати експортні галузі.

Видатки бюджету на економічну діяльність здійснюються через так форми фінансування:

–          капіталовкладення;

–           операційні витрати;

–          кредити і дотації.

Фінансування капіталовкладень може здійснюватись за дво­ма напрямами:

а) у відомчому розрізі;

б) у розрізі інвестиційних проектів.

Галузевий (відомчий) підхід полягає в тому, що загальна сума виділених бюджетом капіталовкладень направляється міністерст­вам і відомствам, які, в свою чергу, розподіляють цю суму між підприємствами та організаціями. Цей підхід є основним в Украї­ні, хоча має недолік — розпорошення коштів.

Фінансування інвестиційних проектів, навпаки, дозволяє кон­центрувати ресурси на реалізації основних завдань.

Обсяг капіталовкладень, що фінансуються з бюджету, визна­чається двома чинниками:

- можливостями бюджету;

- наявністю необхідних та ефективних проектів.

Виділення з бюджету фінансування на капіталовкладення на даний час не має жодної нормативної бази (наприклад, відповід­но до Закону України «Про освіту» щорічно на її фінансування повинно виділятись 10 % національного доходу хоча, як прави­ло, цього розміру не додержуються, але база для планування іс­нує). Тобто планування капіталовкладень йде від досягнутого рі­вня, а не від потреб.

Вартість інвестиційних проектів визначається в їх коштори­сах. Виділення бюджетних асигнувань на капіталовкладення при фінансуванн нвестиційних проектів здійснюється на конкурсній основі таким чином:

1.        На підставі визначених критеріїв (термін окупності, рента­бельність, мінімальність ризиків та економічна ефективність і со­ціальна значимість проекту) здійснюється конкурсний відбір проектів.

2.        Проводиться тендер (конкурс) серед виконавців того чи ін­шого проекту.

В основі механізму виділення коштів на капіталовкладення лежать потреби у забезпеченні певних темпів економічного зрос­тання (приріст ВВП).

Операційні витрати, які являють собою видатки бюджету на утримання виробничої інфраструктури, включають:

- фінансування геолого-розвідувальних робіт;

- фінансування лісового і водного господарства;

- землевпорядкувальні роботи;

- заходи по боротьбі зі шкідниками рослин, хворобами тварин та епідеміями;

- утримання насіннєвих станцій і племінних господарств.

Фінансування геолого-розвідувальних робіт проводиться за рахунок двох джерел: бюджету та коштів підприємств. З бю­джету фінансуються роботи з пошуку нових родовищ корисних копалин, за рахунок підприємств видобувно промисловості — роботи в межах існуючих родовищ.

Фінансування бюджетом геолого-розвідувальних робіт забез­печується спеціальним компенсаційним доходом — відрахуван­нями на геолого-розвідувальн роботи, які вносять до бюджету підприємства видобувної промисловості. Обсяги фінансування і суми надходжень відрахувань між собою врівноважені, але не збалансовані. Щороку існують незначні відхилення між цими по­казниками. Залишок відрахувань використовується у поточному році на фінансування інших видатків. Якщо їх недостатньо, то ці видатки перекриваються іншими доходами бюджету. Вартість геолого-розвідувальних робіт визначається на підстав спеціаль­них кошторисів, які розраховуються, виходячи з обсягів цих ро­біт та снуючих розцінок.

Утримання лісового і водного господарства віднесене на ви­датки бюджету в зв'язку з тим, що на даний час ці ресурси_— за­гальнонародна власність. У бюджеті існують цільові доходи, пов'язані з фінансуванням вказаних витрат, — лісовий дохід і плата за використання прісних водних ресурсів. Проте, на відмі­ну від геолого-розвідувальних робіт, доходи і видатки за цими напрямами не врівноважені — видатки набагато вищі.

Землевпорядкувальні роботи включають заходи з підвищення відновлення родючості ґрунтів (наприклад, протиерозійні захо­ди, тобто боротьба з вітряною і водною ерозією ґрунтів).

Заходи по боротьбі зі шкідниками рослин та хворобами тварин.

Протиепідемічні заходи у цілому фінансуються з бюджету в тих випадках, коли вони охоплюють певний регіон, а поточні ви­трати — безпосередньо тим чи іншим господарством. Виділення коштів бюджету здійснюється на підстав кошторису. У такому самому порядку, тобто на кошторисній основі, фінансуються на­сіннєві станції і племінні господарства, які забезпечують потреби відповідного регіону.

Бюджетні кредити надаються підприємствам держав­ного сектора на тимчасові потреби в разі фінансових ускла­днень. Вони можуть бути безпроцентні або з невисокою про­центною ставкою.

Державна дотація являє собою виділення з бюджету ко­штів на покриття збитків суб'єктів господарювання в тому разі, коли збитковість визначається певною фінансовою по­літикою держави в сфері ціноутворення (як правило, обме­ження рівня цін).

Може надаватись у сумі, що повністю відшкодовує збитки чи покрива х частково, що визначається станом бюджету. Обсяг дотації встановлюється як різниця між витратами і доходами під­приємств. Виділення коштів може проводитись на підставі пла­нових чи фактичних розрахунків.

 

2. Видатки бюджету на науку

Роль науки в XXI ст. значно підвищується. Провідні держави світу виділяють із державного бюджету на її розвиток дедалі більші кошти. Крім того, чималі капіталовкладення у наукові дослідження роблять компанії та фірми. На жаль, Україна нині вимушена витра­чати досить значні кошти на соціальний захист населення, поточні соціальні програми, тому на наукову діяльність залишається зовсім мало. Низький рівень заробітної плати науковців порівняно з їхніми колегами за кордоном спричиняє "відплив умів" з тимчасовим чи постійним характером.

Фінансування науки в Україні з Державного бюджету здійснюєть­ся за трьома рівнями. Розглянемо заклади економічного напряму діяльності.

І. Заклади Академії наук України.( код 6540000).

Це наукові установи, які виконують державні фундаментальн дослідження. До них відносять: Інститут економічного прогнозу­вання, Інститут економіки, Інститут економіки промисловості, На­ціональний інститут економічних програм, Науково-дослідний інсти­тут моделювання та інформатизації та ін.

II. Відомчі заклади.

При Президентові України, Верховній Раді України, міністерствах відомствах функціонують наукові установи, які виконують наукові дослідження, що актуальними для конкретного напряму діяльності. До них належать: Національний нститут стратегічних досліджень (код 0301080), Академія управління (при Президенті України), Науково-дослідний економічний інститут (Міністерство економіки, код 1200000), Українська акаде­мія банківської справи (НБУ) та ряд нших.

III. Заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки.

У цих закладах поряд із навчанням студентів виконуються за­мовлення з окремих загальнодержавних проблем з відповідним фінансуванням із Державного бюджету.

Фінансування науково-дослідних установ з бюджету здійснюєть­ся через головних розпорядників бюджетних коштів. Крім того, пе­редбачено стимулювання установ, підприємств, які залучають для досліджень власні кошти. Однак, зважаючи на не досить розвинутий економічний стан суб'єктів господарювання, вплив цих важелів є недостатнім для виконання вагомих досліджень.

Джерело фінансування наукових досліджень залежить від їх характеру. Розрізняють два напрями наукових досліджень:

- фундаментальні;

- прикладні.

Фундаментальними дослідженнями є пошукові теоретичн напрями науки. Визначити наперед результативність та ефектив­ність таких досліджень дуже складно, тому неможливо встанови­ти їх вартісну оцінку. У зв'язку з великим ризиком використання інвестованих коштів ці дослідження фінансуються за допомогою бюджету або спеціальних фондів.

Прикладні дослідження пов'язані з визначенням форм і мето­дів впровадження в практику результатів фундаментальних до­сліджень, які завершились певними винаходами. Оскільки в да­ному випадку можливе прогнозування ефективності таких робіт, встановлення їх вартісної оцінки, то фінансування може здійсню­ватись за рахунок коштів замовника.

В Україні існує певна спеціалізація наукових закладів. Акаде­мічн науково-дослідні заклади, підпорядковані Національній академії наук, займаються насамперед фундаментальними дослі­дженнями, тому їх діяльність фінансується з Державного бю­джету.  Так, в Державному бюджеті на 2005 рік під кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 6540000 «Національна академія наук України» заплановано видатків на фундаментальн дослідження наукових установ НАНУ під кодом 6541040 в сумі 551,3 млн. грн..

У частині прикладних досліджень фінансування здійсню­ється головним чином за рахунок замовника.

Другу групу складають відомчі заклади, основний профіль яких - прикладні дослідження, спрямовані на розвиток даної га­лузі. Фінансування здійснюється за рахунок централізованих ко­штів міністерств і відомств або за кошти замовників. Якщо відомчі заклади ведуть фундаментальну тематику, то в цій частині вони отримують кошти з бюджету. Наприклад, в Держбюджеті на 2006 рік під кодом 2300000 «Міністерство охорони здоров’я України» заплановано видатків на фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини під кодом 2301020 в сумі 3,3 млн. грн.., А під кодом 2600000 «Міністерство промислової політики України» заплановано видатків на прикладні розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловості під кодом 2601020 в сумі 2,3 млн. грн. Аналогічні видатки сплановані і для інших відомств, наприклад, для Міносвіти та науки під кодом 2200000.

Бюджетне фінансування науки здійснюється двома способами:

- фінансування наукових закладів;

- фінансування наукової тематики.

Фінансування наукових закладів ґрунтується на складанні їх кошторису. Обсяг фінансування насамперед визначається штат­ним розписом. Сума витрат на зарплату розраховується шляхом множення кількості посад на середню ставку зарплати, яка скла­лась у даному закладі. Ставка зарплати залежить від посади (ла­борант, інженер, науковий співробітник) і наукового ступеня (кандидат, доктор наук) та вченого звання (старший науковий співробітник). Штатний розпис наукового закладу затверджує йо­го керівник. Другу основну статтю витрат складають витрати на проведення наукових досліджень - придбання та обслуговуван­ня спеціальної техніки, обладнання, матеріалів для проведення досліджень, що визначається профілем наукового закладу.

У разі фінансування наукової тематики розробляються кошто­риси на кожну тему. Визначену суму асигнувань отримує той на­уковий заклад, який розроблятиме цю тему.


Завдання 1

Використовуючи балансовий метод планування, визначити необхідну суму надходжень до фонду накопичення загальноосвітньої школи за наступними даними. Залишок фонду накопичення на плановий рік 34 тис. грн. Протягом року за рахунок фонду накопичення планується придбати нову комп’ютерну техніку на суму 82 тис. грн. На кінець року передбачається залишок фонду накопичення 15 тис. грн.

Рішення:

 

План надходжень до фонду накопичення визначається за формулою:

П = В + Оп – Ок,

де      В       - витрати коштів фонду, тис. грн.;

         Оп     - залишок коштів фонду на початок планового періоду, тис. грн.;

         Ок     - залишок коштів фонду на кінець планового періоду,     тис. грн.

П = 82 + 34 – 15 = 101 тис. грн.

Висновок: визначена сума надходжень до фонду накопичення загальноосвітньої школи склала 101 тис. грн.


Завдання 2

За наведеними даними, використовуючи нормативний метод планування визначити загальну суму витрат на харчування для районної лікарні, вказати нормативний та об’ємний показники:

-           середньорічна кількість ліжок – 82 шт.;

-           число днів функціонування одного ліжка протягом року – 365 днів;

-           середньозважена норма витрат на один ліжко–день – 5,8 грн.

Рішення:

1.         Визначаємо скільки планується в бюджетному році ліжко – днів, що характеризує об’ємний показник, який показує фізичний обсяг витрат:

Кл.д.  = Кл х Ф1л,

де      Кл.д. - планована кількість ліжко-днів в бюджетному році;

Кл.     - кількість ліжок в лікарні, шт.;

Ф 1л. - число днів функціонування одного ліжка протягом року, днів.

Кл.д. = 82 х 365 = 29930 ліжко-днів.

2.         Визначаємо загальну суму витрат на харчування для районної лікарні протягом бюджетного року, що характеризує нормативний показник:

Вх.р. = Кл.д. х В1л ,

де      Вх.р.   - витрати харчування для районної лікарні протягом бюджетного року, грн.;

В1л.    - середньозважена норма витрат на один ліжко-день.

Вх.р. = 29930 х 5,8 = 173594 грн.

Висновок: визначена загальна сума витрат на харчування для районної лікарні протягом бюджетного року склала 173,6 тис. грн.


Завдання 3

За наведеними даними, використовуючи розрахунково-аналітичний метод планування витрат визначити загальну суму податкових та неподаткових надходжень до бюджету. Експертна оцінка перспектив змін надходжень показала, що в 2005 році величина їх повинна зрости на 21 %.

Показник

1999 рік

2000 рік

2001 рік

2002 рік

2003 рік

2004 рік

Серед-ня

Питома вага,

%

2005 рік

Податкові надходження, тис. грн.,

у тому числі:

9380 19400 28750 42740 56200 66800 37211,67 84,51 80828
- прибутковий податок з громадян; 1500 4500 6520 9600 9200 10200 6920,00 15,72 12342
- податок на прибуток підприємств; 2300 5300 8400 11500 12000 14500 9000,00 20,44 17545
- ПДВ; 4600 6700 11500 18520 20000 25100 14403,33 32,71 30371
- акцизний збір; 980 2900 2330 3120 15000 17000 6888,34 15,64 20570

Неподаткові надходження, тис. грн.,

у тому числі:

2150 6100 7160 8900 7000 9600 6818,33 15,49 11616
- доходи від підприємницької діяльності (ПД); 1200 3300 4600 5100 6000 7100 4550,00 10,34 8591
-адміністра-тивні збори. 950 2800 2560 3800 1000 2500 2268,33 5,15 3025

РАЗОМ:

11530 25500 35910 51640 63200 76400 44030,00 100,00 92444

1. Податкові та неподатков надходження до бюджету склали за:

- 1999 р. - 11,53 тис. грн.;

- 2000 р. - 25,5 тис. грн.;

- 2001 р. - 35,91 тис. грн.;

- 2002 р. - 51,64 тис. грн.;

- 2003 р. - 63,2 тис. грн.;

- 2004 р. - 76,4 тис. грн.

2. Середня структура надходжень доходів до бюджету склала:

(11530+25500+35910+51640+63200+76400)/6  = 44,03 тис. грн.

3.      При експертному оцінювання перспектив змін на 2005 рік планується збільшення надходжень на 21 %, що становить:

76400 х 1,21 = 92,444 тис. грн.

Висновок: загальна сума податкових та неподаткових надходжень до бюджету в 2005 році склала 92,444 тис. грн.


Завдання 4

Скласти річний кошторис витрат амбулаторної лікарні за наступними даними:

-        кількість спеціальностей – 9;

-        по кожній спеціальності працюють: 3 посади на 0,5 ставки; 5 посад на 1 ставку; 6 посад на 1,5 ставки;

-        кількість відвідувань в годину на одну ставку – 5;

-        кількість годин роботи – 8;

-        середньозважена норма витрат на медикаменти на одне відвідування – 4,5 грн.;

-        річна норма на придбання м’якого інвентарю на одну посаду – 75 грн.;

-        річне придбання устаткування на одну посаду – 220 тис. грн.;

-        ставка заробітної плати лікаря (робітники першої категорії) в місяць – 555 грн.

-        річний фонд оплати робітників другої, третьої та четвертої категорії – 500 тис. грн.;

-        витрат на фонд оплати праці – 38 %;

-        за рік планується відремонтувати 1200 метрів кубічних території лікарні, норма витрат на один метр кубічний – 4 грн.

Рішення:

 

1. Розрахуємо заробітну плату лікаря I категорії:

555 грн. х 12 мес. = 6660 грн.

Оскільки не вказана кількість лікарів I категорії, вважаємо, що дані лікарі очолюють спеціальності, тобто керівниками, а при кількості лікарських посад більш 6 вони отримують надбавку у розмірі 25 % зарплати:

6660 грн. х 1,25 = 8325 грн.

2. Визначаємо заробітну плату лікарів I категорії:

8325 грн. х 9 спеціальностей = 74925 грн.

3. Визначаємо кількість ставок всього в амбулаторній лікарні:

( (3 посади х 0,5 ставки) + (5 посад х 1 ставку) + (6 посад х 1,5 ставки) х               х 9 спеціальностей) = 139,5 ставок.

4. Розрахуємо загальну кількість відвідувань всього в лікарні на одну годину:

139,5 ставок х 5 відвідувань = 697,5 відвідувань.

5. Загальна кількість відвідувань всього в лікарні за робочий день становить:

697,5 відвідувань х 8 годин роботи = 5580 відвідувань.

6. Розрахуємо норму витрат на медикаменти в день:

5580 відвідувань х 4,5 грн. = 25110 грн.

7. Річна норма витрат на медикаменти складе:

25110 грн. х 365 днів = 9165150 грн.

8. Розрахуємо річну норму витратна придбання м’якого інвентарю:

( (9 спеціальностей х (3 посади + 5 посад + 6 посад) ) х 75 грн. =

= 126 посад х 75 грн. = 9450 грн.

9. Розрахуємо річні витрати на придбання устаткування в лікарні:

126 посад х 220000 грн. = 27720000 грн.

10. Визначаємо ФОП (фонд оплати праці) на рік:

74925 грн. + 500000 грн. = 574925 грн.

11. Річні витрати на нарахування ФОП складуть:

574925 грн. х 38 % = 2184715 грн.

12. Визначаємо витрати, що планується для ремонту території лікарні:

1200 м³ х 4 грн. = 4800 грн.

13. Складаємо річний кошторис витрат амбулаторної лікарні по бюджетним кодам економічно класифікації видатків:

грн.

Найменування витрат

Код

Сума

Заробітна плата працівників 1111 574925
Нарахування на заробітну плату 1120 218471
Придбання медикаментів та перев’язувальних предметів 1132 9165150
Придбання м’якого інвентарю та обмундирування 1134 9450
Придбання обладнання і предметів довгострокового використання 2110 27720000
Капітальний ремонт будівель і споруд 2133 4800

Всього витрат

37692796

Висновок: сума річного кошторису витрат на наступний бюджетний  рік амбулаторної лікарні складе 37,7 млн. грн.


Завдання 5

Скласти річний кошторис витрат стаціонарної лікарні за наступними даними:

-           кількість ліжок – 155 шт.;

-           число днів функціонування ліжка – 365 днів;

-           середньозважена норма витрат на одне ліжко-день:        

харчування – 3 грн., медикаменти – 5 грн.;

-           річна норма витрат на придбання м’якого інвентарю на одне ліжко – 220 грн.;

-           річне придбання устаткування на одне ліжко – 550 тис. грн.;

-           річний фонд оплати праці:

I категорія – 70 тис. грн.,

II категорія 120 тис. грн.,

III категорія 60 тис. грн.,

IV категорія – 40 тис. грн.

-           витрати на фонд оплати праці – 38 %;

-           річн витрати при придбання ліжок – 300 грн.

Рішення:

1. Розрахуємо денну норму витрат на харчування:

155 ліжок х 3 грн. = 465 грн.

2. Розрахуємо річну норму витрат на харчування в лікарні:

465 грн. х 365 днів = 169725 грн.

3. Розрахуємо денну норму витрат на придбання медикаментів:

155 ліжок х 5 грн. = 775 грн.

4. Розрахуємо річну норму витрат на придбання медикаментів для лікарні:

775 грн. х 365 днів = 282875 грн.

5. Визначаємо річну норму витрат на придбання м’якого інвентарю:

155 ліжок х 220 грн. = 24100 грн.

6. Розрахуємо річну норму витрат на придбання устаткування:

155 ліжок х 555 грн. = 86025 грн.

7. Визначаємо річний ФОП:

70000 грн. + 120000 грн. + 60000 грн. + 40000 грн. = 290000 грн.

8. Річні витрати на нарахування ФОП складуть:

290000 грн. х 38 % = 110200 грн.

9. Складемо річний кошторис витрат по КФК  «Стаціонарні лікарні» по бюджетним кодам економічно класифікації видатків:

грн.

Найменування витрат

Код

Сума

Заробітна плата працівників 1111 290000
Нарахування на заробітну плату 1120 110200
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та нвентарю 1131 300
Придбання медикаментів та перев’язувальних предметів 1132 282875
Продукти харчування 1133 169725
Придбання обладнання і предметів довгострокового використання 2110 86025

Всього витрат

939125

Висновок:  сума річного кошторису витрат на наступний бюджетний рік стаціонарної лікарні складе 939,1 тис. грн.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

1.         Конституція України.

2.         Бюджетний кодекс України.

3.         Закон України «Про держаний бюджет на 2007 рік».

4.      Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5.         Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид. доп. і перероб. К.: КНЕУ, 2002.

6.         Фінанси. За ред. В.І. Оспіщева. Навч. посібник. К.: Знання, 2006.

7.         Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. та ін. теорія фінансів: навч. посібник / За заг. ред. О.Д. Василика. – Київ: Центр навч. література, 2005.

8.         І.О. Петровська, Д.В. Клиновський. Фінанси. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ. – 2002.

9.         Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 544с.
© 2009 РЕФЕРАТЫ
рефераты