рефераты
рефераты
Главная
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Логика
Военная кафедра
Банковское дело
Биржевое дело
Ботаника и сельское хозяйство
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство

Контрольная работа: Організація бухгалтерського обліку


Контрольная работа: Організація бухгалтерського обліку

Вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту

( ХІЕРВМ )

Контрольна робота

з дисципліни бухгалтерський облік

Виконав студент ІІІ курсу

заочного відділення

економічного факультету

за спеціальністю „ Облік і аудит “

Півторонос Є.М.

Лубни 2008 рік


Зміст

Модуль І. Бухгалтерський облік та основи його організації

1. Бухгалтерський баланс, його зміст та побудова

2. Первинні документи, їх класифікація, види та збереження

Модуль ІІ. Облік активів, зобов'язань та власного капіталу

1. Облік власного капіталу

2. Розрахунки з отриманих авансів

Модуль ІІІ. Облік витрат, доходів та фінансових результатів

1. Облік фінансових результатів

2. Розподіл загальновиробничих витрат

Модуль IV. Практична частина

1.Журнал господарських операцій

2.Обігово-сальдова відомість

3. Баланс

Використана література


Модуль І. Бухгалтерський облік та основи його організації

1. Бухгалтерський баланс, його зміст та побудова

Оперативне управління господарюючим суб'єктом вимагає достовірних і точних даних про стан наявність господарських засобів, їх склад і розміщення, а також про джерела х формування і цільове призначення. Таку інформацію, узагальнену і згруповану певним чином, отримують за допомогою бухгалтерського балансу. Взагалі балансовий метод широко використовується в економічних науках, наприклад, баланс доходів і витрат, касовий план банку, баланси матеріальних і трудових ресурсів тощо. Причому використовують балансов узагальнення як статичні, так І динамічні.

Слово "баланс" (лат. bis — двічі, lans — чаша терезів) означає дв чаші, як символ рівноваги. Загальне і широке його використання розпочинається з XIV ст. в Західній Європі, зокрема Італії і Німеччині. Як символ рівноваги ваги (терези) зображені на гербі Міжнародної спілки бухгалтерів.

Баланс — це метод відображення стану господарських засобів (майна) за їхнім складом і джерелами утворення у вартісній оцінці на певну дату.

За формою баланс — таблиця, на лівій стороні якої відображають склад і розміщення господарських засобів і яка називається активом, а на правій стороні, що називається пасивом, відображають джерела формування господарських засобів. Слова "актив" і "пасив" означають відповідні сторони бухгалтерського балансу. Це так звана горизонтальна форма побудови бухгалтерського балансу, як правило, характерна для Німеччини, Італії, Росії. Для України така побудова практична і традиційна. Скажімо, в Англії, СІЛА використовують вертикальну форму побудови бухгалтерського балансу: спочатку показують склад активу, а потім — пасиву.

Бухгалтерський баланс схематично можна зобразити так:


У бухгалтерському балансі всі господарські засоби підприємства та джерела їх формування об'єднані в економічно однорідні групи, які називають статтями балансу. Статті балансу мають загальну назву, окремий код, їх записують окремими сумами. Статті бухгалтерського балансу поділяють на активні (ті, що розміщені в активі балансу) і пасивні (ті, що розміщені у пасиві балансу).

Статт активу завжди характеризують господарські засоби: основні засоби, запаси, кошти, дебітори та ін. Статті пасиву завжди характеризують джерела власних залучених коштів: статутний капітал, прибуток, кредити банку, розрахунки з постачальниками тощо.

Спрощену форму бухгалтерського балансу подано в табл. 3.1.

Як видно з прикладу загальн підсумки активу і пасиву балансу рівні між собою. Це обов'язкова умова правильності його складання. У цьому виявляється балансове рівняння. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що в обох його частинах відображено у вартісній оцінці одні й ті ж господарські засоби, тільки згруповані за різними ознаками: в активі — за складом і розміщенням, у пасив за джерелами їх формування. Кожна група господарських засобів, розміщених в активі, має відповідне джерело їх формування, відображене в пасиві балансу. Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність помилок, допущених при його складанні. Отже, бухгалтерський баланс — це фіксування на певну дату (як правило, 1-ше число місяця) активів і пасивів, які складаються з окремих статей, рівність активів і пасивів у грошовій оцінці.

Змістовна частина бухгалтерського балансу визначається його будовою та структурою. У побудові активу і пасиву є як вітчизняна, так і світова практика. Загальну характеристику побудови активу і пасиву балансу у світовій і вітчизняній практиці показано в табл. 3.2.

Діючий в Україн Бухгалтерський баланс призначається не тільки для відображення стану господарських засобів та джерел їх формування на певну дату, а й для одержання нформації, необхідної для управління діяльністю підприємства, а також для задоволення потреб зовнішніх користувачів – статистичних, податкових, фінансових органів, банків, інвесторів та ін.

Форма діючого в Україні бухгалтерського балансу та порядок його заповнення регулюються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Відповідно до статті 11 "Загальні вимоги до фінансово звітності" Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" баланс, разом зі звітом про фінансові результати, звітом про рух грошових коштів, звітом про власний капітал та примітками до звітів визнано фінансовою звітністю підприємства.

Діючий баланс підприємства має такі форму і структуру (табл. 3.3).


Як бачимо актив балансу складається з трьох розділів, а пасив — з п'яти розділів, у яких згруповано економічно однорідні засоби і джерела так, щоб з найбільшою ясністю простежувався взаємозв'язок між складом господарських засобів в актив та джерелами їх формування в пасиві балансу. Це істотно підвищує пізнавальн якості балансу, полегшує контроль та забезпечує аналіз фінансового стану підприємства.

У І розділі активу балансу "Необоротні активи" об'єднано статті: нематеріальні активи, основні засоби за первісною та залишковою вартістю (остання включається до валюти балансу), довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи.

У II розділі активу балансу "Оборотні активи" подають дані про грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу. До цього розділу належать: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари, векселі одержані, дебітори, грошові кошти і їх еквіваленти. До еквівалентів грошових коштів відносять короткострокові високоліквідн фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів характеризуються незначним ризиком зміни вартості (грошові документи, депозитн сертифікати, чеки тощо).

У III розділі активу балансу "Витрати майбутніх періодів" подають інформацію про витрати майбутніх періодів. Це витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних періодів.

У І розділі пасиву балансу "Власний капітал" відображають власний капітал підприємства, що дорівнює частині активу підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань. До власного капіталу відносять: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток. Власний капітал є важливим джерелом активів підприємства.

У II розділі пасиву балансу "Забезпечення наступних витрат і платежів" подають інформацію про нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі, величину яких на дату складання балансу можна визначити тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отриманих з бюджету та інших джерел. До цього роз ділу належать забезпечення виплат відпусток, гарантійних зобов'язань, додаткове пенсійне забезпечення, фінансування.

У III розділі пасиву балансу "Довгострокові зобов'язання" подають інформацію про залучені кошти банків, шляхом випуску підприємством облігацій на довгостроковій основі з нарахуванням відсотків. Це зобов'язання, які будуть погашені в строк більше одного року.

У IV розділі пасиву балансу "Поточні зобов'язання" відображають зобов'язання, які будуть погашен протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу. Це зобов'язання за одержаними кредитами банку, виданими підприємством векселями, кредиторською заборгованістю за товари, роботи і послуги, поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, зі страхування, оплати праці тощо.

У V розділі пасиву балансу "Доходи майбутніх періодів" відображаються доходи, отриман протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. До доходів майбутніх періодів відносять, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інш необоротні активи (авансові орендні платежі), передплату на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручку за вантажні перевезення, виручку від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентну плату за користування засобами зв'язку тощо.

Отже, розглянута структура бухгалтерського балансу дає змогу пізнати підприємство, дати характеристику стану господарських засобів і джерел їх формування на звітну дату в грошовому вимірнику. Тому не випадково баланс є першою формою звіту про фінансовий стан підприємства.

2. Первинні документи, їх класифікація, види та збереження

Технологічно бухгалтерський облік як процес розпочинається з виявлення, вимірювання реєстрації фактів, дій і подій з метою отримання інформації про господарськ операції. Суцільне і безперервне спостереження за всіма господарськими операціями на підприємстві здійснюється за допомогою документування. Документування важливою ланкою в ланцюгу функціонування бухгалтерського обліку. Це початок основа бухгалтерського обліку. Без належно оформленого документа не може бути бухгалтерського запису, від нього залежать повнота і достовірність обліково нформації для користувачів.

Документ (лат. dokumentum) буквально означає свідоцтво, доказ. У широкому значенні під документом розуміють матеріальний носій, що його використовують у процесі спілкування, на якому за допомогою різних засобів способів зафіксовано в доцільній для сприйняття формі інформацію. Документи складають у різних сферах людської діяльності (науці, освіті, медицині, техніці, економіці тощо).

Бухгалтерський документ — письмове свідоцтво певної форми і змісту, яке містить відомості про господарську операцію і є доказом її здійснення.

Спосіб оформлення господарських операцій документами називається документацією. Документація важливим елементом методу бухгалтерського обліку, оскільки служить для первинного спостереження за господарськими операціями, і обов'язковою умовою для відображення їх в обліку.

Первинн документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій, є підставою для бухгалтерського обліку цих операцій. Первинні документи мають бути складені під час господарської операції. Первинними називаються документи, як складаються в момент здійснення господарської операції і там, де вона здійснюється.

Порядок документального оформлення господарських операцій та вимоги щодо складання документів регламентуються статтею 9 ("Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку") Закону України "Про бухгалтерський облік І фінансову звітність Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV.

Первинне спостереження, документування та документація відіграють важливу роль в управлінні діяльністю підприємства, а саме:

—дають уявлення про фактичний стан господарських засобів та їх зміни у процесі кругообороту засобів;

—забезпечують прозорість у робот підприємства та контроль наявності та руху майна і коштів;

—є юридичним (правовим) свідченням господарських операцій, що здійснюються;

—є важливим джерелом контролю для зовнішніх і внутрішніх користувачів при проведенні ревізії, аудиту, аналізу господарської діяльності.

Первинн документи мають бути складені на паперових або машинних (електронних) носіях. Відповідно до цього існують і вимоги до змісту й оформлення документів. Порядок створення первинних документів, записів у регістрах бухгалтерського обліку та зберігання документів, регістрів і звітів установлено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.

До документів пред’являються вимоги:

1. Документи заповнюються охайно, чорнилом, без виправлень, зрозуміло;

2. В кожному документі повинні бути заповнені всі реквізити.

Документи складаються на спеціальних бланках, на яких зазначені реквізити, які повинн заповнити. Реквізити – показники, які містяться в документі, і які потрібно вс обов’язково заповнити. Вони поділяються на:

1. Загальні (обов’язкові) – дата, номер, назва, підписи.

2. Спеціальні реквізити.

Документ має юридичну силу тільки в тому випадку, коли всі реквізити документа будуть заповнені.

Бухгалтерських документів складається дуже велика кількість. Вони різні за формою, змістом, для полегшення обліку проводиться класифікація бухгалтерських документів, тобто групування їх в групи і підгрупи за однорідними ознаками.

За призначенням документи поділяються на: розпорядчі, виправдні(виконавчі), комбіновані, бухгалтерського оформлення. Розпорядчими називаються документи, які містять в собі наказ, розпорядження на право здійснення господарської операції.

Вони представлені такими бухгалтерськими документами, як: платіжне доручення для перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства іншому підприємству, довіреність на отримання матеріальних цінностей, чек грошової чеково книжки для отримання грошей із банку у касу та ін.

Виправдні(виконавчі) підтверджують той факт що операція вже здійснилася. Вони представлені такими бухгалтерськими документами, як: виписка із розрахункового рахунку підприємства, авансовий звіт щодо використання коштів підзвітною особою та ін.

Комбінован документи поєднують в собі виконавчі і розпорядчі. Прикладом таких документів можуть бути: видатковий касовий ордер, в якому міститься як розпорядження керівника щодо видачі грошей із каси, так і підтвердження виконання операц (підписи касира і одержувача); видаткова накладна, яка містить як розпорядження щодо видачі із складу певних виробничих запасів, так і підтвердження, виконання операції (підписи комірника і одержувача) та ін.

Документи бухгалтерського оформлення складаються в бухгалтерії на підставі розпорядчих або виконавчих документів, а також даних поточного обліку в процесі підготовки для здійснення відповідних облікових записів. До таких документів належать різного роду бухгалтерські довідки, групувальні відомості, розрахунки (розподілу амортизації за підрозділами підприємства, розподілу загальновиробничих витрат, калькуляційні картки) та ін. Треба зауважити, що документи бухгалтерського оформлення не відображають безпосередньо факт здійснення господарської операції, а є лише підставою для здійснення облікових записів.

За способом охоплення операцій документи поділяються на: разові і накопичувальні. Разові документи використовуються для оформлення однієї, або кількох операцій, які записують до документа одночасно. Вони представлені зокрема такими як: первинні документи (прибутковий і видатковий касові ордери, накладні на оприбуткування і відпуск виробничих запасів зі складу (як одного так декількох найменувань виробничих запасів одночасно), платіжне доручення, довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей та ін.).

Накопичувальн документи використовуються для оформлення однорідних господарських операцій. Прикладом накопичувальних документів можуть бути: лімітно-забірна картка, наряди на відрядну роботу (як індивідуальний, так і для бригади) та ін.

За місцем складання документи поділяються на: внутрішні і зовнішні. Внутрішніми називаються документи, які складені внутрі господарства і за межі його не виходять. Зовнішніми називаються документи, які надходять в господарство із сторони, або виходять за межі господарства.

За характером задокументованих операцій бухгалтерські документи поділяються на: грошові, матеріальні, розрахункові.

За допомогою грошових документів оформляються операції, які пов’язані із рухом грошових коштів на підприємстві. Такими документами є, зокрема: прибутковий та видатковий касові ордери, чек грошової чекової книжки для отримання коштів із банку у касу, об'ява на внесення готівки для здачі грошей із підприємства у банк.

Матеріальними документами оформляються операції, які пов'язані із рухом товарно-матеріальних цінностей на підприємстві. Вони представлені такими документами, як: прибуткова накладна, видаткова накладна, лімітно-забірна картка та ін.

Документи, за допомогою яких здійснюються розрахунки між підприємствами, організаціями та установами — називаються розрахунковими. Такі документи представлені зокрема платіжним дорученням, платіжною вимогою-дорученням. за допомогою яких здійснюються операції на розрахунковому рахунку.

За технікою складання і опрацювання бухгалтерські документи поділяються на такі, які оформляються вручну, а також за допомогою ЕОМ.

Треба зауважити, що фактично всі бухгалтерські документи в межах всієї системи обліку можуть бути одночасно і такими, які оформляються вручну і такими, як складаються за допомогою ЕОМ. Поділ і розмежування документів можливий лише на окремо взятому підприємстві, яке характеризується конкретним ступенем механізації ділянок облікової роботи. Так, на одному підприємстві, в силу механізац певних ділянок облікової роботи, одні документи можуть бути такими, як оформляються вручну, інші — за допомогою ЕОМ, а в цей же час на іншому підприємств все може бути навпаки.

Основним нормативним документом при визначені термінів зберігання документів та їх відбору для включення до складу Національного архівного фонду (НАФ) України або для знищення документів є "Перелік типових документів"

(наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України № -41 від 20.07.98 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України №578/3016 від 11=09.98 р. Повний текст опублікований в "Офіційному віснику України" № 38 . від 8.10.98 р.).

Зберігання документів відіграє значну роль у справі правильної постановки бухгалтерського обліку. Раціональна система зберігання забезпечує не лише цілісність у зберіганні документів протягом встановлених законом термінів, а й можливість користування ними у будь-який момент для отримання різноманітних довідок.

Первинн документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти баланси до передачі їх до архіву підприємства, установи мають зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.

Бланки суворої звітності мають зберігатися в сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що забезпечують їх збереження.

Порядок зберігання первинних та вихідних документів на машинозчитуваних носіях визначається вказівками з організації бухгалтерського обліку з використанням обчислювальної техніки.

Первинн документи поточного місяця, що підлягають обробці ручним способом і належать до відповідного облікового регістру, комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються й супроводжуються довідкою для архіву.

Термін зберігання документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів та балансів у архів підприємства, установи визначається згідно з Переліком типових документів, що використовуються в діяльності органів державної представницької і виконавчо влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання матеріалів, затверджених Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.

Зберігання первинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку і були підставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів і балансів, їх оформлення і передачу до архіву забезпечує головний бухгалтер підприємства, установи.

Видача первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів балансів з бухгалтерії і з архіву підприємства, установи працівникам інших структурних підрозділів може здійснюватися тільки за рішенням головного бухгалтера.

Вилучення первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів балансів у підприємств, установ може бути здійснено тільки за постановою органів-дізнання, попереднього слідства, прокуратури і судів, державної контрольно-ревізійної та податкової служб відповідно до чинного законодавства України. Вилучення оформляється протоколом (актом), копія якого вручається під розпис відповідній посадовій особі підприємства, установи.

З дозволу і в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, відповідні посадові особи підприємства, установи можуть зняти копії та скласти реєстр документів, що вилучаються, із зазначенням підстав І дати їх вилучення. Якщо вилучаються томи документів недооформлені (не переплетені, не пронумерован тощо), то з дозволу і в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, відповідні посадові особи підприємства, установи можуть дооформити ці томи (зробити опис, пронумерувати аркуші, прошнурувати, опечатати, засвідчити своїм підписом та печаткою).

Органи, що вилучили документи, забезпечують підприємствам, установам за їх письмовим зверненням можливість зробити виписку, витяг, копію документів для видач довідок за обставинами відповідно до законодавства. У разі повернення зазначеними органами документів, що були раніше вилучені, такі документи приймаються під розписку відповідною посадовою особою підприємства, установи та разом із рішенням про повернення підшиваються до тих же томів, з яких документи були вилучені та в яких знаходяться постанова про вилучення, реєстр і копії таких документів.

У разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів розслідування причин їх пропажі або знищення. Для участі в роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, державного пожежного нагляду.

Результати роботи комісії оформлюються актом, який затверджується керівником підприємства, установи. Копія акта надсилається органу, в сфері управління якого перебувають підприємство, установа, а також державній податковій інспекції у 10-денний термін.


Модуль ІІ. Облік активів, зобов'язань та власного капіталу

1.         Облік власного капіталу

Для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидності власного капіталу призначені рахунки четвертого класу Плану рахунків, зокрема такі як: 40 "Статутний капітал", 41 "Пайовий капітал", 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)'', 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капітал", 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", 48 "Цільове фінансування і цільов надходження", 49 "Страхові резерви".

Рахунок 40 "Статутний капітал" призначено для обліку та узагальнення нформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.

За кредитом рахунку 40 "Статутний капітал" відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом — його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

Рахунок 41 "Пайовий капітал" призначено для обліку й узагальнення нформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами

Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності. По кредиту відображається створення пайового капіталу, по дебету його використання.

Сільськогосподарськ підприємства на рахунку 41 "Пайовий капітал" обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартост майна протягом діяльності підприємства.

Аналітичний облік за рахунком 41 "Пайовий капітал" ведеться за видами капіталу.

Рахунок 42 "Додатковий капітал" призначено для узагальнення інформац про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал" відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетам — його зменшення,

Рахунок 42 "Додатковий капітал" має такі субрахунки:

421 "Емісійний дохід";

425 "Інший вкладений капітал";

423"Дооцінка активів";

424"Безоплатно одержані необоротн активи";

425"Інший додатковий капітал".

На субрахунку 421 "Емісійний дохід" відображається різниця між продажною номінальною вартістю первісно розміщених акцій підприємства на фондовому ринку.

На субрахунку 422 "Інший вкладений капітал" обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 "Дооцінка активів" відображається сума дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисності.

На субрахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об’єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі.

На субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків.

Рахунок 43 "Резервний капітал" призначено для узагальнення нформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунку 43 "Резервний капітал" створення резервів, за дебетом — їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.

На рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)" має такі субрахунки:

441"Прибуток нерозподілений";

442"Непокриті збитки";

443"Прибуток, використаний у звітному періоді".

На субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 "Непокриті збитки" відображаються непокриті збитки. їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку у кінц року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.

На рахунку 45 "Вилучений капітал" ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунка 45 "Вилучений капітал" відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом — вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Рахунок 45 "Вилучений капітал" має такі субрахунки:

451 "Вилучені акції";

452 "Вилучені вклади й паї";

453 "Інший вилучений капітал"

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).

Рахунок 46 "Неоплачений капітал" призначено для узагальнення інформац про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом — погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств), та за кожним засновником (учасником) підприємства.

На рахунку 47 "3абезпечення майбутніх витрат і платежів" ведеться узагальнення нформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду.

За кредитом рахунку відображається нарахування забезпечень, за дебетом — їх використання.

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" має такі субрахунки:

471"Забезпечення виплат відпусток";

472"Додаткове пенсійне забезпечення";

473"Забезпечення гарантійних зобов'язань";

474"Забезпечення інших витрат платежів".

475"Забезпечення призового фонду (резерв виплат)";

476"Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою

участ у лотереї".

На субрахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток" ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо.

На субрахунку 472 "Додаткове пенсійне забезпечення" ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.

На субрахунку 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.

На субрахунку 474 "Забезпечення інших витрат і платежів" ведеться облік забезпечення нших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

На субрахунку 475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)" підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про призовий фонд — суму, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення, зменшену на розмір джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

На субрахунку 476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї" підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

За кредитом субрахунків 475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)" 476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї" і дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображається відповідно створення (формування) призового фонду й резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, за дебетом виплата (видача) виграшів

гравцям.

Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямками формування й використання.

На рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо.

За кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і надходження" відображаються кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, за дебетом — використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та витрат провадиться за їх призначенням та джерелами надходжень. Узагальнення облікових даних по рахунках 4 класу здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордер 7,а при спрощеній формі бухгалтерського обліку – у розділі ІІІ і IV Відомості 5-М. Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку власного капіталу наведено у таблиці 10.1.

№п/п

Зміст господарсько операції

Кореспондуюч рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1. Проведено підписку на акції акціонерного товариства у розмірі статутного капіталу, визначеного у засновницьких документах. 46 «Неоплачений капітал» 40 «Статутний капітал»
2. Відображено внесення засновниками грошових і матеріальних ресурсів в рахунок їх вкладу до статутного капіталу. 10 «Основн засоби»12 «Нематеріальні активи»14 «Довгострокові фінансові інвестиції»20 «Виробничі запаси»28 «Товари»30 «Каса»31 «Рахунки в банках»35 «Поточн фінансові інвестиції» 46 «Неоплачений капітал»
3. Відображено перевищення внесків засновників над сумою визначеного статутного капіталу. 10 «Основн засоби»12 «Нематеріальні активи»14 «Довгострокові фінансові інвестиції»20 «Виробничі запаси»28 «Товари»30 «Каса»31 «Рахунки в банках»35 «Поточн фінансові інвестиції» 422 «Інший вкладений капітал»
4. Відображено збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку підприємства. 433 «Прибуток використаний у звітному періоді» 40 «Статутний капітал»
5. Збільшено статутний капітал за рахунок належних до сплати дивідендів акціонерам. 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» 40 «Статутний капітал»
6. Викуплено власні акції підприємством у своїх акціонерів:- по номіналу 45 «Вилучений капітал» 30 «Каса»31 «Рахунки в банках»
- на суму перевищення номінальної вартості над ціною викупу 45 «Вилучений капітал» 733 «Інш доходи від фінансових операцій»
- на суму перевищення ціни викупу над номінальною вартістю 952 «Інш фінансові витрати» 45 «Вилучений капітал»
7. Відображено реалізацію підприємством викуплених акцій- на суму номіналу 30 «Каса»31 «Рахунки в банках» 45 «Вилучений капітал»
- на суму перевищення вартості продажу над номінальною вартістю 30 «Каса»31 «Рахунки в банках» 421 «Емісійний дохід»
- на суму перевищення номінальної вартості над вартістю продажу 421 «Емісійний дохід»443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» 45 «Вилучений капітал»
8. Анульовано частину викуплених акцій 40 «Статутний капітал» 45 «Вилучений капітал»
9. Проведено дооцінку активів підприємства 10 «Основн засоби»12 «Нематеріальні активи»20 «Виробничі запаси»26 «Готова продукція»28 «Товари» 423 «Дооцінка активів»
10. Відображено вартість безоплатно одержаних активів 10 «Основн засоби»12 «Нематеріальні активи»14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»
11. Відображено отриманий прибуток підприємством 79 «Фінансов результати» 441 «Прибуток нерозподілений»
12. Відображено отриманий збиток підприємством 442 «Непокрит збитки» 79 «Фінансов результати»
13. Використано прибуток на :- збільшення резервного капіталу 443 «Прибуток використаний у звітному періоді» 43 «Резервний капітал»
- нарахування дивідендів за акціями 443 «Прибуток використаний у звітному періоді» 67 «Розрахунки з учасниками»
- нарахування премії працівникам підприємства 443 «Прибуток використаний у звітному періоді» 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»
14. Відображено створення на підприємстві фонду на оплату відпусток 23 «Виробництво»91 «Загально виробничі витрати»92 «Адміністративні витрати»93 «Витрати на збут» 471 «Забезпечення виплат відпусток»
15. Нараховано працівникам відпускні за рахунок фонду забезпечення виплат відпусток 471 «Забезпечення виплат відпусток» 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

2. Розрахунки з отриманих авансів

На субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними» ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію виконані роботи. Рахунок пасивний, по кредиту рахунка відображається одержаний аванс, по дебету здійснення заліку частини суми заборгованост за виконані роботи.

Розглянемо умовний числовий приклад про порядок відображення на бухгалтерських рахунках розрахунків за авансами одержаними.

Приклад. Будівельне підприємство «Рогань» згідно з підписаним договором з ПСП «Нива» на будівництво будівлі виробничого призначення одержало аванс в сумі 84 000 грн. В кінці місяця ПСП «Нива» пред'явлено рахунок за виконаний обсяг будівельних робіт на суму 60 000 грн і в наступному місяці — за другий етап будівельних робіт — на суму 72 000 грн з урахуванням податку на додану вартість. Зазначен операції відображуються такими проводками (табл. 4.14).


Модуль ІІІ. Облік витрат, доходів та фінансових результатів

1. Облік фінансових результатів

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльност та надзвичайних подій Планом рахунків передбачено рахунок 79 "Фінансов результати".

За кредитом рахунка 79 "Фінансові результати" відображуються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом суми в порядку закриття рахунків обліку витрат також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунка при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки:

791"Результат операційно діяльності";

792"Результат фінансових операцій";

793"Результат іншої звичайно діяльності";

794"Результат надзвичайних подій".

На субрахунку 791 "Результат операційної діяльності" визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунка відображується в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готово продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації, 71 "Інший операційний дохід"), за дебетом - сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізовано готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності").

На субрахунку 792 "Результат фінансових операцій" визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунка відображується списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капітал та інших фінансових доходів, за дебетом - списання фінансових втрат з рахунків 95 "Фінансові витрати" та 96 "Втрати від участі в капіталі".

На субрахунку 793 "Результат іншої звичайної діяльності" визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахунка відображується списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційно та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом списання витрат з рахунка 97 "Інші витрати".

На субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій" визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунка відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом - списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 "Надзвичайні витрати".

Узагальнену модель обліку формування фінансових результатів наведено на рисунку14.8.

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки Класу 8 "Витрати за елементами", субрахунки рахунка 79 дебетують у кореспонденц з кредитом рахунків 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція" та інших рахунків Класу 2 "Запаси", а також з кредитом рахунків Класу 1 "Необоротні активи" та Класу 3 "Кошти, розрахунки та інш активи".

Рахунок 79 "Фінансові результати" кореспондує за дебетом з кредитом рахунків: 23 "Виробництво"; 26 "Готова продукція"; 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"; 70 "Доходи від реалізації""; 80 "Матеріальні витрати"; 81 "Витрати на оплату праці"; 82 "Відрахування на соціальні заходи"; 83 "Амортизація"; 84 "Інші операційні витрати"; 85 "Інш затрати"; 90 "Собівартість реалізації"; 92 "Адміністративн витрати"; 93 "Витрати на збут"; 94 "Інші витрати операційної діяльності"; 95 "Фінансові витрати"; 96 "Втрати від участі в капіталі"; 97 "Інші витрати"; 98 "Податок на прибуток"; 99 "Надзвичайні витрати ''.

За кредитом кореспондує з дебетом рахунків: 44 "Нерозподілені прибутки (непокрит збитки)"; 70 "Доходи від реалізації""; 71 "Інший операційний дохід"; 72 "Дохід від участі в капіталі"; 73 "Інші фінансові доходи"; 74 "Інші доходи"; 75 "Надзвичайні доходи"; 98 "Податок на прибуток".

2. Розподіл загальновиробничих витрат

Так витрати являють собою витрати на організацію виробництва та управління окремими галузями виробництва, а також різні виробничі витрати, які не можна віднести безпосередньо на певну культуру або вид продукції, оскільки вони належать до галузі чи окремого виробництва, підрозділу.

Облік загальновиробничих витрат ведуть на рахунку 91 "Загальновиробнич витрати", який у сільськогосподарських підприємствах може мати такі субрахунки: 911 "Загальновиробничі (цехові) витрати рослинництва"; 912 "Загальновиробничі (цехові) витрати тваринництва"; 913 "Загальновиробничі (цехові) витрати промислових виробництв"; 914 "Загальновиробничі (цехові) витрати всіх напрямків діяльності".

За дебетом рахунка 91 відображується сума визнаних витрат, а за кредитом, відповідно розподілу, списання їх на рахунок 23 "Виробництво".

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами відповідальності та статтями витрат.

Загальновиробнич витрати обліковують на вказаних субрахунках за нижченаведеними статтями.

На статті "Матеріальні витрати" враховують витрати на утримання будівель, споруд, інвентарю, включаючи польові стани, легкового автотранспорту; вартість палива, будматеріалів, запчастин, малоцінних і швидкозношуваних предметів, що використовуються на господарські потреби цехів, бригад, ферм тощо. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунки 20, 22 (після перегрупування - 80). На цю статтю відносять також витрати за рахунок господарства на відшкодування утримання транспортних засобів спеціалістів, які використовуються ними для службових цілей. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунки 20 та 80. Окремим елементом матеріальних витрат є транспортне обслуговування робіт всередині господарства: перевезення сільськогосподарських машин та інвентарю, води та палива для тракторів і комбайнів, різних матеріалів, а також працівників господарства на польові стани, в бригади, на ферми. Дебетують рахунок 91 кредитують рахунок 23.

На статті "Витрати на оплату праці" обліковують основну та додаткову оплату праці працівників апарату управління галуззю відповідно до номенклатури посад апарату управління, основну і додаткову оплату праці персоналу: нженерів-енергетиків, зоотехніків-селекціонерів, агролісомеліораторів, нженерів-гідротехніків, технологів, ветфельдшерів, бригадирів, обліковців, завідувачів ферм, ветсанітарів та ін. На суму нарахованої оплати прац дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 66 (81).

На статті "Відрахування на соціальні заходи" обліковують відрахування на пенсійне забезпечення, соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, соціальне страхування на випадок безробіття, соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві від нарахованої заробітно плати працівників апарату управління галузі (цеху), бригади та іншого персоналу. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 65 . "Розрахунки за страхуванням" (82).

На статті "Амортизація" відображують суму амортизаційних відрахувань на основні засоби, нематеріальні активи та Інші необоротні активи загально галузевого призначення. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 13 (83).

На статтю "Інші витрати" відносять платежі зі страхування основних засобів загальногалузевого призначення, винагороди за винаходи раціоналізаторські пропозиції, витрати на відрядження, плату стороннім організаціям за пожежну та сторожову охорону, витрати на операційну оренду необоротних активів загально виробничого призначення, інші витрати, не включен до попередніх статей. На цій же статті враховують витрати на забезпечення нормальних умов праці і техніки безпеки: влаштування і утримання дезінфекційних камер, душових, лазень, забезпечення спецодягом і спецвзуттям, захисними пристроями, придбання довідників і плакатів з охорони праці, організації лекцій доповідей з правил техніки безпеки. Дебетують рахунок 91, кредитують рахунки 20, 22, 65, та ін. (84).

Загальновиробнич витрати розподіляють на об'єкти обліку витрат пропорційно до загальної суми витрат без вартості насіння (в рослинництві), кормів (у тваринництві), матеріалів і напівфабрикатів (у промислових виробництвах). Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в таблиці 11.5.Модуль IV. Практична частина

1. В журналі господарських операцій зробити бухгалтерські проведення.

2. Скласти обігово-сальдову відомість за квітень 200Х р.

3. Скласти Баланс на 01.05.0Х р.

Вхідні дані

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

 

Основні засоби 1000 Статутний капітал 3600

 

Каса в національній валюті 250 Резервний капітал 1060
Нерозподілений прибуток 400
Поточні рахунки в національній валюті 3150
Розрахунки з постачальниками та підрядниками 200

 

Матеріали 300 Розрахунки з іншими кредиторами 3000

 

Незавершене виробництво 2370

 

Паливо 100 Знос основних засобів 210

 

Запасні частини 200

 

Готова продукція 400

 

Розрахунки з іншими дебіторами 700

 

БАЛАНС

8470

БАЛАНС

8470

 

1. Журнал господарських операцій за квітень 2008 р.

п/п

Зміст господарських операцій

Сума,

грн..

Проведення
Дт Кт
1 Одержано у касу з поточного рахунку 1500 301 311
2 Надійшли матеріали у виробництво з складу 200 233 201
3 Надійшла на поточний рахунок заборгованість від дебітора 700 311 377
4 Видано з каси Петрову на відрядження 500 372 301
5 Надійшла на поточний рахунок від покупця виручка від реалізації готової продукції 200 311 361
6 Відвантажена готова продукція покупцю 200 361 701
7 Списано доход на фінансовий результат 200 701 791
8 Відображена собівартість реалізованої готової продукції 140 901 26
9 Списана собівартість реалізовано готової продукції на фінансовий результат 140 791 901
10 Надійшли на склад матеріали від постачальника 200 201 631
11 Надійшли основні засоби від постачальника 1000 152 631
12 Нараховано знос основних засобів 150 233 131
13 Надійшло паливо від постачальника 120 203 631
14 Надійшли запасні частини від постачальника 80 207 631
15 Надійшла на склад готова продукція з цеху 200 26 233
16 Перерахована з поточного рахунку заборгованість постачальнику 400 631 311

2. Обігово-сальдова відомість за квітень 2008 р.

рахунка

Сальдо на 01.04.08 р. Обіг за місяць Сальдо на 01.05.08 р.
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
10 1000 1000
131 210 150 360
152 1000 1000
201 300 200 200 300
203 100 120 220
207 200 80 280
233 2370 350 200 2520
26 400 200 140 460
301 250 1500 500 1250
311 3150 900 1900 2150
361 200 200
372 500 500
377 700 700
40 3600 3600
43 1060 1060
44 400 400
631 200 400 1400 1200
685 3000 3000
701 200 200
791 140 200 60
901 140 140

Разом

8470 8470 5930 5930 9680 9680

3. Баланс на 1.05.08 р.

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби 1000 Знос основних засобів 360
Придбання основних засобів 1000 Статутний капітал 3600
Матеріали 300 Резервний капітал 1060
Паливо 220 Нерозподілений прибуток 400
Запасні частини 280 Розрахунки з постачальниками 1200
Промислові виробництва 2520 Розрахунки з різними кредиторами 3000
Готова продукція 460 Фінансові результати 60
Каса в національній валюті 1250
Поточні рахунки в національній валюті 2150
Розрахунки з підзвітними особами 500

Баланс

9680

Баланс

9680


Використана література

1. Бухгалтерський облік: Підручник 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2006. 659 с.

2. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / За ред.. М.В. Кужельного. – 6-те вид. К.: А.С.К., 2002. –266 с. – (Економіка. Фінанси. Право).

3. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання , 2006. – 525 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

4. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-те вид., доп. і перероб. Житомир: ПП «Рута», 2002. – 592 с.

5.Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україн (З викор. нац. стандартів): Навч. посібник. – 5-е вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.
© 2009 РЕФЕРАТЫ
рефераты