рефераты
рефераты
Главная
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Логика
Военная кафедра
Банковское дело
Биржевое дело
Ботаника и сельское хозяйство
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство

Лабораторная работа: Аудиторська перевірка Національного банку України


Лабораторная работа: Аудиторська перевірка Національного банку України

ЗМІСТ

Висновок незалежного аудитора

Баланс Банку за станом на 31 грудня 2006 року

Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року

Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року

Звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року

Аудиторський звіт

Загальна інформація про Банк

Основні облікові принципи підготовки річної фінансової звітності Банку

Аудит фінансової звітност Банку

Баланс Банку

І Активи

Примітка 1. Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України, та цінні папери, емітован Національним Банком України

Примітка 3. Кошти в інших банках

Примітка 4. Цінні папери в торговому портфел банку

Примітка 5. Цінні папери на продаж

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів . Якість кредитного портфеля банку

Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення

Примітка 8. Інвестиції в асоційовані і дочірн компанії.

Примітка 9. Основні засоби та нематеріальн активи

Примітка 10. Нараховані доходи до отримання

Примітка 11. Інші активи

Примітка 12. Довгострокові активи, призначен для продажу

ІІ. Зобов’язання

Примітка 13. Кошти банків

Примітка 14. Кошти клієнтів

Примітка 15. Нараховані витрати до сплати

Примітка 16. Інші зобов’язання

ІІІ Капітал Банку та достатність резервів

IV. Звіт про фінансові результати

Примітка 17. Аудит доходів та витрат

Примітка 18. Операції з пов’язаними особами/інсайдерами

V. Виконання вимог податкового законодавства

Примітка 19. Податок на прибуток

VІ. Управління активами та пасивами

VІІ. Адекватність бухгалтерського обліку процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку

VIІІ. Події після дати балансу


Висновок незалежного аудитора

Національному банку України

Акціонерам та Керівництву Банку

Висновок щодо фінансових звітів

Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності відкритого акціонерного товариства „Державний ощадний банк України", м. Київ, Україна (дал Банк), за рік, що закінчився 31 грудня 2006 року. Ця річна фінансова звітність включає баланс за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу

Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення доданих фінансових звітів у відповідності до вимог Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (надалі – П(С)БО) та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження, та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо річної фінансової звітності на основ результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами Закону України „Про аудиторську діяльність", Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародно федерації бухгалтерів та вимог Національного банку України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що річна фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбача виконання процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у річній фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень річно фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитором розглянуто заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення річної фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального представлення річно фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Безумовно-позитивний висновок

На нашу думку річна фінансова звітність достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2006 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2006 року, у відповідності до П(С)БО та вимог чинного законодавства;

Висновок щодо законодавчих та нормативних актів

У відповідност до вимог чинного законодавства, що регулює діяльність банків, ми підтверджуємо, що:

- інформація про обсяг активів та зобов’язань Банку за строками погашення повна та достовірна, якість управління активами та пасивами Банку, якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стану дебіторської заборгованості достатні в межах діяльності Банку та вимог чинного законодавства;

- резерви та капітал Банку достатні, у тому числі щодо відповідності формування капіталу Банку, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів Національного банку України. Оцінка ризиків банківських операцій з інсайдерами/пов’язаними особами проводиться адекватно;

- бухгалтерський облік, процедури внутрішнього аудиту та заходи контролю Банку адекватні вимогам нормативно-правових актів Національного банку України;

- за результатами переоцінки основних засобів, проведеної за станом на 1 листопада 2006 року, сума дооцінки основних засобів становить 1 157 364 тис. грн., в тому числі, сума дооцінки основних засобів, що забезпечують технологічне здійснення банківських функцій становить 1 105 942 тис. грн.

Київ, 24 квітня 2007 року.

Балченко С. О.

Сертифікат № 0000040 дійсний до 01.01.2010 року

Директор ТОВ АФ "БДО Баланс-Аудит"

 

Баланс Банку за станом на 31 грудня 2006 року

Рядок Найменування статті При-мітки 2006 рік 2005 рік
1 2 3 4 5
АКТИВИ
1 Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 1190245 1718706
2 Казначейські та інші цінн папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України 2 1893438 3819552
3 Кошти в інших банках 3 2371875 1684320
4 Цінні папери в торговому портфелі банку 4 0 0
5 Цінні папери в портфел банку на продаж 5 21423 26465
6 Кредити та заборгованість клієнтів 6 4111623 1614697
7 Цінні папери в портфел банку до погашення 7 172284 0
8 Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 8 550 537
9 Основні засоби та нематеріальні активи 9 1686805 505776
10 Нараховані доходи до отримання 10 40801 51959
11 Відстрочений податковий актив 0 0
12 Інші активи 11 93642 85751
13 Довгострокові активи, призначені для продажу 12 7730 7552
14 Усього активів 11590416 9515315
ЗОБОВ"ЯЗАННЯ
15 Кошти банків: 913811 338728
15.1 У тому числі кредити, як отримані від Національного банку України 0 12864
16 Кошти клієнтів 13 8440596 8283402
17 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 492 372
18 Боргові цінні папери, емітовані банком 14 0 0
19 Нараховані витрати до сплати 15 137383 110681
20 Відстрочені податков зобов’язання 293395 2820
21 Інші зобов’язання 16 13332 3733
22 Усього зобов’язань 9799009 8739736
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
23 Статутний капітал 17 722000 703000
24 Капіталізовані дивіденди 1000 1000
25 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 0
26 Емісійні різниці 0 0
27 Резерви та інші фонди банку 12508 11349
28 Резерви переоцінки, у тому числі: 899570 29867
28.1 Резерви переоцінки необоротних активів 899570 29867
28.2 Резерви переоцінки цінних паперів 0 0
29 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 11033 10204
30 Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження 145296 20159
31 Усього власного капіталу 1791407 775579
32 Усього пасивів 11590416 9515315


Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року

Рядок Найменування статті При-мітки 2006 рік 2005 рік
1 2 3 4 5
1 Чистий процентний дохід 592275 324683
1.1 Процентний дохід 19 836174 530206
1.2 Процентні витрати 20 (243899) (205523)
2 Чистий комісійний дохід 322140 268338
2.1 Комісійний дохід 395225 333907
2.2 Комісійні витрати (73085) (65569)
3 Торговельний дохід 21 45711 34330
4 Дохід у вигляді дивідендів 22 0 0
5 Дохід від участі в капіталі 0 80
6 Інший дохід 72888 86235
7 Усього доходів 1033014 713666
8 Загальні адміністративн витрати 23 (186976) (154480)
9 Витрати на персонал 24 (552226) (395793)
10 Втрати від участі в капіталі (5) (32)
11 Інші витрати (60246) (51332)
12 Прибуток від операцій 233561 112029
13 Чисті витрати на формування резервів 25 (25621) (70476)
14 Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу 0 0
15 Прибуток до оподаткування 207940 41553
16 Витрати на податок на прибуток 26 (62644) (21394)
17 Прибуток після оподаткування 145296 20159
18 Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 27 0 0
19 Чистий прибуток/збиток банку 145296 20159
20 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 28 204642,67 66312,11
21 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 28 204642,67 66312,11

 


Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року

Ряд-ок Найменування статті Примітки Статутний капітал зареєстрований, сплачений Капіталізовані дивіденди Викуплені власні акції Емісійні різниці Резерви та інші фонди банку Резерви переоцінки Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Капітал, резервні та інші фонди, усього Попередній рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Залишок на 1 січня 2006 року 703000 1000 11349 29867 30363 775579 355420
2 Скоригований залишок на початок року 703000 1000 11349 29867 30382 775598 355420
2.1

Коригування

Зміна облікової політики

1.3 25 25
2.2 Виправлення помилок 1.3 (6) (6)
3 Переоцінка необоротних активів 1160713 1160713
4 Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття (810) 810
5 Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів (290200) (290200)
6 Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії
7 Сума результатів переоцінки нвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації
8 Чистий прибуток звітного року 145296 145296 20159
9 Розподіл прибутку до загальних резервів банку
10 Розподіл прибутку до резервних фондів 1159 (1159)
11 Розподіл прибутку до інших фондів банку
12 Дивіденди, що сплачені у звітному році
13 Дивіденди, що капіталізовані у звітному році 19000 (19000)
14 Сплата до раніше за- реєстрованого статутного капіталу
15 Внески за акціями нового випуску 19000 (19000) 400000
16 Викуплені власні акції
17 Продаж раніше викуплених власних акцій
18 Анульовані раніше викуплен акції
19

Залишок за станом на кінець дня 31

грудня 2006 року

722000 1000 12508 899570 156329 1791407 775579


Звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року

Рядок Найменування статті При-мітка 2006 рік 2005 рік
1 2 3 4 5
І. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1 Чистий прибуток (збиток) поточного періоду 145296 20159
Поправки чистого прибутку
2 Нараховані витрати 26837 31835
3 Нараховані доходи 11158 (18899)
4 Амортизація необоротних активів 23 56818 46267
5 Резерви під сумнівні борги, знецінення активів 25832 70869
6 Торговельний результат 1644 (494)
7 Нарахований та відстрочений податок 317441 (23357)
8 Прибуток (збиток) від продажу інвестицій (169) (439)
9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії 0 (80)
10 Амортизація дисконту премії цінних паперів (8922) (3578)
11 Інший рух коштів, які не грошовими 1050 (1877)
12 Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку 576985 120406
13 Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам (853221) (305235)
14 Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам (2497539) (117961)
15 Зменшення (збільшення) нших активів 40420 (35669)
16 Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України (12864) (313105)
17 Збільшення (зменшення) коштів інших банків 589362 274616
18  Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках 621517 3619138
19 Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати 120 (430)
20 Збільшення (зменшення) нших зобов’язань (482135) 416372
21 Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж 12453 (36334)
22 Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності (2581887) 3501392
23 Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності (2004902) 3621798
ІІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
24 Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення 1705576 (1958452)
25 Зменшення (збільшення) нвестицій в асоційовані компанії 12 9655
26 Зменшення (збільшення) нвестицій у дочірні компанії (25) 704
27 Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів (367975) (59747)
28 Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності 1337588 (2007840)
ІІІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
29 Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу 0 0
30 Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань 0 0
31 Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу 19000 400000
32 Дивіденди, що сплачен протягом звітного періоду 0 0
33 Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності 19000 400000
34 Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів (648314) 2013958
35 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 2927431 913473
36 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 2279117 2927431


Аудиторський звіт

незалежних аудиторів ТОВ АФ "БДО Баланс - Аудит" за результатами проведення аудиту фінансової звітност ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", підготовленої у відповідності з вимогами національного законодавства за період з 01.01.2006 року по 31.12.2006 року

Згідно з договором про надання аудиторських послуг від 18.01.2007 року №12/17А аудиторською фірмою "БДО Баланс - Аудит" проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Відкритого Акціонерного Товариства "Державний Ощадний Банк України" (далі – ВАТ "Ощадбанк" або Банк), підготовленої у відповідності з вимогами чинного законодавства України станом за 31 грудня 2006 року, балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про зміни у власному капіталі за 2006 рік.

Відповідальність стосовно зазначеної фінансової звітності несе керівництво Банку. Нашим обов’язком є висловлення висновку стосовно цієї фінансової звітності на підставі проведеного аудиту.

Аудиторську перевірку річної фінансової звітності здійснено у відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 N 122. Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

Цей аудиторський звіт підготовлено з урахуванням вимог Закону України "Про банки та банківську діяльність" в редакції від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями).

При підготовц цього аудиторського звіту враховувались вимоги, викладені в постанові Правління НБУ від 09.09.2003 р. №389.

Загальна інформація про Банк

Юридична адреса відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України": 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Статут відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 року № 261 зареєстрований Національним Банком України 28 лютого 2003 року за реєстраційним 4 (із змінами та доповненнями)

За статусом Банк спеціалізованим ощадним.

Організаційно правова форма Банку – відкрите акціонерне товариство.

Засновник – Банку держава в особі Кабінету Міністрів.

Відповідно до Статуту органами управління Банку є :

Наглядова рада Банку;

Правління Банку.

Функції контролю за діяльністю Банку покладено на ревізійну комісію.

На звітну дату відповідальним за складання та подання фінансової звітності Банку були:

Голова правління  -О.В. Морозов

Головний бухгалтер -

директор департаменту

бухгалтерського обліку -Г.С. Костенко

Банк здійснює свою діяльність на підставі отриманих: Банківської Ліцензії № 148 від 16.01.2002р.; Дозволу №148-2 на проведення банківських операцій та додатку №148-2 до нього від 29.04.2002року.

ВАТ "Ощадбанк" отримано ліцензію, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України від 20.06.2005р. 218398 АБ на право здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів; на право здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів; свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним № 599/1/06 від 21.12.2006 року.

Станом на кінець дня 31 грудня 2006 року в складі мережі ВАТ „Ощадбанк" здійснювали фінансово-господарську діяльність головне операційне управління, 419 філій (управлінь, відділень) та 5 728 територіально відокремлених безбалансових відділень.

Основними напрямами діяльності, що їх здійснював Банк протягом звітного періоду, були наступні:

·  Розрахунково - касове обслуговування клієнтів.

·  Кредитування юридичних фізичних осіб.

·  Залучення депозитів фізичних та юридичних осіб.

·  Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.

Основн облікові принципи підготовки річної фінансової звітності Банку

Протягом звітного року основні облікові принципи Банку визначались відповідно до норм чинного законодавства, внутрішніх нормативно-правових актів Банку, в тому числі Облікової політики ВАТ "Ощадбанк" на 2006 рік, затвердженої постановою Правління ВАТ "Ощадбанк" від 27 грудня 2005 року, №127-2(а).

Облікова політика Банку затверджена в цілях забезпечення виконання методологічних принципів обліку операцій відносно адекватності, своєчасності, відповідності, ефективності та точност бухгалтерських даних, а також для забезпечення збереження активів банку.

Прийнята облікова політика обов’язкова до виконання для всіх структурних підрозділів Банку, в тому числі для філій та територіально відокремлених безбалансових відділень.


Оцінка статей балансу

Всі активи та пасиви обліковуються Банком за первісною вартістю.

Операції з іноземною валютою

Облік активів і зобов'язань, що наведені в балансовому звіті здійснюється в подвійній оцінці по номіналу в валюті і в гривневому еквіваленті, перерахованому по офіційному курсу НБУ на звітну дату. Всі залишки по валютних балансових рахунках, окрім немонетарних, переоцінюються при кожній змін офіційного курсу НБУ.

Реалізований фінансовий результат за операціями купівлі-продажу іноземно валюти розраховувався за методом середньозваженої в останній день звітного місяця.

Нереалізований фінансовий результат за операціями купівлі-продажу ноземної валюти відображався щоденно за балансовими рахунками.

Операції з цінними паперами

Цінні папери, що придбані Банком, обліковуються залежно від того, до якого портфеля вони відносяться – торгового, на продаж чи в портфелі до погашення. Операції з купівлі-продажу цінних паперів відображаються у бухгалтерському обліку за датою операції (датою укладення угоди), тобто датою виникнення активів або зобов’язань (пасивів), незалежно від дати руху коштів (дати розрахунку) за цією операцією або дати валютування (зміни прав власност на цінні папери). Акції та інші вкладення банку обліковуються за первісною вартістю

Боргові цінні папери придбані за номіналом, з надбавкою (премією) або знижкою (дисконтом) обліковуються в розрізі кожно складової частини. Боргові цінні папери, які обліковувалися за амортизованою собівартістю в бухгалтерському обліку оцінювалися із застосуванням ефективно ставки відсотка.

Облік нарахованих процентів здійснювався залежно від умов випуску цінних паперів, але не рідше одного разу на місяць протягом періоду від дати придбання цінного папера до дати його продажу або погашення. Дисконт (премія) амортизувалися протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка. Сума амортизації дисконту (премії) нараховувалася одночасно з нарахуванням процентів.

Дивіденди, які отримані під час володіння цінними паперами відображаються за статтею звіту про фінансові результати "Дохід у вигляді дивідендів".

Облік кредитних операцій

Кредитна заборгованість обліковується за балансовими рахунками 1 та 2 класу за сумою основного боргу, зменшеною на суму створеного спеціального резерву під можливі збитки за кредитною заборгованістю, розрахованого відповідно до вимог чинного законодавства.

Облік основних засобів та нематеріальних активів

Основні засоби та нематеріальні активи обліковуються Банком за первісною (переоціненою) вартістю з врахуванням витрат, пов’язаних з придбанням, доставкою та ін. Амортизація нараховується з використанням прямолінійного методу, враховуючи норми, що використовуються при класифікації окремих груп.

Облік депозитних операцій

Облік коштів за зазначеними операціями здійснюється за первісною вартістю відповідно до внутрішніх положень Банку.

Облік доходів та витрат

Облік доходів та витрат Банком здійснюється з використанням методу нарахування. Доходи, що отримані Банком протягом поточного періоду до дати нарахування, обліковуються в момент їх надходження (сплати) касовим методом або нарахуванням у момент сплати. Доходи та витрати за разовими послугами визнаються без відображення на рахунках нарахованих доходів/витрат, якщо отримуються/сплачуються в поточному періоді, в якому отримано/сплачено послугу.

При розрахунку процентних доходів та витрат кількість днів визначається за методами "факт/факт", "факт/360" та "30/360".

При обліку штрафів та пені використовується касовий метод.

Облік формування та використання резервів

Облік формування та використання резервів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх положень Банку. Банком формуються резерви за наступними активними операціями: кредитні, дебіторська заборгованість, цінні папери, сумнівна (прострочена) заборгованість за нарахованими доходами, на покриття ризиків та витрат.

Податковий облік

Банк здійснює ведення податкового обліку відповідно до вимог чинного законодавства.

Аудит фінансової звітності Банку

Процедури аудиту фінансової звітності Банку здійснено відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі проведених вибіркових перевірок достовірності відображення активів і пасивів Банку, оцінки повноти відображення проведених операцій та рівню внутрішнього контролю і організац обліку в Банку.

При розкритті окремих статей визначались найбільш суттєві складові, що надаватимуть користувачеві можливість оцінити структуру та якість фінансово звітності.

Елементи (статті) річної фінансової звітності Банку, якщо не зазначається нше, представлено в національній валюті – гривні (в тисячах).


Баланс Банку

І Активи

Примітка 1. Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

Залишки коштів за 2006 рік можуть бути представлені наступним чином:

2006
Грошові кошти 608 463
Кошти в Національному Банку України 581 782
Усього 1 190 245

Система внутрішнього контролю касових операцій (внутрішні положення, ревіз операційної каси та грошового сховища, що були здійснені протягом звітного року тощо) є достатньою для управління ризиками, що притаманні зазначеним операціям.

Протягом звітного періоду розрахунково – касові операції здійснювались Банком відповідно до внутрішніх положень. Вибірковою перевіркою проведення розрахунково – касових операцій порушень вимог нормативно – правових актів НБУ не встановлено.

В загальному обсязі активів зазначені активи є найбільш ліквідними та не містять для Банку стотних ризиків.

 


Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України, та цінні папери, емітовані Національним Банком України

2006 2005
Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України у торговому портфелі банку
0 0
Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України, у портфелі банку на продаж 54506 59043
Цінні папери, емітован Національним Банком України у портфелі банку на продаж
0 50000
Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним Банком України у портфелі банку на продаж
0 0
Усього 54506 109043
Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України у портфелі банку до погашення
1838932 2060509
Боргові цінні папери, емітовані Національним Банком України у портфелі банку до погашення
0 1650000
Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним Банком України у портфелі банку до погашення
0 0
Усього 1838932 3710509
Усього цінних паперів 1893438 3819552

Станом на 31.12.2006 року в портфелі банку на продаж обліковувалися облігації:

-         облігації, що випущені для погашення простроченої бюджетної заборгованості за податком на додану вартість в сумі 22 329 тис.грн. за номіналом;

-         середньостроков державні облігації на суму 35 000 тис.грн. за номіналом;

-         облігац ДП Міністерства оборони України „Українська авіаційна транспортна компанія" на суму 20 001 тис.грн;

-         прострочен векселі: ЛК „Аніком" на суму 198 тис.грн.; ЗАТ „Аква - Інвест" на суму 190 тис.грн.; ДП „Каланчак - риборозплідник"на суму 66 тис.грн.

Станом на 01.01.2007 року в портфелі банку до погашення обліковувалися наступні боргов цінні папери:

-         середньостроков державні облігації (скорочено СДО) на суму 1 690 459 тис.грн.;

-         довгостроков амортизаційні державні облігації (скорочено ДАДО) на суму 75 554 тис.грн.;

-         облігац внутрішньої державної позики, що випущені для погашення простроченої бюджетно заборгованості з податку на додану вартість 36 559 тис.грн.;

-         Єврооблігац на суму 347 тис.грн;

-         облігац Київської міської Ради на суму 15 000 тис.грн.;

-         облігац ЗАТ "Альфа-Банк" на суму 8 000 тис.грн.;

-         облігац АКБ СР "Укрсоцбанк" на суму 50 000 тис.грн.;

-         облігац ВАТ "РОДОВІД БАНК" на суму 8 000 тис.грн.;

-         облігац ВАТ "Укрексімбанк" на суму 100 000 тис.грн.

Примітка 3. Кошти в інших банках

  2006 2005
Кошти на вимогу в інших банках 1 071 170 1 202 123
Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках 122 046 803
У тому числі розміщені на умовах субординованого боргу 0 0
Кредити, які надані іншим банкам 1 233 148 509 506
Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями 0 0
Усього 2 426 364 1 712 432
Резерви під заборгованість інших банків (54 489) (28 112)
Усього коштів в інших банках за вирахуванням резервів 2 371 875 1 684 320

Категорії кредитів із вищезазначених і суми, під які були створені резерви протягом року:

-         стандартн 6 тис.грн.;

-         безнадійн 28 556 тис.грн.

Систему внутрішнього контролю можна визначити як достатньо функціональну і надійну для проведення операцій за рахунками "НОСТРО".

Банком впроваджено систему визначення лімітів залишків коштів по кореспондентських рахунках. Банком здійснюється оцінка фінансового стану банків-контрагентів. Система внутрішнього контролю та управління ризиками є достатньою для здійснення операцій по міжбанківському кредитуванню. Розрахунок та формування резерву на відшкодування можливих втрат за міжбанківськими кредитними операціями здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішньобанківських положень. Керівництво Банку виважено ставиться до проведення операцій з міжбанківського кредитування, що дозволяє звести ризики до мінімально прийнятного рівня.

Примітка 4. Цінні папери в торговому портфелі банку

2006 2005
Боргові цінні папери 0 0
Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком 0 0
Усього 0 0

Станом на звітну дату Банком не класифіковано цінні папери як ті, що відносяться до торгового портфелю.

Примітка 5. Цінні папери на продаж

2006 2005
Боргові цінні папери 20 455 25 746
Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком 23 757 24 111
Усього 44 212 49 857
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (22 789) (23 392)
Усього цінних паперів у портфелі банку на продаж за вирахуванням резервів 21 423 26 465

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів . Якість кредитного портфеля банку

При проведенні операцій з кредитування протягом 2006 року, Банк керувався Обліковою політикою, нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми нормативно-правовими актами ВАТ „Ощадбанк". Класифікація кредитного портфеля та формування резерву на можливі втрати за кредитними операціями регламентується постановою правління Національного банку України 279 від 06.07.2000 року "Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків" (зі змінами та доповненнями).

Кредити та заборгованість клієнтів

2006 2005
Овердрафт, у тому числі: 10 203 6 568
Сумнівні 0 0
Прострочені 148 216
Операції репо 0 0
Враховані векселі, у тому числі: 2 583 2 583
Сумнівні 2 583 2 583
Прострочені 0 0
Вимоги, що придбані за операціями факторингу, у тому числі: 170 170
Сумнівні 170 170
Прострочені 0 0
Кредити в поточну діяльність, у тому числі: 3 837 069 1 696 201
Сумнівні 297 481 321 124
Прострочені 28 094 85 573
Кредити в інвестиційну діяльність, у тому числі: 319 275 50 014
Сумнівні 32 281 11 297
Прострочені 1 695 1 422
Іпотечні кредити, у тому числі: 286 848 241 889
Сумнівні 220 23 796
Прострочені 267 613
Фінансовий лізинг (оренда), у тому числі: 86 85
Сумнівні 0 0
Прострочені 14 0
Кредити, що надані органам державної влади, у тому числі: 500 300
Сумнівні 300 300
Прострочені 0 0
Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями 0 0
Усього кредитів 4 456 734 1 997 810
Резерви під заборгованість за кредитами (345 111) (383 113)
Усього кредитів за вирахуванням резервів під кредити 4 111 623 1 614 697

Структура заборгованості клієнтів по строках погашення:

·         короткостроков кредити – 871 019 тис.грн. або 19,5%;

·         довгостроков 3 222 390 тис.грн. або 72,3%;

·         прострочен 30 219 тис.грн. або 0,7%;

·         сумнівн 333 034 тис.грн. або 7,5%;

Станом на кінець дня 31.12.2006 року прострочена заборгованість по банку склала 30 219 тис.грн. (0,7% від загальної заборгованості), та у порівнянні з минулим роком зменшилась на 57 609 тис.грн. або в 2,9 рази.

Станом на кінець дня 31.12.2006 року сумнівна заборгованість по банку склала 333 034 тис. грн. (7,5% від загальної заборгованості), та у порівнянні з минулим роком зменшилась на 28 469 тис.грн. або на 7,9%.

Кредитний портфель Банку станом на кінець дня 31.12.2006 року порівняно з даними на кінець дня 31.12.2005 року збільшився на 2 458 924 тис.грн., або в 2,2 рази, та становить 4 456 734 тис.грн.

Станом на звітну дату Банком сформовано резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями в сумі 345 111 тис.грн. з них:

·         під стандартну заборгованість – 6 050 тис.грн.;

·         під нестандартну заборгованість – 339 061 тис.грн.

Рух резервів під заборгованість за кредитами
2006 2005
Залишок на 1 січня 383 113 286 415
Відрахування до резервів під: 89 216 449 939
нестандартну заборгованість 84 388 447 640
стандартну заборгованість 4 828 2 299
Списання активів за рахунок резервів (33 943) (12 168)
Зменшення резерву під: (93 275) (341 073)
нестандартну заборгованість (у разі поліпшення кредитного портфеля) (91 663) (340 215)
стандартну заборгованість (у разі погіршення кредитного портфеля або її погашення) (1 612) (858)
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня   345 111 383 113

Сума повернення раніше списаних кредитів за 2006 рік – 96 тис.грн., за попередній 2005 рік – 65 тис.грн.

Сумнівна заборгованість за кредитами, наданими банком, за якими прийнято рішення про призупинення нарахування процентів склала 217 111 тис.грн. та сума недоотриманого доходу склала 65 348 тис.грн.

Вибірковою перевіркою кредитної заборгованості (оцінка фінансового стану позичальника, обслуговування заборгованості, забезпечення тощо) суттєвих порушень вимогам чинного законодавства, нормативним документам та внутрішнім положенням не встановлено.

Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення

2006 2005
Боргові цінні папери 173 037 753
Резерви під знецінення цінних паперів (753) (753)
Усього цінних паперів за вирахуванням резервів у портфелі банку до погашення 172 284 0

·         Резерв сформовано за векселем ЗАТ "Флора-Дельта" балансовою вартістю 753 тис.грн.

Цінні папери в портфелі Банку до погашення мають достатній рівень контролю, не містять суттєвих ризиків, якість цих активів є задовільною.


Примітка 8. Інвестиції в асоційовані і дочірні компанії.

*- з яких 28 тис.грн. – погашення інвестиції до ТОВ "Українська фінансова банківська школа" за рахунок коштів, отриманих внаслідок самоліквідації товариства.


Таблиця 8.2. Перелік усіх інвестицій до асоційованих й дочірніх компаній за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року (тис.грн.)

Назва Країна Частка участі (%) Вид бізнесу Балансова вартість інвестицій Кредити, що надані цій компанії Депозити, що отримані від цієї компанії
Асоційовані компанії
ВАТ "Старовижівська СМПК-14" Україна 21 Будівництво 525 0 0
Дочірні компанії

Журнал "Міліція

України"

Україна 89 Засоби масової інформації 25 0 0
Усього 550 0 0

Таблиця 8.3. Перелік усіх інвестицій до асоційованих й дочірніх компаній за станом на кінець дня 31 грудня 2005 року (тис.грн.)

Назва Країна Частка участі (%) Вид бізнесу Балансова вартість інвестицій Кредити, що надані цій компанії Депозити, що отримані від цієї компанії
Асоційовані компанії
ВАТ "Старовижівська СПМК-14" Україна 21 Будівництво 537 0 0
Дочірні компанії

Журнал "Міліція

України"

Україна 89 Засоби масової інформації 0 0 0
Усього 537 0 0

Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи

Облік нематеріальних активів установами банку здійснюється відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 р. 480, та внутрішньобанківських нормативних документів, затверджених правлінням банку.

Основн засоби установ банку обліковуються за первісною (переоціненою) вартістю з відображенням нарахованого зносу.

Нематеріальн активи відображаються на постійній основі за ціною, яка складається з вартост придбання і витрат на доведення їх до стану, в якому вони стають придатними до використання, або проіндексованої вартості за мінусом нарахованої амортизації.

Облік витрат на ремонт або поліпшення основних засобів здійснюється у відповідност до нормативно-правових актів Національного банку України, внутрішніх положень банку.

Амортизацію основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів) для фінансового обліку нараховується із застосуванням прямолінійного методу, виходячи з класифікації необоротних активів за групами та строків корисного використання, які доводяться внутрішнім Положенням банку.

Назва категорії Строк корисного використання
Будівлі, споруди та передавальні пристрої 4-145 років
Машини та обладнення  6-9 років
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  7-15 років
Транспорті засоби  5-11 років
Інші основні засоби  2-60 років
Нематеріальні активи  4-6 років

Амортизація нематеріальних активів для фінансового обліку розраховується за методом прямолінійного нарахування за нормативами, визначеними виходячи зі строків корисного використання, але не більше 10 років, та первісної (ринкової) ціни кожного об'єкта. При введенні в експлуатацію МШП, знос нараховується в сумі 100 від балансової вартості.

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються в зв’язку з реконструкцією, становить 30 367 тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для реалізації становить 16 тис. грн..

Будівлі Банку були переоцінені незалежними експертами станом на 01 листопада 2006 року. При визначенні їх справедливої вартості використовувались витратний та порівняльний підходи. Отримані результати переоцінки були зважені на коефіцієнти, з урахуванням специфіки будівель, повноти та надійності інформації, що використовувалась.

Відповідно до звіту незалежних експертів від 20 грудня 2006 року, станом на 01 листопада 2006 року справедлива вартість основних засобів групи "Будівлі, споруди передавальні пристрої" складає 1 436 934 тис. грн. з ПДВ. Сума дооцінки будівель та споруд, що відображена у балансі банку, складає 1 157 364 тис. грн..


Основні засоби

Будинки, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Інші основні засоби Бібліотечні фонди Малоцінні необоротні матеріальні активи Інші необоротні матеріальні активи Усього
Первісна (переоцінена)вартість:

 

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005р. 308032 216993 43946 37881 44342 4 10382 23565 685145

 

Надійшло 18220 23183 1159 3303 5355 3806 3054 58080

 

Переоцінка/дооцінка 1584331 1584331

 

Вибуло (439) (4504) (1168) (391) (437) (438) (1629) (9006)

 

Інші зміни за рік (211) (55) 78 124 4 2 58 0

 

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р. 1909933 235617 43937 40871 49384 8 13752 25048 2318550

 

Накопичений знос :

 

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005р. 29194 98363 21235 17012 17425 4 10382 10694 204309

 

Нарахований знос 6656 29129 5259 3370 4078 3808 2905 55205

 

Знос по переоцінці/дооцінці 426967 426967

 

Знос по списаним і реалізованим (120) (4390) (1124) (367) (411) (438) (1627) (8477)

 

Інші зміни за рік (знос) (46) 28 7 3 4 4 0

 

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р. 462651 123130 25377 20018 21092 8 13752 11976 678004

 

Матеріальні активи, чисті:

 

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005р. 278838 118630 22711 20869 26917 0 0 12871 480836

 

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р. 1447282 112487 18560 20853 28292 0 0 13072 1640546

 


Нематеріальн активи

Права на користування майном Права та знаки для товарів і послуг Авторські та суміжні з ними права (програмне забезпечення) Інші нематеріальні активи Негативний гудвіл Гудвіл Усього
Балансова вартість:
Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005 р. 7262 0 6973 4 0 0 14239
Надійшло 224 342 566
Переоцінка /дооцінка 0
Вибуло (112) (112)
Витрати від зменшення корисності 0
Інші зміни за рік 3 (3) 0
Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р. 7489 0 7200 4 0 0 14693
Накопичений знос :
Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005 р. 4683 0 5513 3 0 0 10199
Нарахований знос 966 647 1613
Знос по переоцінці/дооцінці 0
Знос по списаним і реалізованим (112) (112)
Знос по витратам від зменшення корисності 0
Інші зміни за рік (знос) (2) (2)
Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р. 5649 0 6046 3 0 0 11698
Нематеріальні активи чисті:
Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005 р. 2579 0 1460 1 0 0 4040
Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р. 1840 0 1154 1 0 0 2995

Капітальн нвестиції за не введеними в експлуатацію необоротними активами

Найменування статті

За 2006рік

(оборот за дебетом)

На кінець 2006 року (залишок)
Капітальне будівництво 1 324 8 598
Придбання (виготовлення) основних засобів 44 923 22 460
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 599 3 936
Інші 14 038 8 270
Усього 60 884 43 264

У звітному році була проведена реалізація об’єкта незавершеного будівництва на суму 95 тис. грн.

 

Примітка 10. Нараховані доходи до отримання

Найменування статті 2006  2005
Усього У тому числі: термін погашення понад 365 днів
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 0 0 0
Казначейські цінні папери 22681 0 27122
Кошти в інших банках 5368 0 371
Цінні папери в торговому портфелі банку 0 0 0
Цінні папери в портфел банку на продаж 745 0 1447
Кредити та заборгованість клієнтів 48430 0 46211
Цінні папери в портфел банку до погашення 3371 0 0
Інвестиції в дочірн компанії 0 0
Інші 4336 0 20461
Довгострокові активи, призначені для продажу 0 0 0
Усього нарахованих доходів 84931 0 95612
Резерви під заборгованість за нарахованими доходами (44130) 0 (43653)
Усього нарахованих доходів за вирахуванням резервів 40801 0 51959

Нарахування відсотків по зобов’язаннях Банку здійснюється відповідно до вимог постанови Правління НБУ від 18.06.2003 року №255, порушень облікових положень та вимог чинного законодавства не встановлено.

Рядок "Інші" Сума
нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування по БПК МПС 160
нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів через систему "клієнт-банк" 58
нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 3 248
інші нараховані доходи за оперативним лізингом (орендою) 26
нараховані доходи за надан послуги з інкасації 95
нараховані доходи у вигляд відшкодування витрат, пов’язаних з виплатою компенсації від знецінення грошових заощаджень відповідно до Постанови КМУ від 03.08.2006 №1091 198
інші нараховані доходи 207
інші нараховані доходи за коштами підприємств, установ та організацій, інкасованими до перерахування 124
прострочені нарахован доходи за обслуговування підприємств, установ та організацій 77
прострочені нараховані доходи за оперативним лізингом (орендою) 1
прострочені нарахован доходи за послугами по БПК МПС 14
прострочені нарахован доходи за обслуговування клієнтів через систему "клієнт-банк" 2
інші прострочені нарахован доходи 38
сумнівні нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 23
Інші сумнівні нарахован доходи 65
Всього: 4 336

Примітка 11. Інші активи

2006 2005
Банківські метали 18 266 7 164
Запаси матеріальних цінностей 13 268 14 554
Витрати майбутніх періодів 4 802 4 559
 Дебіторська заборгованість за податком на прибуток 867 19 692
Дебіторська заборгованість за іншими податками та обов’язковими платежами 529 879
Дебіторська заборгованість за операціями з банками 9 434 1 087
Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу валюти: 0 0
Для клієнтів 0 0
За рахунок банку 0 0
Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами 0 0
Дебіторська заборгованість працівникам банку 160 1751
Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку 16 712 13 449
Інші 46 829 37 236
Усього інших активів 110 867 100 371
Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками (5) (2)
Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку (136) (141)
Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку (17 084) (14 477)
Усього інших активів за вирахуванням резервів 93 642 85 751
Рядок "Інші" Сума
дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями 1
дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 9 118
дебіторська заборгованість за операціями колишнього СРСР 836
сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 123
транзитні суми за операціями, здійсненими через банкомат 14 246
транзитні суми за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток 21 888
дебіторська заборгованість за послуги 617
Всього: 46 829

Управління дебіторською заборгованістю здійснюється відповідно до вимог внутрішньобанківських положень. Відповідно до вимог постанови Правління НБУ Банком здійснюється щомісячна інвентаризація дебіторської заборгованості. Розрахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості здійснюється в відповідності до вимог чинного законодавства.

Примітка 12. Довгострокові активи, призначені для продажу

2006 2005
Інвестиції в асоційован компанії, що утримуються з метою продажу 0 0
Інвестиції в дочірн компанії, що утримуються з метою продажу 0 0
Необоротні активи, що призначені для продажу 7730 7552
Усього довгострокових активів, що призначені для продажу 7730 7552
Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу 0 0
Резерви під зменшення корисності інвестицій в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 0 0
Усього довгострокових активів, що призначені для продажу, з вирахуванням резервів 7730 7552

ІІ. Зобов’язання

 

Примітка 13. Кошти банків

  2006 2005
Кошти на вимогу інших банків 22,731 1 023
Строкові вклади (депозити) інших банків 120,902 0
Кредити від інших банків 770,178 337 705
Усього 913 811 338 728

Станом на кінець дня 31 грудня 2006 року загальний обсяг коштів на кореспондентських рахунків інших банків складав 22 731 тис.грн. і порівняно з залишками на початок року збільшився на 21 708 тис. грн. або в 22,2 рази.

Загальна сума депозитів та кредитів залучених в інших банках становить 891 080 тис.грн. і порівняно з сумою залучених коштів на 01.01.2006 року збільшилась на 553 375 тис.грн. або в 2,6 рази.

Питома вага коштів інших банків в зобов’язаннях Банку становить 9,3%.

Проведення операцій з використанням кореспондентських рахунків здійснюється згідно вимог діючого чинного законодавства та внутрішньобанківськими положеннями.

 

Примітка 14. Кошти клієнтів

 2006 2005
Кошти суб'єктів господарської діяльності в тому числі : 875 472 1 796 917
Кошти на вимогу 860 379 1 786 107
Строкові кошти 15 093 10 810
Кошти фізичних осіб в тому числі : 7 432 152 5 862 618
Кошти на вимогу 5 325 355 4 447 844
Строкові кошти 2 106 797 1 414 774
Кошти бюджету спеціальних фондів та інші кошти клієнтів що утримуються з бюджету 1 887 27 896
Кошти небанківських фінансових установ в тому числ : 9 070 8 781
Кошти на вимогу 7 914 3 791
Строкові кошти 1 156 4 990
Інші зобов'язання перед клієнтами 122 015 587 190
Усього 8 440 596 8 283 402

Вибірковою перевіркою операцій з використанням рахунків коштів до запитання та строкових коштів юридичних та фізичних осіб порушень вимог чинного законодавства не встановлено.

Станом на 01.01.2007 року гарантійні залучені депозити відсутні

 

Примітка 15. Нараховані витрати до сплати

2006 2005
Кошти банків 31 11
Кошти клієнтів 133 891 107 599
Ощадні (депозитні) сертифікати емітовані банком 22 16
Боргові цінні папери емітовані банком 0 0
Нарахування за заробітною платою та інші нарахування працівникам банку 2 729 2 597
Інші 710 458
Усього 137 383 110 681

Нарахування відсотків по зобов’язаннях Банку здійснюється відповідно до вимог постанови Правління НБУ від 18.06.2003 року №255 порушень облікових положень та вимог чинного законодавства не встановлено.

Примітка 16. Інші зобов’язання

2006 2005

 

Субординований борг 0 0

 

Доходи майбутніх періодів 962 642

 

Кредиторська заборгованість за операціями з банками 1 800 385

 

Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю 332 252

 

Кредиторська заборгованість за податком на прибуток 7 675 0

 

Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами крім податку на прибуток 1 352 1 335
Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку 0 0

 

Дивіденди до сплати 0 0

 

Кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами 0 78
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 582 447
Банківські резерви на покриття ризиків і втрат 190 223

 

Інші 439 371

 

Усього 13 332 3 733

 

Примітка 16.1. Банківські резерви на покриття ризиків і втрат

2006 2005
Резерви за виданими зобов’язаннями 190 65
Резерви під курсові ризики 0 0

Інші резерви:

·           фонд охорони праці

·           нноваційний фонд

0

158

62

96

Усього 190 223

Відповідно до облікової політики Банку в цьому розділі враховуються кредиторська заборгованість та інші зобов’язання що не входять в склад основних груп зобов’язань.

Банк щомісячно здійснює інвентаризацію кредиторської заборгованості.

За результатами нвентаризації розходжень між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю не виявлено.


ІІІ. Капітал Банку та достатність резервів
Статутний капітал
  2006 2005
Статутний капітал зареєстрований 722 000 703 000
Число акцій – усього з них: 722 703
Простих акцій 722 703
Привілейованих акцій 0 0
Несплачений зареєстрований статутний капітал 0 0
Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал з них: 722 000 703 000
Простих акцій 722 703
Привілейованих акцій 0 0

Зареєстрований та сплачений Статутний капітал Банку станом на звітну дату становить 722 000 тис.грн. або 108 558 тис. євро та розподілено на 722 прості іменні акції номінальною вартістю 1 000 тис.грн. Форма випуску бездокументарна.

Відповідно до Статуту Банку та чинного законодавства сто відсотків статутного капіталу належать державі в особі Кабінету Міністрів України.

Протягом 2006 року Банком не здійснювались операції з купівлі та продажу власних акцій.

Протягом 2006 року, відповідно до постанови КМУ № 787 від 06 червня 2006 року, Банком здійснено поповнення розміру Статутного Капіталу шляхом додаткового випуску простих акцій загальною кількістю 19 штук номінальною вартістю 1 000 тис.грн. на суму 19 000 тис.грн. за рахунок прибутку Банку за 2005 рік.

За результатами діяльності за 2006 рік Банком отримано прибуток в сумі 145 296 тис.грн.

Формування та облік резервів на відшкодування можливих втрат за активними операціями здійснюється Банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх положень.

Станом на кінець дня 31.12.2006 року резерви на відшкодування можливих втрат за активними операціями сформовано в сумі 484 687 тис. грн. за таким напрямами:

·           резерв на відшкодування можливих втрат за міжбанківськими операціями – 54 489 тис. грн.;

·           резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями – 345 111 тис. грн.;

·           резерв на відшкодування можливих втрат від операцій Банку з цінними паперами сформовано у розмірі розрахункової суми – 23 542 тис .грн.;

·           резерв для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості та іншо сумнівної заборгованості – 17 225 тис .грн.;

·           Сума резерву за простроченими та сумнівними нарахованими доходами складає – 44 130 тис. грн.;

·           резерв на відшкодування можливих втрат за позабалансовими зобов’язаннями – 190 тис. грн..


IV. Звіт про фінансові результати

Примітка 17. Аудит доходів та витрат

Фінансове планування та бюджетування, система внутрішнього контролю по оцінці обсягів доходів та витрат достатні. Певної залежності від непередбачених статей доходів та витрат не визначено.

Процентн доходи

  2006 2005
Процентний дохід:
За коштами в банках 98 245 37 927
За кредитами клієнтам 464 432 279 440
За цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0
За цінними паперами в портфелі банку на продаж 13 458 17 689
За цінними паперами в портфелі банку до погашення 260 035 195 129
Інший 4 21
Усього 836 174 530 206

Процентні витрати

2006 2005
За коштами що отримані від банків  19 348 6 904
За коштами що отримані від клієнтів 224 447 198 538
За коштами небанківських фінансових установ 70 50
За цінними паперами власного боргу 34 31
Інші 0 0
Усього 243 899 205 523

Комісійні доходи та витрати

 Комісійні доходи 2006 2005
За операціями з клієнтами 393 549 332 912
За операціями з іншими кредитними організаціями 1 676 995
Всього комісійні доходи: 395 225 333 907
Комісійні витрати (73 085) (65 569)
Чистий результат по комісійних і гонорарах: 322 140 268 338

Дохід у вигляді дивідендів

  2006 2005
Цінні папери в торговому портфелі банку 0 0
Цінні папери в портфелі банку на продаж 0 0
Усього 0 0

Торговельний дохід

  2006 2005
Іноземна валюта (реалізований результат) 43 578 34 124
Іноземна валюта (нереалізований результат) 2 119 195
Усього (зазначається результат від торгівлі іноземною валютою) 45 697 34 319
Цінні папери в торговому портфелі банку 0 0
Інші (зазначити які саме) 14 11
Усього торговельного доходу 45 711 34 330

Загальні адміністративні витрати

2006 2005
Адміністративні витрати 93 596 71 901
Амортизація 56 818 46 267
Збиток від продажу основних засобів та нематеріальних активів  0 0
Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів 30 086 20 410
Сплата інших податків та обов'язкових платежів крім податку на прибуток 6 284 15 788
Інші 192 114
Усього 186 976 154 480

Витрати на персонал

2006 2005
Заробітна плата 367 800 266 896
Внески збори на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування 140 920 105 730
Витрати на підготовку кадрів 316 297
Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників 38 136
Інші витрати на персонал 43 152 22 734
Усього 552 226 395 793
Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості протягом року становила : 34 052 34 302

Нарахування на фонд оплати праці та утримання із заробітної плати, виплати працівникам Банку здійснювалося згідно чинного законодавства.

Інші витрати на персонал Сума
винагорода з фонду правління банку 11 498
винагорода за вислугу років 8 430
одноразові заохочення до ювілейних та пам’ятних дат 7 624
матеріальна допомога за несприятливі екологічні умови 5 187
матеріальна допомога на оздоровлення 3 807
витрати на оплату лікарняних листків по тимчасовій непрацездатності 2 824
інші види матеріально допомоги ( при народженні дитини, з нагоди реєстрації шлюбу, тощо) 1 382
матеріальна допомога на поховання 761
одноразові заохочення за виконання особливо важливих виробничих завдань 758
винагорода по підсумках роботи за рік 263
доплата на харчування 206
вихідна допомога при скороченні штату 177
інші витрати 235
Всього 43 152

Чисті витрати на формування резервів

2006 2005
Кошти в інших банках
Відрахування до резерву  (26 366) 24 624
Повернення списаних активів 0 0
Усього  (26 366) 24 624
Кредити та заборгованість клієнтів
Відрахування до резерву 3 949 (110 157)
Повернення списаних активів 96 116
Усього 4 045 (110 041)
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Відрахування до резерву під знецінення 20 (13 449)
Повернення списаних активів 0 0
Усього 20 (13 449)
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Відрахування до резерву під знецінення 0 0
Повернення списаних активів 0 0
Усього 0 0
Дебіторська заборгованість за операціями банку
Відрахування до резерву (2 826) 37 148
Повернення списаних активів 1 60
Усього (2 825) 37 208
Нараховані доходи
Відрахування до резерву (611) (9 034)
Повернення списаної заборгованості 116 216
Усього  (495) (8 818)
Резерви під інші активи 0 0
Повернення списаних інших активів 0 0
Усього 0 0
Усього витрат (25 621) (70 476)

Примітка 18. Операції з пов’язаними особами/інсайдерами

Протягом 2006 року загальна сума операцій з кредитування пов’язаних осіб склала 12 824 тис.грн. у тому числі:

·     Кредити надан юридичним особам - 5 864 тис.грн.

·     Кредити надан фізичним особам - 6 960 тис.грн.

Сума поточних кредитів наданих пов’язаним особам на кінець дня 31.12.2006 року складає – 10 979 тис.грн.

Прострочені кредити що надані пов’язаним особам на кінець дня 31.12.2006 року складає - 1 414 тис.грн.

Середньозважена процентна ставка за кредитами що надані Банком – 4,81%.

Середньозважена процентна ставка за кредитами що надані пов’язаним сторонам –13,8%.

Протягом 2006 року загальна сума залучених депозитів від пов’язаних осіб складала 2 047 тис.грн. Депозити що залучені від пов’язаних сторін у тому числі:

·     Депозити залучен від фізичних осіб - 2 047 тис.грн.

·     Депозити залучен від юридичних осіб - 0 тис.грн.

Сума депозитів що залучені від пов’язаних сторін станом на кінець дня 31.12.2006 року складає – 2 101 тис.грн.

Середньозважена процентна ставка за депозитами що залучені банком 5,69%.

Середньозважена процентна ставка за депозитами що залучені від пов’язаних сторін –9,53%.


V. Виконання вимог податкового законодавства

 

Примітка 19. Податок на прибуток

Ставка податку на прибуток визначається згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 383/97-ВР від 22.05.97 р., яка починаючи з 2004 року становить 25%.

ВАТ "Ощадбанк" платником консолідованого податку на прибуток. Сума податку на прибуток визначалася розрахунково, виходячи із загальної суми консолідованого податку, нарахованого та розподіленого пропорційно питомій вазі суми валових витрат та амортизаційних відрахувань по основних засобах балансових установ у загальній сумі валових витрат та амортизаційних відрахувань Банку.

Сума витрат з податку на прибуток за звітний рік збільшена з урахуванням відстроченого податкового зобов’язання в сумі 3 195 тис. грн. та яка відображена за рахунком № 7900 складає 62 644 тис. грн.

Витрати на податок на прибуток

2006 2005
Поточний податок на прибуток 59 449 18 574
Відстрочений податок на прибуток 3 195 2 820
Усього 62 644 21 394

У 2006 році Банком визнано відстрочений податок на прибуток за результатами переоцінки основних засобів до справедливої вартості в сумі 290 200 тис. грн..


Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)

2006 2005
Прибуток до оподаткування 207 946 41 553
Сума податку на прибуток що визначений за ставкою оподаткування 51 987 10 388
Коригування облікового прибутку (збитку): 0 0
Витрати які не включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку але визнаються в бухгалтерському обліку 24 650 21 286
Витрати які включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку але не визнаються в бухгалтерському обліку 9 851 49 632
Доходи які підлягають обкладенню податком на прибуток але не визнаються (не відносяться) до облікового прибутку (збитку) 79 412 97 578
Доходи які не підлягають обкладенню податком на прибуток але визнаються в бухгалтерському обліку 82 225 56 480
Амортизаційні відрахування за даними фінансового обліку 14 204 11 567
Амортизація яка підлягає оподаткуванню 15 908 15 848
Інші суми які не є доходами та витратами але включаються до бази оподаткування (виправлення помилок тощо) 375 2 535
Сума податку на прибуток (збиток) 62 644 21 394

Розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань

2006 2005
Відстрочені податкові активи 0 0
Тимчасова різниця що підлягає вирахуванню 0 0
Перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди 0 0
Перенесення невикористаних податкових пільг на майбутн періоди 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 293 395 2 820
Тимчасові різниці що підлягають оподаткуванню 1 173 580 11 280

VІ. Управління активами та пасивами

Ризик ліквідності

Оцінка ризику ліквідност базується на підставі аналізу форми статистичної звітності № 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 124.

Співвідношення між термінами погашення активів і зобов'язань вказує на ризик ліквідності й обсяг, на який може бути необхідним збільшити активи для погашення зобов’язань.

Станом на кінець звітного року Банк повною мірою виконував вимоги Національного Банку, що пред’являються до банківської ліквідності. Ґрунтуючись на попередньому досвіді, незважаючи на той факт, що значна частина зобов'язань представлена рахунками до запитання або тими, терміни яких не перевищують одного місяця, такі зобов'язання реально являють собою стабільне і довгострокове джерело фінансування.

Значну питому вагу в загальних активах становить кредитна заборгованість юридичних та фізичних осіб що складає 4 456 734 тис.грн або 38,45 % від чистих активів Банку.

Кредитна заборгованість банків та клієнтів мають значний вплив на показники ліквідності та формування надходжень на рівні, необхідному для функціонування Банку.

Вплив інших статей активів та позабалансових операцій на стан ліквідності менш суттєвий зважаючи на менш обсяги та незначну питому вагу.

Фінансування активних операцій здійснюється Банком як за рахунок власного капіталу так і залучених коштів.

Основним джерелом формування ресурсної бази є залучені кошти від суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб, що становлять 86,14 % від чистих зобов’язань Банку.

Аналіз співвідношення активів пасивів за строками їх погашення свідчить про наявність "розриву" у термінах виконання короткострокових активів та пасивів.

Прогнозування Банком поточно ліквідності та узгодженості строків розрахунків за активами та зобов’язаннями свідчать про виважене визначення потреб у ліквідності з урахуванням непередбачених ситуацій.

Управління активами та пасивами Банку свідчить про забезпечення необхідного рівня ліквідності, що досягається за рахунок достатнього рівня надходжень та своєчасного підтримання ліквідних коштів на необхідному рівні.


VІІ. Адекватність бухгалтерського обліку процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку

Бухгалтерський облік здійснюється із застосуванням діючого в Україн плану рахунків. Показники фінансової звітності Банку відповідають показникам звітності Центрального апарату банку, філій та територіально відокремлених безбалансових відділень Банку.

Застосовані принципи бухгалтерського обліку відповідають вимогам Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно – правових актів Національного Банку України, обліковій політиці Банку. Бухгалтерський облік та звітність у Банку здійснюється згідно облікової політики, внутрішніх положень та положення "Про організацію бухгалтерського обліку та звітност в банках України", затвердженого постановою Правління НБУ від 30.12.98 566.

Фінансова звітність підготовлена на підставі бухгалтерського обліку у відповідності до "Інструкц про порядок складання річного фінансового звіту комерційного Банку", затверджено постановою Правління НБУ від 07.12.2004 року N 598 та адекватно відобража фінансову інформацію про Банк.

Організаційна структура Банку постійно вдосконалюється і в цілому відповідає його потребам та забезпечує механізм взаємозв’язку між підрозділами.

Під час аудиторської перевірки ми досягли розуміння системи внутрішнього контролю, що розроблена та впроваджена Банком і виконали тести ефективност контрольних процедур.

Керівництво Банку розуміється на ризиках, що виникають при проведенн банківських операцій, система внутрішнього контролю з їх оцінки, в цілому, достатньою.

Керівництво Банку спрямовує свою діяльність на постійне вдосконалення системи внутрішнього контролю.

Метою впровадження та функціонування цієї системи є надання керівництву нформації щодо дійсного фінансового стану Банку.

Обов’язкове впровадження у Банку служби внутрішнього аудиту передбачене Законом України про банки і банківську діяльність та постановою Правління НБУ від 20.03.1998р. № 114 року (із змінами та доповненнями), у якій зазначено, що ця служба створюється з метою незалежної оцінки і вдосконалення системи внутрішнього контролю. Підпорядкування служби внутрішнього аудиту визначено Статутом Банку.

Виходячи з конкретних обставин, внутрішні аудитори зробили адекватн висновки, кожен звіт реально висвітлює результати фактично виконаних робіт.

За результатами проведених перевірок надаються рекомендації, щодо підвищення ефективності системи внутрішнього контролю Банку та мінімізац притаманних ризиків.

В цілому, роботу Управління внутрішнього аудиту Банку за 2006 рік можна вважати задовільною та такою, що задовольняє потребам Банку.

Керівництво Банку усвідомлює значення та необхідність подальшого розвитку функцій внутрішнього аудиту.


VIІІ. Події після дати балансу

Після дати балансового звіту та на дату складання цього звіту подій, як б могли суттєвим чином вплинути на обліковані станом за 31 грудня 2006 року залишки оцінки та припущення, що були виконані стосовно зазначених облікових даних, або ж суттєвим чином вплинути на діяльність Банку взагалі, не відбулося.

Балченко С.О.

Директор ТОВ АФ "БДО Баланс – Аудит"

(сертифікат №0000040 дійсний до 01.01.2010 р.)
© 2009 РЕФЕРАТЫ
рефераты